Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Grafika inżynierska - AutoCAD - projektowanie zaawansowane
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-2-308-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Luboń Wojciech (lubon@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student nabywa szeroką wiedzę na temat możliwości wykorzystania oprogramowania AUTOCAD to tworzenia modeli 3D EZ2A_K07, EZ2A_W08, EZ2A_W07 Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę na temat sporządzania dokumentacji technicznej modeli przestrzennych przy wykorzystaniu programu AUTOCAD EZ2A_W08, EZ2A_W07, EZ2A_W14 Projekt
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać wizualizację modelu 3D w oparciu o oprogramowanie AUTOCAD EZ2A_U08, EZ2A_U02, EZ2A_U05, EZ2A_U06 Projekt
M_U002 Student w oparciu o oprogramowanie AUTOCAD wykonuje indywidualne oraz zespołowe projekty EZ2A_K03, EZ2A_U02, EZ2A_K01, EZ2A_U06 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student nabywa szeroką wiedzę na temat możliwości wykorzystania oprogramowania AUTOCAD to tworzenia modeli 3D - - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat sporządzania dokumentacji technicznej modeli przestrzennych przy wykorzystaniu programu AUTOCAD - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać wizualizację modelu 3D w oparciu o oprogramowanie AUTOCAD - - + - - - - - - - -
M_U002 Student w oparciu o oprogramowanie AUTOCAD wykonuje indywidualne oraz zespołowe projekty - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. 1. Interfejs środowiska modelowania 3D
  Omówienie narzędzi dedykowanych do pracy z obiektami trójwymiarowymi w tym sposobów określania współrzędnych 3D, tworzenie lokalnych układów współrzędnych oraz widoków przestrzennych.

  2. Modelowanie 3D
  Przekształcanie rysunków 2D na modele 3D oraz tworzenie modeli powierzchniowych i bryłowych. Edycja modeli 3D obejmująca: wyciąganie i przekręcanie obiektów płaskich zamkniętych; operacje booleanowskie; polecenia fazowania i zaokrąglania z obiektami bryłowymi; przecinanie brył i tworzenie ich przekrojów płaskich; modyfikowanie faset obiektów bryłowych: usuwanie; wyciąganie, obracanie i pochylanie; obiekty cienkościenne; narzędzia do analizowania obiektów bryłowych itd.

  4. Wizualizacja modeli 3D
  Sposoby prezentacji modeli obejmujące: przypisywanie zapisanych widoków do renderingu; tworzenie świateł i definiowanie scen; przypisywanie materiałów do warstw, kolorów i obiektów; tworzenie własnych materiałów i ich bibliotek; określanie tła; dodawanie obiektów krajobrazu; zastosowanie mgły; próbkowanie renderingu; rendering w rzutni i do pliku rastrowego.

  3. Tworzenie dokumentacji
  Generowanie dokumentacji płaskiej na podstawie modelu bryłowego. Tworzenie i ustawienia rzutni w przestrzeni papieru; generowanie widoków dwuwymiarowych z bryły; generowanie widoków izometrycznych. Przygotowanie projektów do druku.

 2. 1. Interfejs środowiska modelowania 3D
  Omówienie narzędzi dedykowanych do pracy z obiektami trójwymiarowymi w tym sposobów określania współrzędnych 3D, tworzenie lokalnych układów współrzędnych oraz widoków przestrzennych.

  2. Modelowanie 3D
  Przekształcanie rysunków 2D na modele 3D oraz tworzenie modeli powierzchniowych i bryłowych. Edycja modeli 3D obejmująca: wyciąganie i przekręcanie obiektów płaskich zamkniętych; operacje booleanowskie; polecenia fazowania i zaokrąglania z obiektami bryłowymi; przecinanie brył i tworzenie ich przekrojów płaskich; modyfikowanie faset obiektów bryłowych: usuwanie; wyciąganie, obracanie i pochylanie; obiekty cienkościenne; narzędzia do analizowania obiektów bryłowych itd.

  4. Wizualizacja modeli 3D
  Sposoby prezentacji modeli obejmujące: przypisywanie zapisanych widoków do renderingu; tworzenie świateł i definiowanie scen; przypisywanie materiałów do warstw, kolorów i obiektów; tworzenie własnych materiałów i ich bibliotek; określanie tła; dodawanie obiektów krajobrazu; zastosowanie mgły; próbkowanie renderingu; rendering w rzutni i do pliku rastrowego.

  3. Tworzenie dokumentacji
  Generowanie dokumentacji płaskiej na podstawie modelu bryłowego. Tworzenie i ustawienia rzutni w przestrzeni papieru; generowanie widoków dwuwymiarowych z bryły; generowanie widoków izometrycznych. Przygotowanie projektów do druku.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 8 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z kolokwium + 0,3 * ocena z projektu + 0,2* ocena z ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość rysunku technicznego
• Wyobraźnia przestrzenna
• Znajomość oprogramowania Windows

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A. Jaskulski,2014, AutoCAD 2015/LT2015/360+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D
2. J. Czepiel, 2012, AutoCAD ćwiczenia praktyczne 3D

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Certyfikaty do zajęć z Autodesk:

Uczestnictwo:
AutoCAD 2009 PL No. 156OF86OFO
AutoCAD 2010 3D Models No. 1214035797
Inventor 2010 beginning No. 1UJUJNLNR7
3DS MAX Modeling No. 19541267980
3DS MAX Visualization No. 198886918I8
3DS MAX Animation No. 15230793405

Egzaminy:
1 . AutoCAD 2011 Certified Professional No. 00134608
2. AutoCAD 2011 Certified Associate No. 00134609

Informacje dodatkowe:

Brak