Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiałoznawstwo
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-308-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W034 Student ma wiedzę na temat materiałów stosowanych w inżynierii środowiska EZ1A_W12, EZ1A_W17 Kolokwium
M_W035 Zna własności materiałów i metody ich oznaczania EZ1A_W10, EZ1A_W04 Kolokwium
Umiejętności
M_U022 Potrafi wyznaczyć parametry techniczne poszczególnych materiałów EZ1A_U04, EZ1A_U05 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U023 Potrafi określić zastosowanie poszczególnych materiałów EZ1A_U11 Kolokwium,
Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W034 Student ma wiedzę na temat materiałów stosowanych w inżynierii środowiska + - - - - - - - - - -
M_W035 Zna własności materiałów i metody ich oznaczania + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U022 Potrafi wyznaczyć parametry techniczne poszczególnych materiałów - - + - - - - - - - -
M_U023 Potrafi określić zastosowanie poszczególnych materiałów - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
  1. Oddziaływania materiałów budowlanych na użytkowników oraz mikroklimat pomieszczeń – wybrane zagadnienia (2h)
  2. Podstawowe określenia oraz klasyfikacja materiałów stosowanych w inżynierii środowiska (3h)
  3. Własności materiałów i metody ich oznaczania. (2h)
  4. Żelazo, stopy żelaza z węglem oraz metale nieżelazne i ich stopy. Wyroby ze stali, żeliwa, stopów aluminium oraz miedzi (2h)
  5. Wybrane wyroby z tworzyw sztucznych (2h)
  6. Ceramiki, ceramika budowlana oraz beton. Wybrane wyroby z tworzyw mineralnych (2h)
  7. Oddziaływanie środowiska na zużycie i trwałość materiałów, czynniki natury fizycznej, chemicznej i biologicznej. Korozja tworzyw niemetalowych, korozja metali i zabezpieczenia antykorozyjne (2h)

Ćwiczenia laboratoryjne:

Fizyczne, mechaniczne i chemiczne cechy materiałów oraz metody ich oznaczania – przykłady. Materiały i wyroby stosowane do budowy obiektów inżynierii środowiska – właściwości, zastosowania oraz zasady doboru rozwiązań. Materiały stosowane w technice sanitarnej (przewody, łączniki, uszczelnienia, armatura i elementy wyposażenia) – technologiczno-materiałowe rozwiązania instalacji oraz sieci sanitarnych. Materiały do wykonywania izolacji termicznych, akustycznych oraz przeciwwilgociowych obiektów budowlanych – przykłady rozwiązań.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z kolokwium+ 0,5* ocena z sprawozdania

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Praca zbiorowa pod kier. Małolepszego J.: Materiały budowlane: podstawy technologii i metody badań. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004
2. Praca zbiorowa pod kier. Stefańczyka B.: Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane, t. 1. Arkady, Warszawa 2005
3. Domin T.: Materiały budowlane. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, Politechnika Krakowska, Kraków, 1992
4. Osiecka E.: Materiały budowlane: właściwości techniczne i zdrowotne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002
5. Szymański E.: Materiały budowlane. WSiP, Warszawa 2003
6. Hoffman Z., Lisicki K.: Instalacje budowlane. WSiP, Warszawa 1992

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak