Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geologia ogólna
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-101-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Stefaniuk Michał (stefan@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Bartuś Tomasz (bartus7@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Stefaniuk Michał (stefan@geolog.geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna teorie wyjaśniające powstanie układu słonecznego, planet i Ziemi. EZ1A_W02, EZ1A_W01 Egzamin
M_W002 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu geologii ogólnej EZ1A_W02, EZ1A_U03, EZ1A_W01 Egzamin
M_W003 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia tektoniki globalnej, budowy litosfery i kuli ziemskiej. EZ1A_W02, EZ1A_W01 Egzamin
M_W004 Zna i rozumie procesy geologii dynamicznej EZ1A_W02, EZ1A_U03, EZ1A_W01 Egzamin
M_W006 Rozumie procesy i zjawiska kształtujące powierzchnię Ziemi EZ1A_U01, EZ1A_U02, EZ1A_W01 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi zdiagnozować i scharakteryzować najważniejsze typy skał. EZ1A_U01, EZ1A_U02 Kolokwium
M_U005 Potrafi scharakteryzować procesy prowadzące do powstania skał. EZ1A_U01, EZ1A_U02, EZ1A_W01 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna teorie wyjaśniające powstanie układu słonecznego, planet i Ziemi. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu geologii ogólnej + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia tektoniki globalnej, budowy litosfery i kuli ziemskiej. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie procesy geologii dynamicznej + - - - - - - - - - -
M_W006 Rozumie procesy i zjawiska kształtujące powierzchnię Ziemi + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zdiagnozować i scharakteryzować najważniejsze typy skał. + + - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi scharakteryzować procesy prowadzące do powstania skał. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wprowadzenie, definicja geologii ogólnej, cele i zadania, omówienie programu, literatura zalecana. Powstanie układu słonecznego, powstanie kuli ziemskiej (2h).
2. Wiek Ziemi i metody jego oznaczania, pojęcie czasu geologicznego. Budowa Ziemi, struktura skorupy ziemskiej, grawitacja, stan termiczny i magnetyzm Ziemi (2h).
3. Główne założenia teorii tektoniki płyt litosferycznych, przesłanki dryftu kontynentów, hipoteza Wegenera, krytyka dryftu kontynentalnego (2h)..
4. Charakterystyka stref: akrecji, subdukcji i uskoków transformujących. Kraton, platforma, tarcza, ryft, aulakogen, obdukcja, ofiolity (2h).
5. Magmatyzm – plutonizm – powstawanie, różnicowanie i krystalizacja magmy. Szeregi reakcyjne i procesy pomagmowe. Intruzje zgodne i niezgodne. Klasyfikacja skał głębinowych (2h).
6. Wulkanizm – przyczyny, przebieg i produkty. Rozmieszczenie wulkanów, klasyfikacja zjawisk wulkanicznych (2h).
7. Diastrofizm, ruchy pionowe skorupy ziemskiej, izostazja, transgresje i regresje morskie, niezgodności, budowa sedymentosfery, jednostki sedymentacyjne (2h).
8. Deformacje skorupy ziemskiej, typy deformacji tektonicznych, orogenezy, rodzaje orogenów, góry fałdowe Ziemi (2h).
9. Atmosfera i klimat Ziemi, wietrzenie fizyczne – insolacja, dezintegracja granularna i blokowa, zamróz, wietrzenie chemiczne – czynniki, procesy i produkty wietrzenia chemicznego (2h).
10. Ablacja deszczowa, erozja i akumulacja rzeczna, wody podziemne , zjawiska krasowe i suffozja (2h).
11. Działalność eoliczna (1h).
12. Erozyjna działalność morza w strefie brzegowej i na dnie (1h).
13. Erozyjna i akumulacyjna działalność lodowców, osady fluwio- i limnoglacjalne. przyczyny zlodowaceń (2h).
14. Powierzchniowe ruchy masowe i ich klasyfikacja (1h).
15. Sedymentacja jeziorna, sedymentacja morska, facje i formacje osadowe (2h).
16. Diageneza, metamorfizm- definicja, czynniki metamorfizmu, facje metamorfizmu, rodzaje metamorfizmu (2h).
17. Podsumowanie, zagadnienia egzaminacyjne (1h).

Ćwiczenia audytoryjne:

Tabela geochronologiczna. Cechy fizyczne minerałów – pokrój, łupliwość, przełam,przezroczystość, barwa, połysk, rysa, twardość, skala Mohsa i skala bezwzględna. Minerały skał magmowych – główne, poboczne, akcesoryczne. Podstawowe tekstury i struktury skał magmowych. Kryteria uproszczonej klasyfikacji skał magmowych, główni przedstawiciele. Minerały skał osadowych – allogeniczne i autigeniczne. Podstawowe tekstury i struktury skał osadowych. Kryteria klasyfikacji skal osadowych. Główne grupy skał osadowych: a) skały klastyczne i piroklastyczne; b) skały pochodzenia chemicznego, hydrogenicznego i organogenicznego: rezydualne skały ilaste, skały węglanowe, ewaporaty, skały krzemionkowe, skały żelaziste, skały alitowe i skały fosforanowe; c) kaustobiolity.
Minerały skał metamorficznych. Tekstury i struktury skał metamorficznych. Klasyfikacja skał metamorficznych (meta- i para-): a) skały powstałe w metamorfizmie regionalnym; b) skały powstałe w metamorfizmie dyslokacyjnym; c) skały powstałe w metamorfizmie kontaktowym; d) skały powstałe w metamorfizmie metasomatycznym. Struktury sedymentacyjne.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ocen z zaliczenia części ćwiczeniowej i wykładowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw biologii, geografii, fizyki i chemii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Geologia dynamiczna. Książkiewicz M., 1979, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa..
• Zarys fizyki Ziemi [Introduction to physics of the earth] / Zofia MORTIMER. Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. - 2004, 1 s. - (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; SU 1615).
• Geologia dynamiczna. 2006. Mizerski Włodzimierz Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
• Multimedialna encyklopedia PWN 1/natura/Ziemia
• Słownik geologii dynamicznej. W. Jaroszewski, L. Marks, A. Radomski,, Wyd. Geol., Warszawa 1985, ss. 310.
• Stanley S.M., 2002. Historia Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 659 s.
• Dadlez R., Jaroszewski, W., 1994, Tektonika, PWN, Warszawa, 743 p.
• Oceanologia, Gasinski, A, Radomski A, 2004. Wyd. UJ
• Duxbury A. C., Duxbury A. B & Sverdrup K. A., 2002. Oceany Świata. PWN, Warszawa, 636.
• Literatura w jęz. angielskim:
• Physical Geology, 11th Edition. Charles Plummer, David McGeary, Diane H. Carlson. 2005. McGraw-Hill College
• Introduction to Physical Geology. Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens, Dennis Tasa, 2004. Earth: An Prentice Hall
• Geology. Stanley Chernicoff, Donna Whitney, 2006. Prentice Hall
• Dadlez R., Jaroszewski, W., 1994, Tektonika, PWN, Warszawa, 743 p.
• Oceanologia, Gasinski, A, Radomski A, 2004. Wyd. UJ
• Duxbury A. C., Duxbury A. B & Sverdrup K. A., 2002. Oceany Świata. PWN, Warszawa, 636.
• Literatura w jęz. angielskim:
• Physical Geology, 11th Edition. Charles Plummer, David McGeary, Diane H. Carlson. 2005. McGraw-Hill College
• Introduction to Physical Geology. Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens, Dennis Tasa, 2004. Earth: An Prentice Hall
• Geology. Stanley Chernicoff, Donna Whitney, 2006. Prentice Hall

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak