Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Statystyka
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-303-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Chuchro Monika (chuchro@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Tłumaczy różnicę między rozkładem normalnym a T-Studenta EZ1A_W05 Kolokwium
M_W002 Opisuje realizację badania statystycznego EZ1A_W05 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Umiejętności
M_U001 Oblicza statystyki opisowe dla różnych szeregów statystycznych EZ1A_U03, EZ1A_U05 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_U002 Przeprowadza testowanie hipotez statystycznych EZ1A_U04, EZ1A_U03 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_U003 Sporządza dystrybuantę dla rozkładu skokowego i ciągłego EZ1A_U04, EZ1A_U03 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Tłumaczy różnicę między rozkładem normalnym a T-Studenta + - - - - - - - - - -
M_W002 Opisuje realizację badania statystycznego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Oblicza statystyki opisowe dla różnych szeregów statystycznych - + - - - - - - - - -
M_U002 Przeprowadza testowanie hipotez statystycznych - + - - - - - - - - -
M_U003 Sporządza dystrybuantę dla rozkładu skokowego i ciągłego - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wprowadzenie do statystyki matematycznej
2. Podstawowe charakterystyki liczbowe struktury badanej zależności, Badanie zależności między cechami
3. Zmienne losowe i ich rozkłady- 1
4. Zmienne losowe i ich rozkłady- 2
5. Wybrane zagadnienia z zakresu estymacji przedziałowej rozkładu populacji generalnej
6. Weryfikacja hipotez statystycznych-1
7. Weryfikacja hipotez statystycznych-2
8. Kolokwium z wykładów

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Projektowanie badania statystycznego,
2. Miary średnie, dyspersji, współczynniki korelacji
3. Rozkład zmiennych skokowych
4. Rozkłady zmiennych ciągłych
5. Estymacja parametryczna
6. Testowanie hipotez
7. Testowanie hipotez
8. Kolokwium z ćwiczeń

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 17 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie ćwiczeń- kolokwium – 50%
Zaliczenie wykładów – kolokwium- 50%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Mieczysław Sobczyk (2008) Statystyka, PWN
Jacek Koronacki, Jan Mielniczuk (2009) Statystyka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
Tablice rozkładów: normalnego, T-Studenta

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak