Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy monitoringu środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-204-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wardas-Lasoń 2 Marta (mw@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad prowadzenia badań monitoringowych, metod oceny wyników badań monitoringowych, zwłaszcza Państwowego Monitoringu Środowiska. EZ1A_W02 Kolokwium
M_W002 Student zna metodykę pobierania reprezentatywnych próbek środowiskowych i metody referencyjne badań EZ1A_W07, EZ1A_W06 Kolokwium
M_W003 Student zna problemy stanu środowiska w Europie, Polsce i Krakowie EZ1A_W10, EZ1A_W11, EZ1A_W04 Odpowiedź ustna
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność zaplanowania reprezentatywnego sposobu opróbowania środowiska EZ1A_U10 Odpowiedź ustna
M_U002 Student potrafi wskazać odpowiedni standard środowiskowy do oceny wyników badań monitoringowych EZ1A_U08 Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie konieczność monitorowania środowiska, informowania społeczeństwa i decydentów o zanieczyszczeniu środowiska w celu reagowania by przywrócić jego dobry stan EZ1A_K06, EZ1A_K07 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad prowadzenia badań monitoringowych, metod oceny wyników badań monitoringowych, zwłaszcza Państwowego Monitoringu Środowiska. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna metodykę pobierania reprezentatywnych próbek środowiskowych i metody referencyjne badań + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna problemy stanu środowiska w Europie, Polsce i Krakowie + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność zaplanowania reprezentatywnego sposobu opróbowania środowiska - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wskazać odpowiedni standard środowiskowy do oceny wyników badań monitoringowych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie konieczność monitorowania środowiska, informowania społeczeństwa i decydentów o zanieczyszczeniu środowiska w celu reagowania by przywrócić jego dobry stan - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Monitoring – pomiar stanu środowiska – jakości środowiska i ilości zasobów, imisji i emisji zanieczyszczeń – instrument informacyjny ochrony środowiska, cele i zadania monitoringu, omówienie pozycji piśmienniczych dla MŚ
2. Monitoringi branżowe
3. Państwowy Monitoring Środowiska – prawny instrument ochrony środowiska – podstawa analiz, ocen i decyzji, bloki, podsystemy, sieci PMŚ
4. Monitoring powietrza atmosferycznego
5. Monitoring hałasu i promieniowania niejonizującego, monitoring skażeń promieniotwórczych
6. Monitoring wód powierzchniowych płynących, stojących
7. Monitoring Bałtyku
8. Monitoring wód podziemnych
9. Monitoring gleb
10. Monitoring powierzchni ziemi, monitoring odpadów
11. Monitoring biologiczny – monitoring lasów
12. Monitoring roślin i organizmów zwierzęcych
13. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego
14. Monitoring ekologiczny, monitoring zdrowia, żywności i płodów rolnych
15. Monitoring antropogenicznych krajobrazów

Ćwiczenia projektowe:

Lokalny monitoring środowiska dla wybranego przedsięwzięcia znacząco oddziałującego na środowisko, wykonanie projektu badań monitoringowych z instrukcją podającą zasady i metody standaryzacji i reprezentatywności opróbowania (schemat opróbowania na planie/mapie z uwzględnieniem ekofizjografii) oraz analizy. Uzasadnienie doboru wskaźników zanieczyszczenia, wskazanie metod referencyjnych ich oznaczania. Omówienie metody przedstawiania wyników monitoringu środowiska i podstawy prawnej ich oceny. Wskazanie sposobu postępowania (instytucji) w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych standardów emisyjnych/imisyjnych dotyczących atmosfery, litosfery i hydrosfery, z wykorzystaniem modelu DPSIR.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwiów, aktywności na ćwiczeniach i wykonania projektu lokalnego monitoringu środowiska dla przedsięwzięcia znacząco oddziałującego na środowisko wraz z instrukcją metodyki opróbowania dla celów badań monitoringowych zgodnych z PMŚ, dotyczącej konkretnego problemu środowiskowego/komponentu, dwa zaliczone kolokwia, dwie kartkówki, prezentacja instrukcji, zastosowanie obowiązującej wykładni prawnej, z wykorzystaniem modelu DPSIR. Średnia ważona z uzyskanych ocen (40% wykład, 60% ćwiczenia)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagane wiadomości z zakresu ochrony środowiskowa, zarządzania środowiskiem i planowania przestrzennego, wpływu przemysłu na środowisko, gospodarki odpadami

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wydawnictwa Biblioteki Monitoringu Środowiska;
Stan Środowiska w Polsce. Sygnały 2011
Pięcioletnia ocena jakości powietrza pod kątem jego zanieczyszczenia: SO2, NO2, NOx, CO, C6H6, O3, pyłem PM10 oraz As, Cd, Ni, Pb, BaP w województwie małopolskim
Ocena jakości wód w województwie małopolskim w 2008 roku
Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2010 roku(BMŚ)
Raport mozaikowy – województwo małopolskie w latach 2000-2006 (BMŚ)
http://www.krakow.pios.gov.pl
www.gios.gov.pl/
www.abc.com.pl/Prawo-Srodowisko
www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html
www.mos.gov.pl www.abc.com.pl

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak