Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Autoprezentacja i komunikacja
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-302-MS-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mineralogia stosowana z gemmologią
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Zamojska-Król Malwina (m.z-krol@wp.pl)
Osoby prowadzące:
dr Zamojska-Król Malwina (m.z-krol@wp.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę względem terminologii odnoszącej się do komunikowania oraz pogłębioną wiedzę z zakresu barier komunikacyjnych i zasad efektywnej komunikacji. GG2A_K03 Referat
Umiejętności
M_U001 Student potrafi sprawnie posługiwać się terminologią z zakresu analizy relacji interpersonalnych. GG2A_K03 Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi korzystać z poznanej wiedzy teoretycznej do praktycznej analizy rzeczywistości społecznej oraz krytycznego analizowania i rozumienia zjawisk społecznych, a także wyciągać wnioski dotyczące własnego stylu komunikowania na podstawie poznanych klasyfikacji. GG2A_K03 Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi dokonać analizy różnych rodzajów interakcji komunikacyjnych stosując właściwy aparat pojęciowy. GG2A_K03 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student potrafi odnaleźć się w środowisku zróżnicowanym kulturowo w sposobie komunikowania. GG2A_K03 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę względem terminologii odnoszącej się do komunikowania oraz pogłębioną wiedzę z zakresu barier komunikacyjnych i zasad efektywnej komunikacji. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi sprawnie posługiwać się terminologią z zakresu analizy relacji interpersonalnych. - - - - + - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z poznanej wiedzy teoretycznej do praktycznej analizy rzeczywistości społecznej oraz krytycznego analizowania i rozumienia zjawisk społecznych, a także wyciągać wnioski dotyczące własnego stylu komunikowania na podstawie poznanych klasyfikacji. - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi dokonać analizy różnych rodzajów interakcji komunikacyjnych stosując właściwy aparat pojęciowy. - - - - + - - - - - -
M_K002 Student potrafi odnaleźć się w środowisku zróżnicowanym kulturowo w sposobie komunikowania. - - - - + - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:

1. Istota komunikacji, poziomy komunikowania
2. Komunikowanie informacyjne i perswazyjne
3. Bariery komunikacyjne
4. Zasady efektywnej komunikacji (zasady konwersacji)
5. Komunikowanie werbalne – o istocie słowa
6. Komunikowanie niewerbalne – znaczenie mowy ciała
7. Autoprezentacja – jak sobie radzić z tremą
8. Płeć i komunikacja – jak zrozumieć osoby płci przeciwnej
9. Bariery rozmowy – trudne sytuacje
10. Wpływ stresu na komunikację
11. Style komunikacji: agresywny, pasywny, asertywny
12. Mowa asertywności: nie, tak, ale…
13. Typy postaw w sytuacji konfliktowej – o manierze prowadzenia negocjacji
14. Różnice kulturowe w komunikowaniu

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 29 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Prezentacja – referat na zadany temat

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Gotowość do analizy omawianych zagadnień
Umiejętność wykorzystywania teorii w praktyce
Zdolność do publicznego przemawiania

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2004.
2. Dąbrowski P.J., Praktyczna teoria negocjacji: negocjowanie bez poddawania się, Wydawnictwo Sorbog, Warszawa 1990.
3. Głodowski W., Komunikowanie interpersonalne, Wydawnictwo Hansa Communication, Warszawa 2001.
4. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
5. Guarrella E., Giorgio M. S., Sztuka mówienia nie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004.
6. Komunikowanie publiczne. Zagadnienia wybrane, red. B. Kudra, E. Olejniczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
7. Schnack G., Schnack K., Nawyki antystresowe, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.
8. Sobkowiak B., Komunikowanie społeczne, w: Współczesne systemy komunikowania, red. B. Dobek-Ostrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
9. Stoop D., Wybaczyć niewybaczalne, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002.
10. Szopski M., Komunikowanie międzykulturowe, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 2005.
11. Wright H. N., Sztuka porozumiewania się, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1994.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Zamojska-Król M., Mowa ciała w ujęciu różnic kulturowych, czyli powściągliwość kontra ekspresja a rozumienie świata społecznego, w: Między mową a ciałem, czyli człowiek w swych odsłonach, red. M. Zamojska-Król, Wydawnictwo WAM, Ignatianum, Kraków 2013.

2. Zamojska-Król M., Niepewność w sytuacjach na co dzień. Różne oblicza zachowań dla sytuacji nieznanych w środowisku międzykulturowym, w: Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, t. 2, red. N. Dębowska, M. Walachowska, N. Starik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2014.

Informacje dodatkowe:

Brak