Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Meteorologia i klimatologia
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-206-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W006 Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu meteorologii i klimatologii EZ1A_W04, EZ1A_W03 Egzamin
M_W007 Student potrafi scharakteryzować elementy meteorologiczne i zna zależności pomiędzy nimi EZ1A_W04 Egzamin
M_W008 Student potrafi wskazać przyczyny i skutki współczesnych procesów klimatycznych EZ1A_W04 Egzamin
Umiejętności
M_U006 Student potrafi wykonać obliczenia oraz analizować dane niezbędne przy opracowaniach klimatycznych EZ1A_W04, EZ1A_U02 Kolokwium
M_U007 Student potrafi wykonać charakterystykę klimatologiczną na podstawie danych meteorologicznych EZ1A_W09, EZ1A_U02 Kolokwium
M_U008 Student potrafi przeanalizować aktualną sytuację pogodową na podstawie mapy synoptycznej EZ1A_W02, EZ1A_W09 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W006 Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu meteorologii i klimatologii + - - - - - - - - - -
M_W007 Student potrafi scharakteryzować elementy meteorologiczne i zna zależności pomiędzy nimi + - - - - - - - - - -
M_W008 Student potrafi wskazać przyczyny i skutki współczesnych procesów klimatycznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U006 Student potrafi wykonać obliczenia oraz analizować dane niezbędne przy opracowaniach klimatycznych - + - - - - - - - - -
M_U007 Student potrafi wykonać charakterystykę klimatologiczną na podstawie danych meteorologicznych - + - - - - - - - - -
M_U008 Student potrafi przeanalizować aktualną sytuację pogodową na podstawie mapy synoptycznej - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Charakterystyczne cechy klimatu Polski – 2 godz.
 2. Zmiany klimatu Ziemi i ich przyczyny – 2 godz.
 3. Budowa i składniki atmosfery – 2 godz.
 4. Promieniowanie w atmosferze – 2 godz.
 5. Bilans cieplny i zmiany temperatury – 2 godz.
 6. Woda w atmosferze- 2 godz.
 7. Cyrkulacja w atmosferze – 2 godz.
 8. Klimat i system klimatyczny – 2 godz.
 9. Meteorologia synoptyczna (masy powietrza, fronty atmosferyczne, charakterystyka pogody w układach barycznych i frontowych)- 4 godz.
 10. Pojęcie systemu klimatycznego, procesy klimatotwórcze i czynniki klimatotwórcze: astronomiczne, geograficzne, cyrkulacyjne- 2 godz.
 11. Pietra klimatyczno-roślinne – 2 godz.
 12. Cechy klimatu lokalnego – 2 godz.
 13. Strefowość i astrefowość klimatu – 2 godz.
 14. Klasyfikacje klimatów – 2 godz.
Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Podstawowe źródła danych w klimatologii

  Student potrafi w odpowiedni sposób wykorzystać źródła danych stosowane w meteorologii

 2. Podstawowe metody opracowań klimatologicznych

  -Student potrafi wykonać obliczenia oraz analizować dane niezbędne przy opracowaniach klimatycznych
  -Student potrafi wykonać charakterystykę klimatologiczną na podstawie danych meteorologicznych
  -Student potrafi przeanalizować aktualną sytuację pogodową na podstawie mapy synoptycznej

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.5*ocena z egzaminu + 0,5 * kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z matematyki, statystyki i kartografii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kożuchowski K., 1998, Atmosfera, klimat, ekoklimat, PWN, Warszawa
Kożuchowski K. (red.), 2005, Meteorologia i klimatologia, PWN, Warszawa
Lorenc H., 2005, Atlas klimatu Polski, IMGW, Warszawa.
Malinowska M. (red.), 2010, Przewodnik do ćwiczeń z meteorologii i klimatologii, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
Niedźwiedź T. (red.), 2003, Słownik Meteorologiczny, IMGW, Warszawa
Rettalack B.J., 1991, Podstawy meteorologii, IMGW, Warszawa.
Woś A., 1999, Klimat Polski, PWN, Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak