Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Grafika inżynierska - Corel
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-305-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Pełka Grzegorz (gpelka@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W027 Student nabywa szeroką wiedzę na temat możliwości wykorzystania oprogramowania CORELDRAW EZ1A_U07 Kolokwium,
Projekt
M_W028 Student ma wiedzę na temat sporządzania i opracowywania map, przekrojów i innych obiektów graficznych oraz przygotowywania dokumentacji technicznej EZ1A_U09, EZ1A_W11 Projekt
Umiejętności
M_U012 Student potrafi zaprojektować lub zmodernizować dowolną instalacje w oparciu o oprogramowanie COREL EZ1A_U11 Projekt
M_U015 Student w oparciu o oprogramowanie COREL wykonuje indywidualne oraz zespołowe projekty EZ1A_W08, EZ1A_U15 Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K004 Student zna różnice między różnymi wersjami oprogramowania EZ1A_K01 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W027 Student nabywa szeroką wiedzę na temat możliwości wykorzystania oprogramowania CORELDRAW - - + - - - - - - - -
M_W028 Student ma wiedzę na temat sporządzania i opracowywania map, przekrojów i innych obiektów graficznych oraz przygotowywania dokumentacji technicznej - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U012 Student potrafi zaprojektować lub zmodernizować dowolną instalacje w oparciu o oprogramowanie COREL - - + - - - - - - - -
M_U015 Student w oparciu o oprogramowanie COREL wykonuje indywidualne oraz zespołowe projekty - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K004 Student zna różnice między różnymi wersjami oprogramowania - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Podstawowe zagadnienia i elementy obszaru roboczego (4)

  Wyjaśnienie pojęć związanych z grafiką wektorową i rastrową, wraz ze szczegółowym opisem ich właściwości. Omówienie obszary roboczego oraz możliwości importu i eksportu danych.

 2. Narzędzia rysunkowe (6)

  Szczegółowe omówienie elementów przybornika, rysowanie kształtów podstawowych za pomocą linii, krzywych oraz kształtów nieregularnych. Rysowanie linii przy użyciu rysunku odręcznego, krzywych Beziera itd. Przekształcanie obiektów w krzywe, dzielenie i usuwanie części obiektów (kadrowanie, nóż, gumka).

 3. Transformacje obiektów (4)

  Przekształcanie obiektów poprzez zmianę ich położenia, obrót, skale itd. Tworzenie kopii, duplikatów i klonowanie obiektów.

 4. Praca z warstwami (4)

  Tworzenie nowych warstw oraz ich edycja przy pomocy menadżera obiektów. Łączenie warstw w grupy, edycja obiektów poprzez warstwy np. przycinanie, spawanie określanie części wspólnej itd.

 5. Tekst (2)

  Omówienie stylów tekstu. Formatowanie tekstu ozdobnego i akapitowego. Umieszczenie tekstu na ścieżce i modyfikacja przez styl, kształt, wypełnienie i cień.

 6. Style wypełnień obiektów oraz tworzenie obrysów (3)

  Szczegółowe omówienie styli wypełnień: jednolitego, tonalnego, deseniem i teksturą. Wypełnianie interaktywne obiektów oraz tworzenie obrysu i konturu obiektu.

 7. Dokładne rysowanie (3)

  Rysowanie przy wykorzystaniu linijki, siatki, prowadnic w tym prowadnic dynamicznych.

 8. Wykorzystywanie dodatkowych efektów (2)

  Tworzenie metamorfoz i obrysów obiektów. Stosowanie obwiedni tworzenie efektu głębi, cienia, interakcyjnej przeźroczystości, perspektywy, wytłaczania i soczewki.

 9. Mapy bitowe (1)

  Edytowanie map bitowych poprzez ich tarasowanie, edycje kolorów stosowanie efektów specjalnych dedykowanych tym obiektom.

 10. Drukowanie (1)

  Omówienie podstawowych konfiguracji wydruku, podgląd drukowanego obrazka wraz z ustaleniem jakości wydruku.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z kolokwium + 0,3 * ocena z projektu + 0,2* ocena z ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość rysunku technicznego
• Znajomość oprogramowania Windows

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. R. Zimek, 2008, CorelDraw X3 PL Kurs
2. R. Zimek, 2006, CorelDraw X3 PL Ćwiczenia praktyczne
3. J.Durski, 2006, CorelDraw X3 dla każdego

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak