Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu profilu ogólnego liceum z matematyki, fizyki, chemii, biologii, informatyki oraz geografii.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Dolny limit ilości studentów:

30

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Nauk przyrodniczych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Inżynier
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
siedem
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr zimowy
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
210
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
  • Nauki o Ziemii
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

Zgodnie ze strategią rozwoju AGH jednym z najważniejszych zadań Uczelni w zakresie kształcenia jest poszerzanie oferty edukacyjnej o nowe kierunki. Proponowany kierunek będzie oferował zajęcia prowadzone w nowoczesnym laboratorium OZE w Miękini, przez co studenci będą mogli otrzymać wysokie kwalifikacje zawodowe. Misja AGH zakłada tworzenie nowych kierunków dydaktycznych, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju kraju. Wraz z koniecznością ciągłego rozwoju ekologicznych źródeł energii i zwiększenia ich udziału w całkowitym bilansie energetycznym zarówno kraju jak i Unii Europejskiej istnieje potrzeba kształcenia studentów właśnie w tym zakresie.

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

10

Semestry kontrolne:
czwarty
Zasady wpisu na kolejny semestr:

Zaliczony semestr poprzedni.

Studia indywidualne:

Możliwe po zaliczonym trzecim semestrze ze średnią powyżej 4,75 (z trzech semestrów).

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

ocena końcowa = (0,7 X średnia uzyskana w okresie studiów) + (0,1 X ocena końcowa projektu inżynierskiego) + (0,2 X ocena egzaminu inżynierskiego)

Inne:

-

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Dodatkowe informacje:

1.Wyniki monitorowania kariery zawodowej absolwentów: po ukończeniu studiów przez pierwszych absolwentów ich kariera zawodowa będzie monitorowana przez Centrum Karier AGH
2.Analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy: wyrażona pozytywna opinia nt. studiów przez podmioty gospodarcze i instytucje pożytku publicznego (załącznik – listy intencyjne).
3.Wykorzystanie wzorców międzynarodowych: konsultowano program studiów z: Keilir Institute of Technology, Islandia; Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Niemcy.
4.Współdziałanie z interesariuszami zewnętrznymi: poparcie firm i instytucji wyrazone listami intencyjnymi (załącznik – listy intencyjne).
5.Infrastruktura zapewniająca prawidłową realizację celów kształcenia (sale dydaktyczne, laboratoria i pracownie itp.): Infrastruktura dydaktyczna będzie zapewniona przez Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, przede wszystkim w postaci sal dydaktycznych, laboratoriów i pracowni naukowych Laboratorium Edukacyjno- Badawczego Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini.
6.Dostęp do biblioteki wyposażonej w literaturę zalecaną w ramach kształcenia na danym kierunku studiów oraz do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki: studenci będą posiadać dostęp do Biblioteki Głównej AGH, Biblioteki Wydziałowej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Biblioteki Katedry Surowców Energetycznych oraz tworzonej obecnie biblioteki specjalistycznej Laboratorium Edukacyjno- Badawczego Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini.
7.Informacja o prowadzonych przez jednostkę badaniach naukowych w co najmniej jednym obszarze wiedzy odpowiadającym obszarowi kształcenia właściwemu dla danego kierunku studiów: Badania w obszarze nauk przyrodniczych.
8.Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia: Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia.