Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy ekonomi i zarządzania - ekonomiczny 1
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-109-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Posłuszny Krzysztof (kposlusz@zarz.agh.edu.pl)
dr Kusa Rafał (rkusa@zarz.agh.edu.pl)
Codogni Mateusz (mcodogni@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 opisuje działanie rynku i wyjaśnia warunki jego efektywności EZ1A_W14, EZ1A_U07 Kolokwium
M_W002 klasyfikuje koszty przedsięwzięć i ocenia efektywność przedsięwzięć różnymi metodami EZ1A_W14 Kolokwium,
Projekt
M_W003 definiuje pojęcie PKB i wyjaśnia sposób porównań międzyokresowych i międzynarodowych EZ1A_W14, EZ1A_U07 Kolokwium
M_W004 opisuje podstawowe mechanizmy polityki pieniężnej i fiskalnej i wyjaśnia jaki mają wpływ na gospodarkę i podejmowanie decyzji biznesowych EZ1A_W14 Kolokwium
M_W005 rozpoznaje modele organizacyjne i wyjaśnia kierunki ich ewolucji. EZ1A_W14 Kolokwium,
Studium przypadków
Umiejętności
M_U001 identyfikuje rodzaje i typy organizacji oraz cele ich działania. EZ1A_W14, EZ1A_U07 Kolokwium,
Studium przypadków
M_U002 klasyfikuje struktury organizacyjne oraz metody ich usprawniania, diagnozuje konsekwencje tych zmian. EZ1A_W14, EZ1A_U07 Kolokwium,
Studium przypadków
M_U003 analizuje otoczenie organizacji i określa jego wpływ na działalność przedsiębiorstwa EZ1A_W14, EZ1A_U07 Kolokwium,
Studium przypadków
M_U004 Projektuje struktury organizacyjne oraz adaptuje je do zmian zachodzących w otoczeniu EZ1A_W14, EZ1A_U07 Kolokwium,
Studium przypadków
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 opisuje działanie rynku i wyjaśnia warunki jego efektywności + + - - - - - - - - -
M_W002 klasyfikuje koszty przedsięwzięć i ocenia efektywność przedsięwzięć różnymi metodami + + - - - - - - - - -
M_W003 definiuje pojęcie PKB i wyjaśnia sposób porównań międzyokresowych i międzynarodowych + + - - - - - - - - -
M_W004 opisuje podstawowe mechanizmy polityki pieniężnej i fiskalnej i wyjaśnia jaki mają wpływ na gospodarkę i podejmowanie decyzji biznesowych + - - - - - - - - - -
M_W005 rozpoznaje modele organizacyjne i wyjaśnia kierunki ich ewolucji. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 identyfikuje rodzaje i typy organizacji oraz cele ich działania. + + - - - - - - - - -
M_U002 klasyfikuje struktury organizacyjne oraz metody ich usprawniania, diagnozuje konsekwencje tych zmian. + + - - - - - - - - -
M_U003 analizuje otoczenie organizacji i określa jego wpływ na działalność przedsiębiorstwa + - - - - - - - - - -
M_U004 Projektuje struktury organizacyjne oraz adaptuje je do zmian zachodzących w otoczeniu + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Ekonomia- przedmiot i podstawowe pojęcia. Ekonomia pozytywna i normatywna, czynniki produkcji, prawa ekonomiczne.
2. Przedsiębiorstwo, jego cele i funkcje.
3. Rynki finansowe. Rynek pieniężny, kapitałowy i instrumentów pochodnych. Podstawowe reguły funkcjonowania i zachowania.
4. Podstawy makroekonomii. Produkt krajowy, dochód narodowy, ujęcie w cenach bieżących i stałych. Porównania międzyokresowe i międzynarodowe.
5. Wzrost gospodarczy i cykle koniunkturalne. Czynniki wzrostu gospodarczego. Współczesne wahania koniunktury.
6. Pieniądz i jego funkcje. Równowaga na rynku pieniądza. Inflacja i jej skutki.
7. Polityka fiskalna państwa. Cele i instrumenty.
8. Omówienie pojęć podstawowych, zarządzanie, kierowanie, organizacja, struktura organizacyjna, proces zarządzania, synergia w organizacji.
9. Rodzaje i typy organizacji oraz ich rola w gospodarce.
10. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania
11. Kierownik jako osoba odpowiedzialna za realizację procesu zarządzania: czyli planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie ludziom oraz kontrolowanie zasobów ludzkich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych. Style kierowania.
12. Funkcje zarządzania. Planowanie i kontrola w zmiennym otoczeniu.
13. Zasady budowania struktur organizacyjnych
14. Metody restrukturyzacji. Benchamarking i reenginieering.
oraz
1. Rynek, popyt, podaż. Pojęcie i klasyfikacja rynków, równowaga rynkowa. Elastyczność cenowa.
2. Pomiar kosztów w ekonomii. Koszty księgowe i ekonomiczne
3. Rodzaje papierów wartościowych. Rola weksla weksla.
4. Rola giełdy jako mechanizmu alokacji. Funkcje giełdy. Mechanizm ustalania cen i zawierania transakcji.
5. Równowaga makroekonomiczna. Ujęcie klasyczne i keynesowskie. Rewolucja keynesowska.
6. Polityka pieniężna i rola banku centralnego. Instrumenty polityki pieniężnej. WIBOR i inne stopy procentowe
7. Gospodarka otwarta. Handel zagraniczny i kursy walutowe. Euro: koszty i korzyści wprowadzenia
8. Ćwiczenia związane z poznaniem podstawowych pojęć i zagadnień związanych z zarządzaniem. Różnie w podejściu do zarządzania, kierowania i sterowania.
9. Rodzaje i typy organizacji
10. Otoczenie bliższe i dalsze organizacji. Otoczenie zmienne, burzliwe i spokojne w aspekcie funkcjonowania firm z różnych branż.
11. Funkcje i role kierownika w organizacji
12. Funkcje zarządzania. Budowanie planów funkcjonowania i rozwoju firmy.
13. Tworzenie struktur organizacyjnych dla wybranych przedsiębiorstw.
14. Przekształcanie struktur organizacyjnych.

Ćwiczenia audytoryjne:

Rynek, popyt, podaż. Pojęcie i klasyfikacja rynków, równowaga rynkowa. Elastyczność cenowa.
Pomiar kosztów w ekonomii. Koszty księgowe i ekonomiczne
Rodzaje papierów wartościowych. Rola weksla.
Rola giełdy jako mechanizmu alokacji. Funkcje giełdy. Mechanizm ustalania cen i zawierania transakcji.
Równowaga makroekonomiczna. Ujęcie klasyczne i keynesowskie. Rewolucja keynesowska.
Polityka pieniężna i rola banku centralnego. Instrumenty polityki pieniężnej. WIBOR i inne stopy procentowe
Gospodarka otwarta. Handel zagraniczny i kursy walutowe. Euro: koszty i korzyści wprowadzenia
Ćwiczenia związane z poznaniem podstawowych pojęć i zagadnień związanych z zarządzaniem. Różnie w podejściu do zarządzania, kierowania i sterowania.
Rodzaje i typy organizacji
Otoczenie bliższe i dalsze organizacji. Otoczenie zmienne, burzliwe i spokojne w aspekcie funkcjonowania firm z różnych branż.
Funkcje i role kierownika w organizacji
Funkcje zarządzania. Budowanie planów funkcjonowania i rozwoju firmy.
Tworzenie struktur organizacyjnych dla wybranych przedsiębiorstw.
Przekształcanie struktur organizacyjnych. inwestycyjnej
Kredyt i leasing jako źródła finansowania polskiego MSP
Budowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa
Forma prawna spółki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
Opracowanie krótkiej wypowiedzi pisemnej na temat zależności między formą prawną przedsiębiorstwa a możliwościami pozyskania kapitału na jego rozwój
Kolokwium zaliczeniowe

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z oceny z kolokwium (70%) i oceny projektu (30%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ogólna wiedza na poziomie szkoły średniej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Warszawa 2006.
2. Czarny B., Rapacki R.: Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2002.
3. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania Organizacjami, PWN, Warszawa 2005
4. Koźmiński A.K., Piotrowski W.: Zarządzanie, teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995
5. Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005
6. Stoner J.A.F., Wankel Ch.: Kierowanie, PWE, Warszawa 1994

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak