Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wychowanie fizyczne 1
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-1-206-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólny i praktyczny
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
mgr Śliwa Jacek (jsliwa@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę związaną z wpływem ćwiczeń fizycznych na zdrowie i uświadamia sobie potrzebę zdrowego stylu życia. Potrafi dobrać i zastosować najbardziej odpowiednią dla siebie formę ruchu.
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności techniczne, taktyczne oraz znajomość podstawowych zasad i przepisów pozwalających na udział w wybranych grach zespołowych. Potrafi pływać i rozróżniać style pływackie.
M_U002 Posiada podstawy zasad organizacji zawodów sportowych. Zna zasady postępowania "fair play".
M_U003 Posiada umiejętność współpracy w zespole. Potrafi zmotywować siebie i zespół do osiągania wyznaczonych celów.
M_U004 Potrafi zorganizować pierwszą pomoc przedmedyczną i rozumie potrzebę jej udzielania.
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę związaną z wpływem ćwiczeń fizycznych na zdrowie i uświadamia sobie potrzebę zdrowego stylu życia. Potrafi dobrać i zastosować najbardziej odpowiednią dla siebie formę ruchu. - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności techniczne, taktyczne oraz znajomość podstawowych zasad i przepisów pozwalających na udział w wybranych grach zespołowych. Potrafi pływać i rozróżniać style pływackie. - - - - - - - - - + -
M_U002 Posiada podstawy zasad organizacji zawodów sportowych. Zna zasady postępowania "fair play". - - - - - - - - - + -
M_U003 Posiada umiejętność współpracy w zespole. Potrafi zmotywować siebie i zespół do osiągania wyznaczonych celów. - - - - - - - - - + -
M_U004 Potrafi zorganizować pierwszą pomoc przedmedyczną i rozumie potrzebę jej udzielania. - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:
 1. KOSZYKÓWKA

  • Indywidualne poruszanie się w ataku bez piłki
  • Chwyty i podania oburącz
  • Kozłowanie
  • Poruszanie się po boisku w obronie
  • Rzut pozycyjny jednorącz z miejsca
  • Rzut w biegu
  • Gra uproszczona i szkolna
  • Podanie jednorącz
  • Zwody
  • Rzut w wyskoku
  • Ścinanie i obieganie
  • Zasłony do i od piłki
  • Obrona zespołowa „każdy swego”
  • Obrona strefowa
  • Atak pozycyjny

 2. SIATKÓWKA

  • Odbicia sposobem górnym
  • Odbicia sposobem dolnym
  • Zagrywka sposobem dolnym i tenisowym
  • Zbicie piłki
  • Blok
  • Przyjęcie i wystawa
  • Pozycje zawodników i strefy na boisku
  • Gra szkolna i uproszczona

 3. PIŁKA NOŻNA HALOWA

  • Podania i przyjęcie piłki
  • Strzały
  • Gra bramkarza
  • Fragmenty gry
  • Gra szkolna i uproszczona

 4. ĆWICZENIA SIŁOWE

  • Zasady bezpieczeństwa
  • Rodzaje ćwiczeń i sposoby ich wykonywania
  • Obwód stacyjny

 5. PŁYWANIE

  Grupa ucząca się pływać:

  • Styl grzbietowy
  • Kraul
   Grupa doskonaląca pływanie
  • Styl grzbietowy
  • Kraul
  • Styl klasyczny
  • Styl motylkowy
  • Elementy ratownictwa

 6. POMOC PRZEDMEDYCZNA

  • Zasady udzielania pomocy przedmedycznej
  • Resuscytacja
  • Zranienia
  • Wypadek drogowy
  • Zalecane pozycje

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 0 godz
Punkty ECTS za moduł 0 ECTS
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena – „zaliczono”, po wcześniejszym zaliczeniu trzech semestrów(56h)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak