Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Muzyka od baroku do impresjonizmu
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
CCE-1-015-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Komornicki Stanisław (komornik@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Komornicki Stanisław (komornik@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość potrzeby przestrzegania zasad etyki zawodowej. Rozumie potrzebę korzystania z dóbr kultury. CE1A_K05 Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma świadomość, że absolwent uczelni technicznej bierze udział w wydarzeniach związanych z kulturą wysoką Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
M_K003 Rozumie znaczenie sztuki i historii sztuki w działalności ludzkiej, także w zakresie działalności inzynierskiej. Rozumie potrzebę posiadania podstawowej wiedzy humanistycznej. CE1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_K004 Ma świadomość konieczności dokształcania się przez całe studia i cały okres kariery zawodowej CE1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość potrzeby przestrzegania zasad etyki zawodowej. Rozumie potrzebę korzystania z dóbr kultury. - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość, że absolwent uczelni technicznej bierze udział w wydarzeniach związanych z kulturą wysoką - - - - - + - - - - -
M_K003 Rozumie znaczenie sztuki i historii sztuki w działalności ludzkiej, także w zakresie działalności inzynierskiej. Rozumie potrzebę posiadania podstawowej wiedzy humanistycznej. - - - - - + - - - - -
M_K004 Ma świadomość konieczności dokształcania się przez całe studia i cały okres kariery zawodowej - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Miejsce muzyki wśród sztuk – podstawowe informacje z dziedziny historii sztuki. Skale muzyczne i interwały. Monodia, polifonia i homofonia. Psalm gregoriański. Formy muzyczne epoki baroku: koncert, suita, sonata, fuga wielogłosowa, kantata, oratorium. Kontrapunkt i basso continuo. Wielcy twórcy epoki baroku: Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Haendel, Jan Sebastian Bach, Domenico Scarlatti. Architektura i charakterystyka organów. Rozwój instrumentów muzycznych na przykładzie skrzypiec i fortepianu. Narodziny klasycyzmu i form symfonicznych. Klasycy wiedeńscy: Joseph Haydn, Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven. Muzyka symfoniczna a muzyka kameralna (Luigi Boccherini). Fortepian jako instrument epoki romantyzmu: Fryderyk Chopin, Franciszek Schubert, Robert Schumann, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Johannes Brahms. Pieśni romantyczne. Muzyka jako ilustracja innych sztuk. Reforma i rozwój osiemanstowiecznej opery – Christoph Wilibald Gluck. Twórczość operowa Mozarta. Gioacchimo Rossini, Carl Maria von Weber. Wielcy wirtuozi epoki romantyzmu: Franciszek Liszt, Nicolo Paganini. Muzyka narodowa: rosyjska (Czajkowski), norweska (Grieg), czeska (Smetana, Dworzak), hiszpańska (Albeniz, de Falla, Granados). Wielka opera drugiej połowy XIX wieku: francuska (Gounod, Bizet) i włoska (Verdi). Neoromantyzm (Berlioz, Wagner). Muzyka programowa (Bizet, Dukas, Strawiński). Skala całotonowa i dodekafonia. Impresjonizm francuski (Claude Debussy).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 0 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z zajęć wynika z następujących składowych
- uczestnictwo w zajęciach
- udział w końcowym kolokwium
- przygotowanie i wygłoszenie referatu na zadany temat (opcjonalne)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Przedmiot obieralny humanistyczny dla wszystkich kierunków studiów i wszystkich poziomów kształcenia odbywający się w semestrze letnim. Nie ma żadnych wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:
1. Jerzy Waldorff, „Sekrety Polihymnii” Iskry 1956 wraz ze wznowieniami.
2. Józef W. Reiss „Mała historia muzyki” PWM 1987 wraz ze wznowieniami
3. Stefan Kisielewski „Gwiazdozbiór muzyczny” PWM 1957 wraz ze wznowieniami
4. “Encyklopedia muzyki” pod red. Andrzeja Chodkowskiego PWN 1995, 2006
5. Józef K. Lasocki “Podstawowe wiadomości o muzyce”, PWM 2010

Literatura uzupełniająca:
Materiały biograficzne, pamiętniki, powieści.
Opracowania redakcyjne nagrań płytowych.
Strony internetowe poświęcone twórczości poszczególnych kompozytorów oraz sylwetkom znanych artystów.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak