Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geologia strukturalna
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-1-504-n
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Felisiak Ireneusz (felisiak@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Felisiak Ireneusz (felisiak@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kosakowski Paweł (kosak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma ogólną wiedzę w zakresie procesów i struktur tektonicznych oraz znaczenia tej wiedzy dla prawidłowej interpretacji budowy geologicznej GG1A_W14, GG1A_W04, GG1A_W08 Egzamin
M_W002 Student ma podstawy wiedzy w zakresie rekonstrukcji pól naprężeń na podstawie analizy drobnych struktur tektonicznych GG1A_W04, GG1A_W08 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student umie przedstawiać wyniki pomiarów struktur tektonicznych na projekcji stereograficznej, rotować je i interpretować GG1A_U04, GG1A_U05
M_U002 Student ma umiejętność uzupełniania swojej wiedzy z zakresu geologii strukturalnej GG1A_U09 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma ogólną wiedzę w zakresie procesów i struktur tektonicznych oraz znaczenia tej wiedzy dla prawidłowej interpretacji budowy geologicznej + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawy wiedzy w zakresie rekonstrukcji pól naprężeń na podstawie analizy drobnych struktur tektonicznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie przedstawiać wyniki pomiarów struktur tektonicznych na projekcji stereograficznej, rotować je i interpretować - - - + - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność uzupełniania swojej wiedzy z zakresu geologii strukturalnej - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Tektonika a geologia strukturalna. Konstrukcja diagramów punktowych, konturowych i azymutalnych (histogramów). Podstawy mechaniki skał: układy naprężeń i odkształceń, warunki i rodzaje odkształceń, warunki i rodzaje zniszczenia. Uskoki i strefy ścinania, skały uskokowe, modele uskokowania, pola naprężeń uskokotwórczych, sieci uskokowe i systemy uskoków. Fleksury i strefy dyslokacyjne. Nasunięcia i płaszczowiny, dupleksy. Spękania ciosowe: typy, klasyfikacje, analiza. Struktury towarzyszące powierzchniom spękań. Spękania ciosowe w strukturach fałdowych. Kliważ: klasyfikacja, analiza. Tektonika fałdów, mechanizmy fałdowania. Drobne uskoki. Struktury linijne na powierzchniach uskokowych. Wyznaczanie zwrotu przemieszczenia uskokowego w oparciu o orientację rys tektonicznych, zadziorów tektonicznych oraz spękań opierzających (T, riedlowskich, P, Y, X). Wyznaczanie parametrów pól naprężeń uskokotwórczych. Struktury towarzyszące zakończeniom uskoków przesuwczych. Strefy ścinania. Podgięcia przyuskokowe, fałdki ciągnione,posuw fałdowy. Stylolity i slikolity. Drobne struktury fałdowe. Fałdy ciągnione i pasożytnicze. Fałdy i pasma kolankowe. Fałdy futerałowe. Budinaż. Struktury mulionowe.

Ćwiczenia projektowe:

Pomiary struktur tektonicznych powierzchniowych i linijnych. Prezentacja wyników pomiarów na siatkach stereograficznych (diagramy punktowe i konturowe) i ich interpretacja. Rotacje pomiarów struktur tektonicznych na siatce stereograficznej. Wyznaczanie orientacji osi fałdów. Obliczanie położenia osi naprężeń głównych w oparciu o analizę drobnych uskoków.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 154 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 20 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 55 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5*ocena ze sprawdzianu z wykładów + 0,5* ocena z projektów i kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość podstaw geologii ogólnej i kartografii geologicznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dadlez, R. & Jaroszewski, W., 1994. Tektonika. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 744 ss.
Kuzak, R. & Żaba, J., 2011. Podstawy geologii strukturalnej. Struktury fałdowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 205 ss.
Fossen, H., 2011. Structural Geology. Cambridge University Press, Cambridge, 463 ss.
Jaroszewski, W., 1980. Tektonika uskoków i fałdów. 2 wyd., Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 360 ss.
McClay, K., 2007. The Mapping of Geological Structures. The Geological Field Guide Series, John Wiley & Sons, Chichester, 161 ss.
Mierzejewski, M. P. (red.), 1992. Badania elementów tektoniki na potrzeby kartografii wiertniczej i powierzchniowej. Instrukcje i Metody Badań Geologicznych, 51, Warszawa, 176 ss.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak