Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przedmiot humanistyczny1 - Podstawy prawa
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-104-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma elementarną wiedzę na temat polskiego systemu prawnego EZ1A_W13 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Ma elementarną wiedzę na temat prawa, warunkującą sprawne zarządzanie EZ1A_W14 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu prawa w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych EZ1A_U07 Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się z zakresu znajomości prawa EZ1A_K01 Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma elementarną wiedzę na temat polskiego systemu prawnego + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma elementarną wiedzę na temat prawa, warunkującą sprawne zarządzanie + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu prawa w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się z zakresu znajomości prawa + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Pojęcie prawa.
a. Koncepcja pozytywistyczna (prawo jako zbiór norm ogólnych, pochodzących od uprawnionych organów państwa, na straży których stoi przymus państwowy) – koncepcja prawa natury. Usuwanie kolizji między normami prawa stanowionego i naturalnego – formuła Radbrucha, pojęcie zasad współżycia społecznego (art.5 i 58 kodeksu cywilnego),
b. Prawo a normy etyczne
c. Przepis prawny – norma prawna.
d. Rodzaje norm prawnych.
e. Zasięg i zakres norm prawnych.
2. Struktura systemu prawnego w Polsce:
a. Zasada prymatu prawa europejskiego nad krajowym,
b. Prawo unijne: pierwotne i wtórne,
c. Organa stanowiące prawo unijne,
d. Prawo wewnętrzne i jego hierarchia: konstytucja, ustawy, ratyfikowane traktaty, rozporządzenia, akty prawa lokalnego.
e. Systematyka prawa ze względu na regulowaną materię: państwowe (konstytucyjne), administracyjne, cywilne, karne, gospodarcze itp.
3. Elementy prawa karnego:
a. Rodzaje prewencji: ogólna, szczególna,
b. Pojęcie przestępstwa,
c. Czyn: działanie i zaniechanie,
d. Społeczna szkodliwość i bezprawność czynu.
e. Wina: umyślna, nieumyślna, umyślna z zamiarem ewentualnym.
f. Rodzaje przestępstw.
g. Stadia realizacji przestępstwa i zakres ich penalizacji.
h. Wyłączenie odpowiedzialności: wyłączenie winy lub bezprawności czynu. Obrona konieczna, wyższa konieczność.
i. Kary i środki karne
4. Elementy prawa cywilnego – prawo podmiotowe
a. Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych,
b. Osoby ficyczne, osoby prawne. Zdolność do czynności prawnych i zdolność sądowa.
c. Czynności prawne.
d. Oświadczenie woli: wady wyłączające ważność, forma czynności prawnej, skutki niedochowania właściwej formy.
e. Terminy i przedawnienia
5. Prawo rzeczowe
a. Własność i posiadanie,
b. Użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, prawa na rzeczy cudzej.
6. Umowy
a. Umowa sprzedaży, umowa sprzedaży na odległość. Rękojmia i gwarancja,
b. Umowa o dzieło,
c. Umowa zlecenia,
d. Umowy: najmu, dzierżawy, leasingu, umowy nienazwane.
7. Odpowiedzialność cywilna: na zasadzie winy, z tytułu ryzyka. Kontraktowa i deliktowa.
8. Ochrona konsumenta.
9. Elementy prawa spółek.
10. Elementy prawa pracy.
11. Zasady ustroju RP i ich gwarancje prawne
a. Zasada suwerenności narodu,
b. Zasada suwerenności i niepodległości państwa
c. Zasada demokratycznego państwa prawa
d. Podział i równowaga władz,
e. Społeczna gospodarka rynkowa
f. Zasada przyrodzonej godności człowieka.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Udział w wykładach 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wynik tekstu zaliczeniowego z uwzględnieniem obecności i aktywności na wykładach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ze względu na dość trudną materię wykładu wskazana jest obecność na zajęciach. Mimo wykładowej formy zapraszam do aktywnego udziału w zajęciach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. K. Firlej, P. Gątkiewicz, B. Mazurkiewicz, A. Miączyńska Van-Veen, T. Włudyka, Podstawy Prawa, t. I, Kraków 2006, Wyd. AGH, rozdz. 1 -4, t.II, Kraków 2007. Rozdz.2, 4, 6.
2. S. Korycki, J. Kuciński, Z. Trzciński, J. Zaborowski, Zarys prawa, Warszawa 2006, rozdz. I, II, VII, VIII, XI, XII, XIV, XV.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Dr Jerzy Pałosz jest st. wykładowcą w WH AGH. Doktorat z prawa (1983), ukończone podyplomowe studia 2 semestralne z zakresu: prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego – 2008/2009, udział w licznych konferencjach dot. ochrony własności intelektualnej (m.in. Europejskie Forum Antyplagiatowe Warszawa 2014, Zarządzanie własnością intelektualną podstawą funkcjonowania sektora Life Science, Kraków 2014, szkolenia organiziwane przez CTT AGH ostatnie – 2014 )

Informacje dodatkowe:

Brak