Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka II
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-302-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Kąkol Zbigniew (kakol@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W124 Student ma uporządkowaną wiedzę z elektryczności, optyki, teorii falowej i fotonowej promieniowania elektromagnetycznego, mechaniki kwantowej w ujęciu Schroedingera. Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W125 Student ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki materii skondensowanej, zastosowania nowych materiałów w technice, fizyki jądrowej. Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U093 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań z mechaniki, ruchu drgającego i falowego, termodynamiki, elektryczności i magnetyzmu. Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K027 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki współczesnej Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W124 Student ma uporządkowaną wiedzę z elektryczności, optyki, teorii falowej i fotonowej promieniowania elektromagnetycznego, mechaniki kwantowej w ujęciu Schroedingera. + + - - - - - - - - -
M_W125 Student ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki materii skondensowanej, zastosowania nowych materiałów w technice, fizyki jądrowej. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U093 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań z mechaniki, ruchu drgającego i falowego, termodynamiki, elektryczności i magnetyzmu. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K027 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki współczesnej + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Korpuskularno-falowa struktura materii: Hipoteza de Broglie’a, doświadczenie Davissona – Germera, fale de Broglie’a, funkcje falowe, zasada nieoznaczoności Heisenberga.

 2. Fale elektromagnetyczne: Generowanie i rozchodzenie się fal elektromagnetycznych, prędkość fal elektromagnetycznych, transport energii przez fale elektromagnetyczne.

 3. Interferencja światła: Spójność fal świetlnych, doświadczenie Younga.

 4. Dyfrakcja światła: Zasada Huyghensa, dyfrakcja na jednej szczelinie, Dyfrakcja i interferencja na wielu szczelinach, siatki dyfrakcyjne i ich zastosowania, dyfrakcja promieni X.

 5. Polaryzacja światła: Polaryzacja liniowa, wytwarzania światła spolaryzowanego.

 6. Kwantowa struktura światła: Promieniowanie termiczne, rozkład widmowy promieniowania, prawo Stefana- Boltzmanna, hipoteza Plancka.

 7. Zjawiska potwierdzające kwantową strukturę światła: Zjawisko fotoelektryczne, efekt Comptona, własności fotonu.

 8. Wybrane zagadnienia dotyczące widm atomowych i cząsteczkowych: Widmo atomu wodoru i atomów wodoropodobnych, model Bohra atomu wodoru.

 9. Indukcja elektromagnetyczna: Prawo indukcji Faradaya, indukcja wzajemna i własna.

 10. Drgania elektromagnetyczne: obwód LC i RLC, rezonans.

 11. Równania Maxwella.

 12. Wybrane zagadnienia z optyki geometrycznej: Załamanie światła, kąt graniczny, światłowody.

 13. Elementy mechaniki kwantowej: Funkcja falowa, zasada nieoznaczoności, teoria Schroedingera atomu wodoru, interpretacja funkcji falowej, kwantowanie wielkości fizycznych, liczby kwantowe.

 14. Atomy wieloelektronowe: Orbitalny moment pędu i spin elektronu, zasada Pauliego, układ okresowy pierwiastków, promienie X, lasery.

 15. Fizyka jądrowa: budowa jądra atomowego, oddziaływanie nukleon-nukleon, rozpady jądrowe, reakcje jądrowe, oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią.

Ćwiczenia audytoryjne:

Ćwiczenia obliczeniowe do treści realizowanych na wykładzie

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena średnia z egzaminu i zaliczenia laboratorium.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

znajomość podstaw analizy matematycznej i statystyki matematycznej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Z. Kąkol „Fizyka” – wykłady z fizyki,
2. Z. Kąkol, J. Żukrowski „e-fizyka” – internetowy kurs fizyki,
3. Z. Kąkol, J. Żukrowski – symulacje komputerowe ilustrujące wybrane zagadnienia z fizyki, Pozycje 1-3 dostępne ze stron: http://home.uci.agh.edu.pl/~kakol/; http://open.agh.edu.pl
4. R. Resnick, D. Halliday, “Fizyka”, tom 1 i 2, WNT Warszawa,
5. J. Orear, “Fizyka”, tom 1 i 2, WNT Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak