Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Paliwa gazowe jako ekologiczne źródła energii
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-208-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Stefaniuk Michał (stefan@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Maćkowski Tomasz (mackowsk@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Stefaniuk Michał (stefan@geolog.geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W031 Student ma wiedzę w zakresie podstaw technologii spalania paliw naturalnych i ich oddziaływania na środowisko. EZ1A_W10, EZ1A_W15, EZ1A_W11 Egzamin,
Kolokwium
M_W032 Student ma wiedzę w zakresie technologii pozyskiwania gazów palnych i ich oddziaływania na środowisko. EZ1A_W10, EZ1A_W15 Egzamin,
Kolokwium
M_W033 Student ma wiedzę w zakresie generowania gazu ziemnego w ośrodku geologicznym i powstawania jego akumulacji oraz ich poszukiwania i eksploatacji. EZ1A_W02, EZ1A_W01 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U020 Student potrafi wykonać ekologiczną i ekonomiczną analizę technologii pozyskiwania i spalania paliw naturalnych. EZ1A_U08, EZ1A_U13, EZ1A_U03 Egzamin,
Kolokwium
M_U021 Student potrafi zaprojektować poszukiwania złóż paliw gazowych i oszacować ich zasoby. EZ1A_U08, EZ1A_U01 Egzamin,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W031 Student ma wiedzę w zakresie podstaw technologii spalania paliw naturalnych i ich oddziaływania na środowisko. + - - + - - - - - - -
M_W032 Student ma wiedzę w zakresie technologii pozyskiwania gazów palnych i ich oddziaływania na środowisko. + - - + - - - - - - -
M_W033 Student ma wiedzę w zakresie generowania gazu ziemnego w ośrodku geologicznym i powstawania jego akumulacji oraz ich poszukiwania i eksploatacji. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U020 Student potrafi wykonać ekologiczną i ekonomiczną analizę technologii pozyskiwania i spalania paliw naturalnych. - - - + - - - - - - -
M_U021 Student potrafi zaprojektować poszukiwania złóż paliw gazowych i oszacować ich zasoby. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Gaz jako paliwo. Przegląd technologii spalania paliw i porównawcza analiza ich wpływu na środowisko. Przegląd technologii pozyskiwania gazu dla celów energetycznych i analiza ich wpływu na środowisko. Występowanie i powstawanie gazów palnych w warunkach naturalnych. Elementy geologii złóż gazu naturalnego: procesy generowania węglowodorów, migracja i akumulacja gazu, warunki występowania złóż, złoża „konwencjonalne” i „niekonwencjonalne”. Przegląd technologii poszukiwań, udostępniania i eksploatacji złóż gazu ziemnego. Złoża gazu ziemnego w obrazie geofizycznym. Poszukiwanie i udostępnianie „niekonwencjonalnych” złóż gazu ziemnego. Perspektywiczne technologie pozyskiwania gazu palnego. Elementy analizy ekonomicznej energetyki gazowej.

Ćwiczenia projektowe:

Przedmiotem ćwiczeń projektowych będzie uzupełnienie i uszczegółowienie wybranych problemów poruszanych na wykładzie poprzez przygotowanie projektu obejmującego następujące zagadnienia:
• Opracowanie modeli pojęciowych wybranych technologii pozyskiwania gazów palnych.
• Wykonanie środowiskowej analizy efektów spalania poszczególnych rodzajów paliw naturalnych.
• Opracowanie pojęciowych modeli generowania gazów naturalnych.
• Wykonanie technologicznej, środowiskowej i ekonomicznej analizy eksploatacji „konwencjonalnych”
i „niekonwencjonalnych” złóż gazu ziemnego.
• Analiza geofizycznych metod wykrywania akumulacji gazu ziemnego.
• Analiza parametrów petrofizycznych złoża gazu ziemnego i jego otoczenia.
• Szacowanie zasobów gazu ziemnego.
• Technologiczna, ekonomiczna i ekologiczna analiza podziemnej gazyfikacji pokładów węgla.
Dodatkowo na ćwiczeniach realizowane będą zadania z obliczeń energetycznych spalania gazu oraz zadania z zakresu efektu ekologicznego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Wykonanie projektu 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa odpowiada średniej ocenie z egzaminu, kolokwium i projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw chemii organicznej, termodynamiki, matematyki i geologii ogólnej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Bujakowski W. (red.), 2009 – Opracowanie i testy zintegrowanej metodyki prac sejsmo-magnetotellurycznych w aspekcie rozpoznania przestrzennego wgłębnej budowy geologicznej dla wskazania optymalnej lokalizacji otworów geotermalnych. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Wydawnictwo Revel, Kraków.
2.Fajklewicz Z. (red.), 1972 – Zarys geofizyki stosowanej. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
3.Jarzyna J., Bała M., Zorski T., 1999 – Metody geofizyki otworowej – pomiary i interpretacja. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
4.Magoon L. B., Dow W. G. (red) 1994 – The petroleum system – from source to trap. AAPG Memoir, Tulsa, Oklahoma U.S.A.
5.Plewa S., Plewa M., 1992 – Petrofizyka. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
6.Rychlicki S. (red.), Jarzyna J. (red.), 2010 – Poradnik górnika naftowego, Tom I.B- Geofizyka naftowa. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Kraków.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak