Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki informatyczne
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-105-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Chuchro Monika (chuchro@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Dwornik Maciej (dwornik@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Chuchro Monika (chuchro@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Definiuje pojęcia: informacja, technologia informacyjna, nośnik informacji, Internet, systemy operacyjne EZ1A_W13, EZ1A_W08 Kolokwium
M_W002 Tłumaczy rolę systemów IT w życiu codziennym EZ1A_W08 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Korzystać z edytora tekstu w celu sformatowania lub napisania dokumentu tekstowego EZ1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Wykonać obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym z udziałem formuł i makr EZ1A_U07, EZ1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 Zaprojektować relacyjną bazę danych EZ1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U004 Wykonać prezentacje multimedialną zawierającą elementy z baz danych, arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstu, Internetu EZ1A_U03, EZ1A_U09, EZ1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U005 Umie narysować obiekt, lub zmodyfikować zdjęcie w programie do grafiki rastrowej EZ1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U006 Umie wykonać zamiany systemów liczbowych oraz podstawowych operacji algebraicznych EZ1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Definiuje pojęcia: informacja, technologia informacyjna, nośnik informacji, Internet, systemy operacyjne + - - - - - - - - - -
M_W002 Tłumaczy rolę systemów IT w życiu codziennym + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Korzystać z edytora tekstu w celu sformatowania lub napisania dokumentu tekstowego + - + - - - - - - - -
M_U002 Wykonać obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym z udziałem formuł i makr + - + - - - - - - - -
M_U003 Zaprojektować relacyjną bazę danych + - + - - - - - - - -
M_U004 Wykonać prezentacje multimedialną zawierającą elementy z baz danych, arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstu, Internetu + - + - - - - - - - -
M_U005 Umie narysować obiekt, lub zmodyfikować zdjęcie w programie do grafiki rastrowej + - + - - - - - - - -
M_U006 Umie wykonać zamiany systemów liczbowych oraz podstawowych operacji algebraicznych + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1) Edycja tekstu
a) WYSIWYG vs LaTeX
b) budowa strony (paginy, marginesy, stopka i nagłówek, kolumny)
c) style, zasada działania
d) bibliografia i cytowanie, rodzaje i przykłady
e) przypisy, podpisy, indeksy, spisy
f) wstawki
g) sekcje, podziały, korespondencja seryjna
h) recenzja

2) Arkusze kalkulacyjne
a) do czego służą, rodzaje
b) adresowanie
c) formuły, stosowanie, przykłady
d) operacje warunkowe
e) wykresy, rodzaje i zastosowanie
f) proste przetwarzanie danych i operacje statystyczne

3) Zaawansowane przetwarzanie danych przy użyciu arkusza kalkulacyjnego
a) filtracja danych (liniowa i nieliniowa)
b) krzywa regresji, testy statystyczne
c) modele matematyczne
d) VBA

4) Narzędzia informatyczne
a) kompresja danych
b) bazy danych (idea)
c) ftp, ssh, http,
d) ASCII, systemy liczbowe

5) Prezentacje multimedialne

6) Grafika komputerowa
a) grafika wektorowa i rastrowa
b) przestrzenie barw
c) metody kompresji
d) rodzaje formatów i programów

Ćwiczenia laboratoryjne:

1) Edytor tekstu (2h) – wprowadzenie do formatowania dokumentów
2) Edytor tekstu (2h) – projekt
3) Arkusz kalkulacyjny (2h) – wprowadzenie
4) Arkusz kalkulacyjny (2h) – operacje matematyczne
5-6) Arkusz kalkulacyjny (4h) – przetwarzanie danych
7) Arkusz kalkulacyjny (2h) – projekt
8) Tworzenie relacyjnych baz danych
9-10) Relacyjne bazy danych: raporty i kwerendy (4h)
11) Bazy danych – Projekt (2h)
12) Prezentacje multimedialne – wprowadzenie (2h)
13) Prezentacje – Projekt (2h)
14) Kolokwium zaliczeniowe

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń.
Dopuszczalne są dwa terminy poprawkowe, w trakcie trwania sesji.
Pozostałe informacje dotyczące prowadzenia i zaliczenia przedmiotu podane są na pierwszych zajęciach przez prowadzącego ćwiczenia oraz na stronie www przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Jaronicki Adam, 2010, ABC MS Office 2010PL, Helion
Mendrala Danuta, Szeliga Marci, 2010, Access 2010PL, Helion
Strony www

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Chuchro, M., Dwornik, M. (2011) 2D graphical analysis of wastewater influent capacity time series. WASAT, 77, pp.391-394

Bukowska-Belniak, B., Dwornik, M., Leśniak, A. (2013) Porównanie metod redukcji szumu dla środowiskowych obrazów termograficznych. Pomiary, Automatyka, Kontrola, 59(9), pp.994-997

Pięta, A., Dwornik, M. (2012) Parallel implementation of ray tracing procedure in anisotropic medium. TASK Quarterly, 16(1), pp. 135-143

Informacje dodatkowe:

Brak