Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-307-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Małkowski Piotr (malkgeom@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Adamczyk Justyna (jadamcz@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Małkowski Piotr (malkgeom@agh.edu.pl)
dr inż. Bednarek Łukasz (bednarek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

W ramach przedmiotu student poznaje zagadnienia ze statyki i wytrzymałości materiałów. Uczy się rozwiązywać zadania oraz wykonuje podstawowe testy wytrzymałościowe w laboratorium.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna oddziaływania fizyczne pomiędzy ciałami stałymi, rodzaje więzów i sił. Egzamin
M_W002 Student umie wykonać obliczenia sił działających w konstrukcji Egzamin
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie naprężeń i odkształceń materiałów EZ1A_W06 Egzamin,
Kolokwium
M_W004 Umie scharakteryzować siły oddziaływujące na kratownice EZ1A_W16 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać doświadczenia związane z wytrzymałością materiałów EZ1A_U18 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U002 Potrafi dokonać obliczeń sił reakcji w układach konstrukcyjnych. Egzamin
M_U003 Potrafi wykonać obliczenia związane z wytrzymałością materiałów EZ1A_U04, EZ1A_U05 Kolokwium,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość znaczenia pracy konstrukcji dla bezpieczeństwa osób i maszyn znajdujących się w jej otoczeniu Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna oddziaływania fizyczne pomiędzy ciałami stałymi, rodzaje więzów i sił. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student umie wykonać obliczenia sił działających w konstrukcji + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie naprężeń i odkształceń materiałów + + + - - - - - - - -
M_W004 Umie scharakteryzować siły oddziaływujące na kratownice + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać doświadczenia związane z wytrzymałością materiałów - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać obliczeń sił reakcji w układach konstrukcyjnych. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykonać obliczenia związane z wytrzymałością materiałów - + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość znaczenia pracy konstrukcji dla bezpieczeństwa osób i maszyn znajdujących się w jej otoczeniu + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Mechanika – statyka

  1. Podział mechaniki, zagadnienia w mechanice,
  2. Siły i więzy, działania na wektorach
  3. Moment siły, płaskie układy sił, warunki równowagi układów sił
  4. Sił wewnętrzne i zewnętrzne. Tarcie statyczne, kinetyczne i potoczyste. Układy złożone.
  5. Układ sił równoległych, środki ciężkości, twierdzenie Pappusa-Guldina.
  6. Kratownice i wielobok sznurowy.
  7. Przestrzenne układy sił. Warunki równowagi.

 2. Wytrzymałość materiałów

  1. Wprowadzenie. Warunki pracy konstrukcji. Naprężenie i odkształcenie. Tensor naprężenia.
  2. Znaczenie wytrzymałości materiałów w zagadnieniach technicznych. Charakterystyki naprężeniowo-odkształceniowe. Naprężenia dopuszczalne.
  3. Ściskanie i rozciąganie. Prawo Hooka. Parametry mechaniczne materiałów.
  4. Uogólnione prawo Hooka. Zmiana objętości. Ścinanie czyste i technologiczne. Koło Mohra.
  5. Momenty bezwładności.
  6. Skręcanie.
  7. Zginanie – statyka belki zginanej, naprężenia normalne i styczne, ugięcie.

Ćwiczenia audytoryjne:
Obliczenia układów konstrukcji ze statyki i wytrzymałości materiałów

Obliczenia związane z
- Reakcją więzów
- Równaniami sił przekrojowych
- Stanem odkształcenia i naprężenia przy ściskaniu i rozciąganiu
- Zmianą objętości ciał sprężystych
- Skręcaniem
- Zginaniem

Ćwiczenia laboratoryjne:
Wykonanie prostych testów wytrzymałościowych

- Statyczna próba rozciągania
- Statyczna próba ściskania materiałów kruchych
- Skręcanie wałów
- Ścinanie technologiczne
- Zginanie belek
- Ściskanie sprężyn

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,6* ocena z egzaminu +0,2*ocena z ćwiczeń + 0,2* ocena z laboratorium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczone moduły:
Fizyka
Matematyka

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Wosz R.: Mechanika i wytrzymałość materiałów dla geologów, geofizyków i sozotechników. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004
2. Bodnar A.: Wytrzymałość materiałów. Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003
3. Gubrynowicz J.: Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów, PWN Warszawa 1970.
4. Banasiak M., Grossman K. Trombski M.: Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów, PWN Warszawa 1998.
5. Stewarski E., Bystrowski J., Jakubowski J.: Wytrzymałość materiałów, ćwiczenia laboratoryjne. Skrypty AGH nr 1427, Kraków 1995.
6. Iwulski Z., Klisowski R.: Statyka i steromechanika w zadaniach. Skrypt Uczelniany AGH nr 1714, Kraków 2010.
7. Leyko J., Szmelter J.: Zbiór zadań z mechaniki ogólnej. Tom I. PWN Warszawa 1965.
8. Misiak J.: Zadania z mechaniki ogólnej. Cz. I (statyka), WNT, Warszawa 1992.
9. Engel Z, Giergiel J.: Statyka. Wydawnictwa AGH, Kraków 2000.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładach oraz ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na ćwiczeniach i dwie na wykładzie. Wszystkie ćwiczenia laboratoryjne muszą być zaliczone. Do egzaminu może podejść tylko taka osoba, która wcześniej zaliczy wszystkie formy zajęć.