Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy negocjacji
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-2-309-GS-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geofizyka stosowana
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr Maksymowicz Agata (amaksym@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Maksymowicz Agata (amaksym@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Podstawy negocjacji

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 student poznaje podstawową terminologię z zakresu problematyki komunikacji społecznej i negocjacji przydatnej w każdej pracy zawodowej Kolokwium
M_W002 student zdobywa elementarną wiedzę w zakresie prowadzenia i rozwijania form indywidualnej przedsiębiorczości, rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji GF2A_W14 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 student potrafi tworzyć kreatywne rozwiązania problemów występujących na wielu obszarach rzeczywistości społecznej, m.in. w pracy zawodowej Kolokwium
M_U002 poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu socjologii i nnych pokrewnych nauk społecznych zajmujących się problematyką negocjacji GF2A_U13, GF2A_U14
M_U003 potrafi interpretować zjawiska i procesy chrakterystyczne dla świata wielokulturowego, ma świadomość wpływu czynników kulturowych na sposoby negocjowania Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 samodzielnie potrafi sformułować problemy praktyczne w obszarze polityki, pracy zawodowej, mediów i podejmuje poszukiwania możliwych rozwiązań GF2A_K08, GF2A_K02 Kolokwium
M_K002 zna zakres swojej wiedzy z zakresu podstaw negocjacji i rozumie potrzebę dalszego rowijania się w tym zakresie Aktywność na zajęciach
M_K003 kompetencje w zakresie umiejętności argumentacji w toku negocjacji oraz docenia wartość współpracy w zespole negocjatorów Aktywność na zajęciach
M_K004 Student rozumie istotę praw człowieka i przyjmuje postawę w czasie negocjacji, która jest zgodna z ich ideą. Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 student poznaje podstawową terminologię z zakresu problematyki komunikacji społecznej i negocjacji przydatnej w każdej pracy zawodowej + - - - - - - - - - -
M_W002 student zdobywa elementarną wiedzę w zakresie prowadzenia i rozwijania form indywidualnej przedsiębiorczości, rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 student potrafi tworzyć kreatywne rozwiązania problemów występujących na wielu obszarach rzeczywistości społecznej, m.in. w pracy zawodowej + - - - - - - - - - -
M_U002 poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu socjologii i nnych pokrewnych nauk społecznych zajmujących się problematyką negocjacji + - - - - - - - - - -
M_U003 potrafi interpretować zjawiska i procesy chrakterystyczne dla świata wielokulturowego, ma świadomość wpływu czynników kulturowych na sposoby negocjowania + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 samodzielnie potrafi sformułować problemy praktyczne w obszarze polityki, pracy zawodowej, mediów i podejmuje poszukiwania możliwych rozwiązań + - - - - - - - - - -
M_K002 zna zakres swojej wiedzy z zakresu podstaw negocjacji i rozumie potrzebę dalszego rowijania się w tym zakresie + - - - - - - - - - -
M_K003 kompetencje w zakresie umiejętności argumentacji w toku negocjacji oraz docenia wartość współpracy w zespole negocjatorów + - - - - - - - - - -
M_K004 Student rozumie istotę praw człowieka i przyjmuje postawę w czasie negocjacji, która jest zgodna z ich ideą. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Istota negocjacji: przedstawianie propozycji i ofert oraz kwesia ustępstw. Obszary występowania negocjacji.
2. Merytoryczne przygotowanie do necjacji
3. przedstawienie konkretnej strategii prowadzenia negocjacji: strategia przełamująca w. Ury’ego
4. Taktyki negocjacyjne: blokujące, ofensywne i zwodnicze.
5. Fazy negocjacji
6. Dobór zespołów negocjacyjnych
7.Style prowadzenia negocjacji i ich skuteczność.
8. postępowanie w trudnych sytuacjach pozycyjnych
9. Negocjace międzynarodowe – kulturowe uwarunkowania
10. Etyka w negocjacjach

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

wynik kolokwium zaliczeniowego w formie testu 80%, aktywność na zajęciach 20%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne – brak
Wymagania dodatkowe – aktywność na zajęciach

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa:
Kamiński Jacek 2003 ,,Negocjowanie, techniki rozwiązywania konfliktów", Wyd. Poltekst, Warszawa
Literatura zalecana:
Fischer Roger, Ury Wiliam 1994 ,,Dochodząc do tak" Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Ury Wiliam 1995 ,,Odchodzć od nie" Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Mastenbroek, Willem 1996,,Negocjowanie" PWN, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje dostępne pod adresem:
http://www.bpp.agh.edu.pl/autor/maksymowicz-agata-00415

Informacje dodatkowe:

Brak