Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geologia złóż kopalin płynnych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-209-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Świerczewska Anna (swiercze@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Świerczewska Anna (swiercze@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie przedmiotu i zadań geologii naftowej, wraz z podstawami prawnymi poszukiwań i eksploatacji węglowodorów EZ1A_W02, EZ1A_W01, EZ1A_U01 Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie podstawowej analizy basenów sedymentacyjnych i ich systemów naftowych EZ1A_W02, EZ1A_W01, EZ1A_U02 Kolokwium
M_W003 Student potrafi scharakteryzować ilościowe i jakościowe parametry skał macierzystych EZ1A_W02, EZ1A_W01, EZ1A_U02 Kolokwium,
Projekt
M_W004 Student ma podstawową wiedzę w ocenie parametrów petrofizycznych skał EZ1A_W02, EZ1A_W01, EZ1A_U02 Kolokwium,
Projekt
M_W005 Student ma podstawowa wiedzę na temat systemów naftowych w basenach Polski EZ1A_W02, EZ1A_W01, EZ1A_U01 Kolokwium
M_W006 Student ma podstawową wiedzę na temat występowania i charakterystyki typów złóż węglowodorów w Polsce EZ1A_W02, EZ1A_W01 Kolokwium
M_W007 Student zna zasady dokumentowania złóż węglowodorów i obliczeń zasobów prognostycznych i przemysłowych EZ1A_W02, EZ1A_W01, EZ1A_U01 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie przedmiotu i zadań geologii naftowej, wraz z podstawami prawnymi poszukiwań i eksploatacji węglowodorów + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie podstawowej analizy basenów sedymentacyjnych i ich systemów naftowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi scharakteryzować ilościowe i jakościowe parametry skał macierzystych + - + - - - - - - - -
M_W004 Student ma podstawową wiedzę w ocenie parametrów petrofizycznych skał + - + - - - - - - - -
M_W005 Student ma podstawowa wiedzę na temat systemów naftowych w basenach Polski + - - - - - - - - - -
M_W006 Student ma podstawową wiedzę na temat występowania i charakterystyki typów złóż węglowodorów w Polsce + - - - - - - - - - -
M_W007 Student zna zasady dokumentowania złóż węglowodorów i obliczeń zasobów prognostycznych i przemysłowych - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Zadania geologii naftowej, wraz z podstawami prawnymi poszukiwań i eksploatacji węglowodorów.

Przedmiot i zadania geologii naftowej (2h). Historia poszukiwań węglowodorów w Polsce i na świecie (2h). Podstawy analizy basenów sedymentacyjnych i ich systemów naftowych (4h). Środowiska sedymentacji i diagenezy skał systemu naftowego (6 h). Wprowadzenie do analizy procesów i zjawisk prowadzących do powstania złóż kopalin płynnych (6h). Konwencjonalne i niekonwencjonalne nagromadzenia węglowodorów (4h). Złoża węglowodorów w Polsce na tle regionalne budowy geologicznej (2h). Charakterystyka prowincji naftowych Polski (2h).

Ćwiczenia laboratoryjne:

Identyfikacja elementów systemu naftowego w basenie sedymentacyjnym
Jednowymiarowa rekonstrukcja pogrążania poziomu stratygraficznego
Geochemiczna argumentacja oceny macierzystości skał
Skały macierzyste, zbiornikowe i uszczelniające poziomów złożowych w Polsce

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:
na podstawie sumy uzyskanych punktów (%) zgodnie ze wzorem:

Σ% punktów=0,6 x % punktów będących podstawą wystawienia oceny z ćwiczeń + 0,4 x % punktów uzyskanych z testu sprawdzającego wiedzę z zakresu wykładów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw petrografii skał i budowy geologicznej Polski, (geologii ogólnej)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bakirov A.A., 1973 – Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Wydawnictwo Geologiczne. Warszawa 502.
Karnkowski P., 2007. Petroleum provinces in Poland. Przegląd Geologiczny, vol. 57, nr 12/1, str.: 1061- 1067.
Levorsen A.I., 1972. Geologia ropy naftowej i gazu ziemnego. Wyd. Geologiczne, Warszawa, 570
Nieć M.(red.), 2002. Zasady dokumentowania złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i metanu pokładów węgla. Ministerstwo Środowiska, Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, Komisja Zasobów kopalin, Warszawa, 35 s.

Plewa M., Plewa S., 1992 – Petrofizyka, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

• Świerczewska A., (1993): Zastosowanie izotopów trwałych w badaniach diagenezy osadów klastycznych. Przegląd Geologiczny 7: 504-506.
• Doktor M., Świerczewska A., Tokarski A., (1994): Lithostratigraphy and tectonics of the Miers Bluff Formation at Hurd Peninsula, Livingston Island (West Antarctica). Studia Geologica
• Tokarski A.K., Świerczewska A., Banaś M., (1995): Deformation bands and early folding in Lower Eocene flysch sandstones, Outer Carpathians, Poland. W: Mechanics of Jointed and Faulted Rocks, Ed. H. P. Rossmanith (Balkema, Rotterdam), 323-327.
• Świerczewska A., (1995): Composition and provenance of sandstones from the Upper Silesia Coal Basin (Poland). Studia Geol. Polonica 108: 27-43.
• Doktor M., Świerczewska A., Tokarski A., (1996): Lithostratigraphy and tectonics of the Miers Bluff Formation at Hurd Peninsula, Livingston Island (South Shetland Islands). Korean J. Polar. Res., 7: 113-115.
• Świerczewska A., (1997): Early diagenetic silicification in the Upper Jurassic biohermal and interbiohermal facies. In: Man and Flint, Eds. R. Schild & Z. Sulgostkowska, 357-361.
• Tokarski A.K, Świerczewska A., Doktor M., (1997): Miers Bluff Formation, Livingston Island (South Shetland Islands): Diagenesis/metamorphism and early stage of structural development W: Ricci C.A., (ed.) The Antarctic Region: Geological Evolution and processes. Proceedings of the VII International Symposium on Antarctic Earth Sciences 1995, Siena. Terra Antarctica Publ., 409-416.
• Świerczewska A., Hurai V., Tokarski A.K., Marko F., Zieliński G., (1998): Mineralizacja szczelin ciosowych i drobnych uskoków – przykłady z płaszczowiny magurskiej i paleogenu Karpat centralnych. W: Materiały III Sympozjum Badania geochemiczne i petrofizyczne w poszukiwaniach ropy naftowej, Ustroń 98; 217-222, 283.
• Tokarski A.K., Świerczewska A., (1998): History of folding in the Magura nappe, Outer Carpathians, Poland.In: Mechanics of Jointed and Faulted Rocks. Ed. H. P. Rossmanith (Balkema, Rotterdam), 125-130.
• Świerczewska A., Tokarski A.K., (1998): Deformation bands and history of folding in the Magura nappe, Western Outer Carpathians (Poland). Tectonophysics 297: 73-90.
• Świerczewska A., Hurai V., Tokarski A.K. Kopciowski R., (1999): Quartz mineralization in the Magura nappe (Poland): a combined microstructural and microthermometry approach. Geologica Carpatica, 50: 174-177.
• Tokarski A.K., Zuchiewicz W., Świerczewska A., (1999): The influence of early joints on structural development of thrust-and-fold belts: a case study from the Outer Carpathians (Poland). Geologica Carpatica, 50: 178- 180.
• Marko F., Dyda M., Bakova L, Świerczewska A., Tokarski A., (2000) Shear deformations of Pasierbiec sandstone from Raca unit (Outer Western Carpathians). Mineralia Slovakia 32: 29-44.
• Świerczewska A., Tokarski A.K., Hurai V., (2000): Joints and mineral veins during structural evolution: Case study from the Outer Carpathians (Poland). Geol.,Quart., 44: 333-340.
• Hurai V., Świerczewska A., Marko F., Tokarski A., Hrusecky I., (2000): Paleofluid temperatures and pressures in Tertiary accretionary prism of theWestern Carpathians. Slovak Geol. Mag., 6: 194-197.
• Cuong N. Q.,Wysocka A., Świerczewska A., Pha Ph. D., Huyen N., (2002): Some remarks on the alluvial deposits from the Lo River Basin (Palaeogene/Neogene). Petrovietnam, 4: 9-13.
• Hurai V., Kihle J., Kotulova J., Marko F., Świerczewska A., (2002): Origin of methan in quartz crystals from the Tertiary accretionary wedge and fore-arc basin of the Western Carpathians. Applied Geochemistry, 17: 1259-1271.
• Wysocka A., Świerczewska A., (2003): Alluvial deposits from the strike-slip fault Lo River Basin (Oligocene/Miocene), Red River Fault Zone, North-Western Vietnam. Journal of Asian Earth Sciences, 21: 1097-1112.
• Świerczewska A., Tokarski A.K., Ryłko W., Tomaś A., (2003): Thermal structure of Świątkowa and Klęczany-Limanowa tectonic windows (Polish segment of the Outer Carpathians) basing on clay minerals. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec., 23: 169-171.
• Dudek T., Rauch M., Świerczewska A., (2004): Illite-smectite as an indicator of paleotemperatures in the eastern part of the Silesian nappe (Outer Carpathians). Pol. Tow. Mineral. Prace Spec., 24: 145-148.
• Wysocka A., Świerczewska A., (2005): Tectonically-controlled sedimentation of Cenozoic deposits from selected basins along the Vietnamese segment of the Red River Fault Zone. Acta Geol. Pol., 55: 131-145.
• Świerczewska A., (2005): Illite-smectite as an indicator of variable uplift in the Magura Nappe (Outer Carpathians). Pol. Tow. Mineral. Prace Spec. 25: 381-386
• Świerczewska A., Tokarski A., Hurai V., (2005): Mineral veins vs. structural development of the thrust-and-fold-belts: a case study from the Magura Nappe (Outer Carpathians, Poland). Pol. Tow. Mineral. Prace Spec. 25: 381-386.
• Tokarski A.K., Świerczewska A., (2005): Neofractures versus inherited fractures in structural analysis: a case study from Quaternary fluvial gravels (Outer Carpathians, Poland). Ann. Soc. Geol. Pol., 75: 95-104.
• Świerczewska A. (2005): The interplay of thermal and structural histories of the Magura Nappe (Outer Carpathians) in Poland and Slovakia. Mineralogia Polonica 36: 91-144.
• Hurai V., Marko F., Tokarski A.K., Świerczewska A., Kotulová J., Biroň A., (2006): Fluid inclusion evidence for deep burial of the Tertiary accretionary wedge of the Carpathians. Terra Nova, 18: 440-446.
• Tokarski A.K., Świerczewska A., Zuchiewicz W., (2007): Fractured clasts in neotectonic reconstructions: An example from the Nowy Sacz Basin, Western Outer Carpathians, Poland. Studia Quaternaria, 24: 47-52.
• Anczkiewicz, A. A., Świerczewska, A., 2008. Thermal history and exhumation of the Polish Western Outer Carpathians: evidence from combined apatite fission track and illite – smectite data. In: Garver, J.I., and Montario, M.J. (eds.), Proceedings from the 11th International Conference on thermochronology, Anchorage Alaska, Sept. 2008: 1-4. http://www.union.edu/ft2008/Abstract_volume.html.
• van Hoang L., Wu F.Y., Clift P.D., Wysocka A., Świerczewska A., (2009): Evaluating the evolution of the Red River system based on in situ U-Pb dating and Hf isotope analysis of zircons. Geochemistry Geophysics Geosystems, 10, doi:10.1029/2009GC002819.
• Wysocka A., Świerczewska A., (2010): Lithofacies and depositional environments of Miocene deposits from tectonically-controlled basins (Red River Fault Zone, northern Vietnam) Journal of Asian Earth Sciences; 39: 109–124.
• Tokarski A.K, Świerczewska A., Zuchiewicz W., Starek D., Fodor L., (2012): Quaternary exhumation of the Carpathians: a record from the Orava-Nowy Targ Intramontane Basin, Western Carpathians, Poland and Slovak Republic .Geologia Carpathica 63: 257–266.
• Cuong N.Q, Tokarski A.K., Świerczewska A., Zuchiewicz W., Yem N.T., (2013): Late Tertiary tectonics of the Red River Fault Zone: Structural evolution of sedimentary rocks. Journal of Geodynamics, 69: 31–53.
• Świerczewska A., Paul Z., Banaś M., Tokarski A.K., (2015): K-Ar dating of bentonite diagenesis in accretionary-wedge turbidites: case study from Western Outer Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 177–185.
• Fheed A., Świerczewska A., Krzyżak A., (2015):The isolated Wuchiapingian (Zechstein) Wielichowo reef and its sedimentary and diagenetic evolution, SW Poland. Geological Quarterly, 59 (4): 762-780. Doi: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1266.

Informacje dodatkowe:

Student ma do dyspozycji 2 terminy zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych oraz 2 terminy zaliczenia przedmiotu.