Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-1-301-n
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Łabuz Bernardetta (ziemia24@poczta.fm)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 GG1A_W13 GG1A_W13 Egzamin
M_W002 GG1A_W13 GG1A_W13 Aktywność na zajęciach
M_W006 GG1A_W13 GG1A_W13 Studium przypadków
M_W007 GG1A_W13 GG1A_W13 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 GG1A_W13 + - - - - - - - - - -
M_W002 GG1A_W13 + - - - - - - - - - -
M_W006 GG1A_W13 + - - - - - - - - - -
M_W007 GG1A_W13 + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Historia ochrony środowiska. Historia użytkowania środowiska (okres gospodarki łowiecko – zbierackiej, okres rozwoju i dominacji rolnictwa, rewolucja przemysłowa)
2. Podstawy współczesnej ochrony środowiska. Prawo ochrony środowiska ( pojęcie prawa ochrony środowiska, źródła prawa ochrony środowiska, zachowawcza ochrona przyrody, odpowiedzialność za naruszenie prawa ochrony środowiska). Instrumenty ochrony środowiska (kryteria i klasyfikacja instrumentów ochrony środowiska, opłaty, i podatki ekologiczne, subwencje, systemy depozytowe).
3. Formy ochrony przyrody.
4. Pojęcie zanieczyszczeń. Rodzaje i źródła zanieczyszczeń środowiska.
5. Problemy zanieczyszczenia poszczególnych komponentów środowiska, przyczyny i najważniejsze czynniki sprawcze, zasoby środowiska.
6. Przyrodnicze aspekty ochrony środowiska; ochrona biosfery, krajobrazu, ekosystemu, biocenozy, różnorodności gatunkowej.
7. Czynniki naturalne i antropogeniczne wpływające na stan powietrza atmosferycznego. Hałas i wibracje, promieniowanie niejonizujące i jonizujące, traktowane jako zanieczyszczenie powietrza.
8. Ochrona litosfery: rodzaje oddziaływań na litosferę, trwałość użytkowania zasobów kopalin.
9. Pedosfera, funkcje i wykorzystywanie, kształtowanie i przyczyny degradacji.
10. Użytkowanie środowiska (zasoby naturalne, funkcje środowiska, pojemność i potencjał środowiska, kapitał natury).
11. Powstawanie i struktura odpadów. Problem odpadów stałych. Odpady w środowisku lądowym, wodnym i atmosferycznym. Składniki odpadów i ich przekształcenia pod wpływem czynników środowiskowych.
12. Istota współczesnego kryzysu ekologicznego (wymiar ekologiczny, społeczny i gospodarczy, cybernetyczny i antropologiczny). Kryzys ekologiczny a kryzys cywilizacji.
13. Globalne ocieplenie (efekt cieplarniany, skutki realność globalnego ocieplenia, przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu).
14. Niszczenie warstwy ozonosfery. Powstawanie, rozmieszczenie i rola ozonu, przyczyny jego zaniku i ochrona ozonosfery.
15. Zagrożenie różnorodności gatunkowej (tempo i przyczyny wymierania gatunków, zagrożone gatunki, ochrona).
16. Zdrowotne skutki degradacji środowiska (czynniki środowiskowe, choroby cywilizacyjne, problem zanieczyszczenia żywności).
17. Globalizacja a środowisko. Ekonomiczne przyczyny degradacji środowiska. Trwały i zrównoważony rozwój (historia, przesłanki i zasady).
18. Technika w ochronie środowiska (technologie proekologiczne). Metody, technologie i sposoby ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Udział w wykładach 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu (w ocenie końcowej uwzględnione zostaną również oceny z aktywności studenta w trakcie zajęć).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wpis na trzeci semestr studiów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D., 2008: Ochrona środowiska przyrodniczego.
Banaszak J., Wiśniewski H., 2003: Podstawy ekologii.
Boć J., 2000: Ochrona środowiska.
Jeżowski P., 2000: Ochrona środowiska i ekorozwój.
Karaczun Z., Indeka L., 1999: Ochrona środowiska.
Mazurski K.R., 1998: Podstawy sozologii: kompendium wiedzy o niszczeniu i ochronie środowiska.
Szperliński Z., 2002: Chemia w ochronie i inżynierii środowiska. Cz. I, II, III.
Wiąckowski S.K., 2000: Przyrodnicze podstawy inżynierii środowiska.
Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 (Dz.U.2004.92.880)
Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 (Dz.U.2008.25.150)
Ustawa o odpadach z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001.62.628)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak