Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zajęcia terenowe z geologii
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-211-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Stefaniuk Michał (stefan@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę geologiczną obejmującą typy skał, procesy geologiczne i tektoniczne EZ1A_W02, EZ1A_W01 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozpoznać i opisać zjawiska krasowe EZ1A_U01, EZ1A_U02 Kolokwium
M_U002 Student potrafi rozpoznać w terenie skały osadowe i magmowe , charakterystyczne dla regionu małopolskiego EZ1A_U01, EZ1A_U02 Kolokwium
M_U003 Student potrafi rozpoznać i opisać procesy sedymentacji skał węglanowych i klastycznych EZ1A_U01, EZ1A_U02 Kolokwium
M_U004 Student potrafi rozpoznać i opisać procesy kształtujące morfologię ternenu EZ1A_U01, EZ1A_U02 Kolokwium
M_U005 Student potrafi rozpoznać i opisać tektonikę obszarów orogenicznych i platformowych EZ1A_U01, EZ1A_U02 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i innych osób podczas zajęć w terenie. Umie postępować w stanach zagrożenia. EZ1A_K05 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę geologiczną obejmującą typy skał, procesy geologiczne i tektoniczne - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozpoznać i opisać zjawiska krasowe - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi rozpoznać w terenie skały osadowe i magmowe , charakterystyczne dla regionu małopolskiego - - - - - - + - - - -
M_U003 Student potrafi rozpoznać i opisać procesy sedymentacji skał węglanowych i klastycznych - - - - - - + - - - -
M_U004 Student potrafi rozpoznać i opisać procesy kształtujące morfologię ternenu - - - - - - + - - - -
M_U005 Student potrafi rozpoznać i opisać tektonikę obszarów orogenicznych i platformowych - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i innych osób podczas zajęć w terenie. Umie postępować w stanach zagrożenia. - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

Zajęcia będą mieć formę wycieczek w interesujące pod kątem geologicznym miejsca w Małopolsce.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach praktycznych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczony wykład i ćwiczenia z geologii ogólnej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Gradiński R. Przewodnik geologiczny po okolicach Krakowa.
Birkenmajjer K. Przewodnik geologiczny po pienińskim pasie skałkowym.
Unrug, R., Przewodnik geologiczny po zachodnich Karpatach fliszowych.
Ślączka A. & Kaminski M. A., 1998. A Guidebook to excurssions in the Polish Carpathians. Grzybowski Foudation Special Publication no. 6, 171 pp.
Krobicki, M. & Golonka, J., Cyran, K., Leśniak, T., Strzeboński, P. & Toboła, T., 2008 Field Trip. Marginal part of Western Carpathians and Carpathian Foredeep. In: Słomka, T. (Ed.) 4th International Conference Geotour 2008 “Geotourism and Mining Heritage”, 26-28 June 2008 , Kraków, Poland. AGH University of Science and Technology; Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, IAGt – International Association for Geotourism: 81-112.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak