Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geologia inżynierska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-203-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Krokoszyński Piotr (krokosz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Krokoszyński Piotr (krokosz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe definicje z zakresu gruntoznawstwa i geologii inżynierskiej. EZ1A_W01 Kolokwium
M_W002 Zna podział metod badawczych i posiada wiedzę na temat metod prowadzenia badań terenowych w geologii inżynierskiej. EZ1A_W02 Kolokwium
M_W003 Zna metody opracowania wyników badań terenowych. Umie sporządzić karty dokumentacyjne. Umie przeprowadzić interpretację sondowania DPL, badania presjo metrycznego, badania płytą sztywną. EZ1A_W02 Projekt
M_W004 Zna podstawowe procesy geologiczno-inżynierskie i rozumie ich znaczenie dla inżynierskiej działalności człowieka. EZ1A_W02 Projekt
M_W005 Zna zasady obliczeń stateczności zboczy. Umie wykonać proste obliczenie stateczności. Zna zasady wyznaczania naprężeń w ośrodku gruntowym EZ1A_W02 Projekt
M_W006 Zna wybrane metody przeciwdziałania procesom geodynamicznym i zakres ich stosowania. EZ1A_W04 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe definicje z zakresu gruntoznawstwa i geologii inżynierskiej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podział metod badawczych i posiada wiedzę na temat metod prowadzenia badań terenowych w geologii inżynierskiej. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna metody opracowania wyników badań terenowych. Umie sporządzić karty dokumentacyjne. Umie przeprowadzić interpretację sondowania DPL, badania presjo metrycznego, badania płytą sztywną. + - - + - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe procesy geologiczno-inżynierskie i rozumie ich znaczenie dla inżynierskiej działalności człowieka. + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna zasady obliczeń stateczności zboczy. Umie wykonać proste obliczenie stateczności. Zna zasady wyznaczania naprężeń w ośrodku gruntowym + - - + - - - - - - -
M_W006 Zna wybrane metody przeciwdziałania procesom geodynamicznym i zakres ich stosowania. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wprowadzenie do gruntoznawstwa – podstawowe definicje i właściwości ośrodka gruntowego.
2. Inżyniersko-geologiczne badania gruntów jako podłoża różnych budowli. Definicje i zasady.
3. Kartowania geologiczno-inżynierskie.
4. Wyrobiska badawcze, sondowania, próbne obciążenia – zasady, stosowania, wykonania i interpretacji.
5. Opracowanie wyników badań – podstawy opracowania dokumentacji, przekroje, mapy geologiczno-inżynierskie.
6. Ogólna charakterystyka procesów geologiczno-inżynierskich.
7. Stateczność zboczy. Definicje i klasyfikacje, podział metod. Sposoby zabezpieczenia i profilaktyki procesów geologiczno-inżynierskich.

Ćwiczenia projektowe:

1. Opracowanie karty dokumentacyjnej otworu.
2. Opracowanie karty dokumentacyjnej sondowania dynamicznego DPL.
3. Wydzielenie warstw geotechnicznych.
4. Interpretacja i przeliczenie wyników próbnego obciążenia płytą sztywną.
5. Interpretacja i przeliczenie wyników próbnego obciążenia presjo metrem.
6. Opracowanie statystyczne wyników badań geologiczno-inżynierskich.
7. Obliczenie stateczności skarpy.
8. Określenie naprężeń pierwotnych w podłożu gruntowym.
9. Określenie rozkładu naprężeń pod fundamentem.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = średnia z ocen z projektów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wpis na semestr II

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Allen P.A. – „Procesy Kształtujące Powierzchnię Ziemi”. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2000.
2. Bażyński J., Drągowski A., Frankowski Z., Kaczyński R., Rybicki S., Wysokiński L. – “Zasady Sporządzania Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich”. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1999.
3. Cała M i inni – „TECCO Slope Stabilization System and RUVOLUM Dimensioning Method”. Romanshorn, Switzerlan 2012.
4. Grubecki J.,Sysak J. –„Geologia Inżynierska” Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1960.
5. Harris F. – “Ground Engineering Equipment and Methods”. McGraw- Hill Book Company Limited. 1983.
6. Jarominiak A. – „Lekkie Konstrukcje Oporowe” Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 2000.
7. Jeż J. – „Gruntoznawstwo Budowlane” Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2004.
8. Jeż J. – „Biogeotechnika” Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2008.
9. Kleczkowski A. – „Osuwiska i Zjawiska Pokrewne” Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1955.
10. Kowalski W.C. – „Geologia Inżynierska”. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1988r.
11. Madej J. – „Metody Sprawdzania Stateczności Zboczy” Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Biblioteka Drogownictwa. Warszawa 1981.
12. Maślanka K., Pielichowski J. – „Geosyntetyki w Inżynierii i Ochronie Środowiska”. Wydawnictwo Naukowo Techniczne TEZA. Kraków 2006.
13. Myślińska E. – „Laboratoryjne Badania Gruntów” Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1992.
14. Pisarczyk S. – „Geoinżynieria. Metody Modyfikacji Podłoża Gruntowego”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005.
15. Pisarczyk S., Rymsza B. – „Badania Laboratoryjne i Polowe Gruntów” Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1993.
16. Plewa M. – „Geologia Inżynierska w Inżynierii Środowiska” Politechnika Krakowska. Kraków 1999.
17. Popow J.W. – „Geologia Inżynierska” Wydawnictwo Geologiczne. Warszawa 1957.
18. Sanecki L. – „Geotechniczne Badania Polowe”. Uczelniane wydawnictwa naukowo-dydaktyczne AGH. Kraków 2003.
19. Sidle R.C., Ochiai H. – “Landslides. Processes, Prediction, and Land Use”. American Geophysical Union. Washington DC 2006.
20. Sikora Z. – „Sondowanie Statyczne. Metody i Zastosowanie w Geoinżynierii”. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 2006.
21. Sozański J. – „Stateczność Wykopów Hałd i Nasypów”. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 1977.
22. Szczepański A., Szczepańska J. – „Hydrogeologia i Geologia Inżynierska”Skrypty Uczelniane Nr 642 Akademii Górniczo-Hutniczej im. S.Staszica w Krakowie. Kraków 1978.
23. Wiłun Z. – „Zarys Geotechniki”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1982r.
24. Wysokiński L. – „Ocena Stateczności Skarp i Zboczy. Zasady Wyboru Zabezpieczeń”. Instytut Techniki Budowlanej. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 424/2011. Warszawa 2011.
25. Zaruba Q., Mencl V. – „Engineering Geology”. Elsevier Scientific Publishing Company. Amsterdam, Oxford, New York 1976.
26. Zaruba Q., Mencl V. – „Landslides And Their Control”. Academia Praha. Elsevier Scientific Publishing Company. Amsterdam, Oxford, New York 1969.
27. Praca zbiorowa – „Osuwiska i Sposoby Zapobiegania Im”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Biblioteka Drogownictwa. Warszawa 1978.
28. Prawo geologiczne, Dzienniki Ustaw Polskie Normy, Eurokody.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak