Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
OZE przyszłość energetyczna
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-205-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W009 Student ma wiedzę w zakresie zapotrzebowania na energię EZ1A_W02, EZ1A_W04 Kolokwium
M_W010 Student ma wiedzę na temat udziału surowców energetycznych w transporcie EZ1A_W04, EZ1A_U10 Kolokwium
M_W011 Student ma wiedzę w zakresie udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym świata EZ1A_W15 Kolokwium
M_W012 Student ma wiedzę na temat obecnych cen energii EZ1A_U07 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K002 Student ma wiedzę w zakresie oddziaływania przemysłu energetycznego na środowisko naturalne EZ1A_K07, EZ1A_W10 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W009 Student ma wiedzę w zakresie zapotrzebowania na energię + - - - - - - - - - -
M_W010 Student ma wiedzę na temat udziału surowców energetycznych w transporcie + - - - - - - - - - -
M_W011 Student ma wiedzę w zakresie udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym świata + - - - - - - - - - -
M_W012 Student ma wiedzę na temat obecnych cen energii + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K002 Student ma wiedzę w zakresie oddziaływania przemysłu energetycznego na środowisko naturalne + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Światowe zapotrzebowanie na energię (10 h)

  Zapotrzebowanie energetyczne świata i główne źródła pierwotne stosowane do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.

 2. Transport a energia (10h)

  Udział transportu w ogólnej konsumpcji surowców energetycznych

 3. Odnawialne źródła energii w bilansie energetycznym (5 h)

  Udział poszczególnych odnawialnych źródeł energii w produkcji energii cieplnej i elektrycznej.

 4. Ceny energii (4h)

  Trendy cen za poszczególne rodzaje źródeł energii

 5. Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych (3h)

  Oddziaływanie przemysłu energetycznego na środowisko naturalne

Ćwiczenia projektowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena z kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość geografii gospodarczej na poziomie liceum

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak