Informacje ogólne:
Nazwa:
Wstęp do projektowania interfejsów
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Igras-Cybulska Magdalena (migras@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Igras-Cybulska Magdalena (migras@agh.edu.pl)
mgr inż. Dziedzic Marcel (marceldziedzic@gmail.com)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawy projektowania, zasady użyteczności, teorię User Centered Design oraz zasady rządzące projektowaniem konkretnych produktów (strony internetowe o różnym przeznaczeniu, aplikacje webowe) SO2A_W11, KL2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_W002 Student ma wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu projektowania graficznego zorientowanego na użytkownika. SO2A_W11 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność doboru i wykorzystania narzędzi projektowych, projektowania low-fidelity oraz prezentowania efektów swojej pracy SO2A_U09 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma umiejętność identyfikacji osób, interesariuszy, którzy powinni zostać zaangażowani na etapie zbierania wymagań SO2A_K06 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_K002 Student skutecznie współpracuje w zespole projektowym i posiada umiejętność komunikowania pomysłów SO2A_K05 Wykonanie projektu,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawy projektowania, zasady użyteczności, teorię User Centered Design oraz zasady rządzące projektowaniem konkretnych produktów (strony internetowe o różnym przeznaczeniu, aplikacje webowe) - - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu projektowania graficznego zorientowanego na użytkownika. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność doboru i wykorzystania narzędzi projektowych, projektowania low-fidelity oraz prezentowania efektów swojej pracy - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma umiejętność identyfikacji osób, interesariuszy, którzy powinni zostać zaangażowani na etapie zbierania wymagań - - - + - - - - - - -
M_K002 Student skutecznie współpracuje w zespole projektowym i posiada umiejętność komunikowania pomysłów - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe:

Zajęcia będą szczegółowo omawiały wszelkie elementy związane z projektowaniem interfejsów.
Zostaną wprowadzone pojęcia związane z projektowaniem interfejsów – zarówno na poziomie podstawowym i zaawansowanym.
Studenci zostaną zapoznani szczegółowo z zagadnieniem User Centered Design.
Zostaną omówione zasady i etapy procesu projektowania
Zostaną omówione i w praktyce realizowane metodyki zwinne w pracy projektanta.
Uwaga zostanie zwrócona na zbieranie wymagań projektowych, user research. Omówione zostaną kwestie koncepcji i strategii produktu.
Studenci zostaną zapoznani z podstawowymi i zaawansowanymi narzędziami projektowymi.
Duża cześć kursu zostanie poświęcona projektowaniu w praktyce.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z projektu i jego obrony – 40 % oceny końcowej
Ocena z kolokwium – 50% oceny końcowej
Aktywność na zajęciach – 20% oceny końcowej

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Designing for the Digital Age: How to Create Human-Centered Products and Services. Kim Goodwin, Alan Cooper, 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak