Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nanotechnology (Prof. Michael Bredol)
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
CCE-1-008-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Filipek Robert (rof@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie nano-technologii, zna trendy rozwojowe w zakresie nowoczesnych technologii. CE1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do pozyskiwania informacji oraz porozumiewania się. CE1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U002 Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych, w szczególności nano-technologii. Potrafi wykorzystać wiedzę o koloidach w technologiach ceramicznych. CE1A_U06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii. Ma świadomość potrzeby dokształcania i udoskonalania w zakresie wykonywanego zawodu inżyniera. CE1A_K10 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie nano-technologii, zna trendy rozwojowe w zakresie nowoczesnych technologii. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do pozyskiwania informacji oraz porozumiewania się. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych, w szczególności nano-technologii. Potrafi wykorzystać wiedzę o koloidach w technologiach ceramicznych. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii. Ma świadomość potrzeby dokształcania i udoskonalania w zakresie wykonywanego zawodu inżyniera. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Colloid Chemistry and Nanotechnology

Proposed contents of the course:

Part I : Physicochemical Basis
- interactions in supramolecular chemistry
- interface tension and consequences
- surfactants
- self assembly and structure formation
- types of colloidal systems
- rheology
- adsorption

Part II : Case Studies
- paints and inks
- ceramics and metals
- concrete and binders
- biomaterials
- food
- photonic structures
- nanoelectronics and plasmonics

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Przygotowanie do zajęć 45 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

After the first part (teaching the basics), students would get small pieces of homework to be presented in the second series. These presentations will be part of the final assessment. Activity during classes will be taken into account.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basic knowledge in chemistry and physics.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Jean-Marie Lehn,“Supramolecular Chemistry”, VCH

2. Robert J. Hunter, “Foundations of Colloid Science”, “Introduction to Modern Colloid
Chemistry”, Oxford University Press

3. Fennell Evans, Hakan Wennerstr ˚ om, “The Colloidal Domain”, VCH ¨Jonathan W. Steed,

4. Jerry L. Atwood,“Supramolecular Chemistry”, Wiley

5. Gerhard Gompper, Michael Schick, “Soft Matter”, vol.1-4, Wiley-VCH

6. Lecture notes

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

This course will be given by visitting professor from Münster University of Applied Sciences – Department of Chemical Engineering: Prof. Micheal Bredol specialst in the field of nanotechnology, physical chemistry, colloid chemistry and materials science.