Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nanomateriały i nanotechnologie
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
CCE-1-051-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Wasylak Jan (wasylak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Gil Aleksander (gil@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Wasylak Jan (wasylak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu podstawowych własności fizykochemicznych nanomateriałów i metod ich wytwarzania CE1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wymienić podstawowe własności fizykochemiczne nanomateriałów CE1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Student potrafi wybrać właściwą metodę do określenia struktury nanomateriałów CE1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie rolę jaką odgrywa we współczesnym świecie nanonauka i nanotechnologia CE1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu podstawowych własności fizykochemicznych nanomateriałów i metod ich wytwarzania - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wymienić podstawowe własności fizykochemiczne nanomateriałów - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi wybrać właściwą metodę do określenia struktury nanomateriałów - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie rolę jaką odgrywa we współczesnym świecie nanonauka i nanotechnologia - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

1.Historia nauki skali nano.
2.Nanomateriały – podstawowe pojęcia i definicje.
3.Nanotechnologie – klasyfikacja obszarów badawczych i aplikacyjnych.
4.Struktura i właściwości fizykochemiczne nanomateriałów.
5.Metody charakteryzowania i obrazowania nanomateriałów
6.Podstawowe metody wytwarzania materiałów skali nano.
7.Skaningowa mikroskopia tunelowa jako narzędzie do budowy nanostruktur „atom po atomie”.
8.Nanostruktury węglowe – właściwości, otrzymywanie i przykłady zastosowań w technice.
9.Nanometale i nanokompozyty metaliczno-ceramiczne.
10.Kropki kwantowe.
11.Manipulatory molekularne – fikcja, czy przyszłość nanotechnologii.
12.Nanostruktury w przyrodzie.
13.Nanonauka i Nanotechnologia-Narodowa Strategia dla Polski. Główne kierunki rozwoju nanotechnologii na świecie.
14.Zagrożenia związane z rozwojem nanotechnologii.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK=0,8K+0,2A

K-ocena z kolokwium zaliczeniowego
A-aktywność na zajeciach

Procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.B. Dręczewski, A. Herman, Nanotechnologia: Stan obecny i perspektywy, Gdańsk 1997.
2.Ed Regis, Nanotechnologia. Narodziny nowej nauki, czyli świat cząsteczka po cząsteczce, Warszawa, 2001.
3.R.W. Kelsall, I.W. Hamley, M. Geoghegan, Nanotechnologie, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.
4.K. Kurzydłowski, M. Lewandowska, Nanomateriały inżynierskie, konstrukcyjne i funkcjonalne, Wydawnicwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak