Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Grafika inżynierska - AutoCAD
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-304-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W023 Student nabywa szeroką wiedzę na temat możliwości wykorzystania oprogramowania AUTOCAD EZ1A_U07 Kolokwium,
Projekt
M_W024 Student ma wiedzę na temat podstaw rysunku technicznego oraz na temat sporządzania dokumentacji technicznej EZ1A_U09, EZ1A_W11 Projekt
Umiejętności
M_U013 Student potrafi zaprojektować lub zmodernizować dowolną instalacje w oparciu o oprogramowanie AUTOCAD EZ1A_U11 Projekt
M_U014 Student w oparciu o oprogramowanie AUTOCAD wykonuje indywidualne oraz zespołowe projekty EZ1A_W08, EZ1A_U15 Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K003 Student zna różnice między różnymi wersjami oprogramowania EZ1A_K01 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W023 Student nabywa szeroką wiedzę na temat możliwości wykorzystania oprogramowania AUTOCAD - - + - - - - - - - -
M_W024 Student ma wiedzę na temat podstaw rysunku technicznego oraz na temat sporządzania dokumentacji technicznej - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U013 Student potrafi zaprojektować lub zmodernizować dowolną instalacje w oparciu o oprogramowanie AUTOCAD - - + - - - - - - - -
M_U014 Student w oparciu o oprogramowanie AUTOCAD wykonuje indywidualne oraz zespołowe projekty - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K003 Student zna różnice między różnymi wersjami oprogramowania - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Podstawowe zagadnienia i elementy obszaru roboczego (4h)

  System wprowadzania danych, omówienie elementów ekranu graficznego, tekstowego i edytora rysunku. Podstawowe komendy i polecenia stosowane w programie, wprowadzanie na ekran pasków narzędziowych wraz z ikonami. Omówienie zasady działania klawiszy funkcyjnych.

 2. Tworzenie szablonów (2h)

  Tworzenie i zapisywanie nowych rysunków, tworzenie warstw o określonych parametrach, ustawianie właściwości rysunku tj. jednostki, rozmiar papieru itd. Operacje za pomocą narzędzie ZOOM. Utworzenie własnego szablonu.

 3. Obiekty rysunkowe 2D (4h)

  Rysowanie obiektów dwuwymiarowych przy użyciu linii, prostokąta, wielokąta itd. Sposoby modyfikacji i edycji obiektów.

 4. Polecenia edycyjne (6h)

  Podstawowe polecenia edycyjne: usuwanie, kopiowanie, przesuwanie, skalowanie i obrót obiektów dwuwymiarowych. Edycja zaawansowana odsuwanie obiektu o zadane wielkości, lustrzanie odbicie, tworzenie szyków prostokątnych i kołowych, zaokrąglanie, fazowanie, ucinanie itd.

 5. Tekst i kreskowanie (2h)

  Szczegółowe umówienie edytora tekstowego, tworzenie własnych styli tekstowych. Kreskowanie obiektów zamkniętych oraz zwiększanie tolerancji obszarów kreskowanych.

 6. Wymiarowanie (2h)

  Tworzenie własnych stylów wymiarowania oraz ich modyfikacja. Omówienie podstawowych poleceń wymiarowania obiektów 2 wymiarowych tj.: wymiarowanie liniowe, kątowe itd., oraz ich edycja.

 7. Przygotowanie do drukowania (2h)

  Omówienie obszaru modelu i papieru, tworzenie własnego formularza. Utworzenie własnego stylu wydruku wraz ze szczegółowym omówieniem możliwych opcji wydruku.

 8. Bloki (6h)

  Zdefiniowanie pojęcia bloków, w tym również bloków dynamicznych, omówienie ich głównych cech i właściwości wraz z ich edycją. Tworzenie i edycja atrybutów oraz eksport danych do innych programów (tworzenie wyciągów).

 9. Dane graficzne (2h)

  Omówienie sposobów odwołania danych graficznych do plików zewnętrznych. Dołączanie, zagnieżdżanie i nakładanie plików wraz z edycją odnośników. Zdefiniowanie pojęcia obiektu rastrowego i obiektu typu OLE wraz z omówieniem ich własności i możliwościami ich edycji.

 10. Sposoby definiowania obiektów (2h)

  Definiowanie własnych stylów linii oraz własnych wzorów kreskowań.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z kolokwium + 0,3 * ocena z projektu + 0,2* ocena z ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość rysunku technicznego
• Znajomość oprogramowania Windows

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A. Pikoń, 2011, AutoCAD 2011 PL. Pierwsze kroki
2. A. Jaskulski,2011, AutoCAD 2012/LT2012/WS+. Podstawy projektowania parametrycznego i nieparametrycznego

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Certyfikaty do zajęć z Autodesk:

Uczestnictwo:
AutoCAD 2009 PL No. 156OF86OFO
AutoCAD 2010 3D Models No. 1214035797
Inventor 2010 beginning No. 1UJUJNLNR7
3DS MAX Modeling No. 19541267980
3DS MAX Visualization No. 198886918I8
3DS MAX Animation No. 15230793405

Egzaminy:
1 . AutoCAD 2011 Certified Professional No. 00134608
2. AutoCAD 2011 Certified Associate No. 00134609

Informacje dodatkowe:

Brak