Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona powietrza
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-207-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Gruszecka-Kosowska Agnieszka (agnieszka.gruszecka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gruszecka-Kosowska Agnieszka (agnieszka.gruszecka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna budowę i skład chemiczny atmosfery ziemskiej. EZ1A_W04, EZ1A_W03 Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe zanieczyszczenia powietrza, ich źródła i konsekwencje środowiskowe. EZ1A_W04, EZ1A_W03 Kolokwium
M_W003 Zna globalne zagrożenia atmosfery i potrafi je scharakteryzować. EZ1A_W04, EZ1A_W03 Kolokwium
M_W004 Zna podstawowe wytyczne prawne i rozwiązania technologiczne i ekonomiczne dla poprawy stanu atmosfery. EZ1A_W04, EZ1A_W03 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Określa problemy i formułuje rozwiązania dla poprawy stanu powietrza związane z działalnością człowieka. EZ1A_U07, EZ1A_U02 Kolokwium,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę stałej edukacji. EZ1A_K01 Sprawozdanie
M_K002 Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role. EZ1A_K03 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna budowę i skład chemiczny atmosfery ziemskiej. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe zanieczyszczenia powietrza, ich źródła i konsekwencje środowiskowe. + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna globalne zagrożenia atmosfery i potrafi je scharakteryzować. + - - + - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe wytyczne prawne i rozwiązania technologiczne i ekonomiczne dla poprawy stanu atmosfery. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Określa problemy i formułuje rozwiązania dla poprawy stanu powietrza związane z działalnością człowieka. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę stałej edukacji. + - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Budowa atmosfery ziemskiej, rola i znaczenie atmosfery ziemskiej.
2. Skład chemiczny powietrza czystego, zanieczyszczenie powietrza.
3. Hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujące.
4. Rodzaje i źródła zanieczyszczeń powietrza (pyły, dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu, tlenki siarki, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, dioksyny, furany).
5. Globalne zagrożenia atmosfery (efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, smog).
6. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze.
7. Monitoring powietrza.
8. Wybrane zagadnienia prawne dot. ochrony powietrza.
9. Handel emisjami.
10. Zanieczyszczenie atmosfery w Polsce.
11. Ochrona powietrza w praktyce.

Ćwiczenia projektowe:

Wykonanie i zaprezentowanie wyników projektu dot. usuwania zanieczyszczeń z powietrza (NOx, CO2, SOx, pyły, odory).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie oceny z wykonania projektu, zaprezentowania zaprezentowania projektu i kolokwium z wiedzy uzyskanej w trakcie przedmiotu. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z uzyskanych ocen cząstkowych (wszystkie oceny cząstkowe muszą być pozytywne).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wpis na aktualny semestr studiów.
Obecność obowiązkowa na ćwiczeniach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Mazur M., 2004: Systemy ochrony powietrza.
Kacperski W.T., 2003: Inżynieria środowiska. Ochrona powietrza.
Wiśniewski H., Kowalewski K., 1997: Ekologia z ochroną i kształtowaniem środowiska.
Czarnecka M., Koźmiński C., 2006: Meteorologia a zanieczyszczenie atmosfery.
Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M., 2007: Wprowadzenie do inżynierii środowiska.
Rup K., 2006: Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym.
Szperliński Z., 2002: Chemia w ochronie i inżynierii środowiska.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Pierwszy termin zaliczenia w dniu ostatnich zajęć za zasadach podanych studentom na pierwszych zajęciach. Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych uzyskania zaliczenia w sesji.