Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody geofizyczne w poszukiwaniach surowców energetycznych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-309-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Maćkowski Tomasz (mackowsk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W037 Student ma wiedzę w zakresie podstaw teoretycznych i metodologicznych metod geofizycznych EZ1A_W02, EZ1A_W01 Egzamin
M_W038 Student ma wiedzę w zakresie zastosowania metod geofizycznych w poszukiwaniu surowców energetycznych EZ1A_W02, EZ1A_W01 Egzamin
M_W039 Student ma wiedzę w zakresie interpretacji geologicznej i złożowej danych geofizycznych EZ1A_W08 Egzamin
Umiejętności
M_U026 Student potrafi posługiwać się oprogramowaniem komputerowym do interpretacji danych geofizycznych EZ1A_U15 Kolokwium
M_U027 Student potrafi wykonać interpretację geologiczną czasowych danych sejsmicznych 2D i 3D. EZ1A_U03, EZ1A_U09, EZ1A_U01 Sprawozdanie
M_U028 Student potrafi opracować mapy czasowe i głębokościowe granic geologicznych. EZ1A_U03, EZ1A_U09, EZ1A_U01 Sprawozdanie
M_U029 Student potrafi wyznaczyć parametry zbiornikowe warstwy wodonośnej w oparciu o interpretację profilowań geofizyki otworowej oraz oszacować wgłębną temperaturę. EZ1A_U03, EZ1A_U09, EZ1A_U01 Sprawozdanie
M_U030 Student potrafi opracować projekt badań geologicznych dla poszukiwania surowców energetycznych z wykorzystaniem metod geofizycznych. EZ1A_U12 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W037 Student ma wiedzę w zakresie podstaw teoretycznych i metodologicznych metod geofizycznych + - - - - - - - - - -
M_W038 Student ma wiedzę w zakresie zastosowania metod geofizycznych w poszukiwaniu surowców energetycznych + - - - - - - - - - -
M_W039 Student ma wiedzę w zakresie interpretacji geologicznej i złożowej danych geofizycznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U026 Student potrafi posługiwać się oprogramowaniem komputerowym do interpretacji danych geofizycznych - - - + - - - - - - -
M_U027 Student potrafi wykonać interpretację geologiczną czasowych danych sejsmicznych 2D i 3D. - - - + - - - - - - -
M_U028 Student potrafi opracować mapy czasowe i głębokościowe granic geologicznych. - - - + - - - - - - -
M_U029 Student potrafi wyznaczyć parametry zbiornikowe warstwy wodonośnej w oparciu o interpretację profilowań geofizyki otworowej oraz oszacować wgłębną temperaturę. - - - + - - - - - - -
M_U030 Student potrafi opracować projekt badań geologicznych dla poszukiwania surowców energetycznych z wykorzystaniem metod geofizycznych. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Rola metod geofizycznych w poszukiwaniu surowców energetycznych. Własności fizyczne skał i minerałów. Podstawy teoretyczne powierzchniowych metod geofizycznych (metoda sejsmiczna, geoelektryczna, grawimetria i magnetyka). Geofizyka otworowa: interpretacja litologiczno-złożowa formacji skalnej, profilowania temperatury. Metoda sejsmiczna – refrakcyjna i refleksyjna, rozdzielczość danych sejsmicznych, zasady interpretacji strukturalnej i złożowej, wykorzystanie profilowań geofizyki otworowej w interpretacji danych sejsmicznych. Sejsmiczny oraz geoelektryczny model złoża gazu. Zastosowanie metod geofizycznych w geotermii oraz w prospekcji i eksploatacji złóż węglowodorów. Wybrane zagadnienia kompleksowej interpretacji danych geofizycznych.

Ćwiczenia projektowe:

Zapoznanie się z podstawowymi programami komputerowymi do przetwarzania i interpretacji danych sejsmicznych oraz geofizyki otworowej. Korelacja danych geologicznych i geofizyki otworowej z zapisem sejsmicznym. Opracowanie sejsmogramów syntetycznych. Interpretacja strukturalno-tektoniczna czasowych profili sejsmicznych. Interpretacja fragmentu trójwymiarowego zdjęcia sejsmicznego. Budowa modeli sejsmicznych pól prędkości oraz transformacja czasowo-głębokościowa. Opracowanie map czasowych i głębokościowych dla interpretowanych granic sejsmicznych. Atrybuty sejsmiczne – obliczenia i interpretacja geologiczna. Wykonanie inwersji sejsmicznej w wariancie akustycznym. Ocena zmienności parametrów zbiornikowych warstwy wodonośnej na podstawie interpretacji profilowań geofizyki otworowej i wyników inwersji sejsmicznej. Opracowanie rozkładu temperatury wód geotermalnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa odpowiada średniej ocenie z egzaminu i zajęć projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość podstaw matematyki, fizyki i geologii ogólnej.
• Podstawowa umiejętność obsługi komputera.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bacon M., Simm R., Redshaw T., 2003 – 3-D Seismic Interpretation. Cambridge Univ. Press.
2. Brown A. R., 1996 – Interpretation of three-dimensional seismic data. Fourth Edition. AAPG Memoir 42.
3. Bujakowski W. (red.), 2009 – Opracowanie i testy zintegrowanej metodyki prac sejsmo-magnetotellurycznych w aspekcie rozpoznania przestrzennego wgłębnej budowy geologicznej dla wskazania optymalnej lokalizacji otworów geotermalnych. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Wydawnictwo Revel, Kraków.
4. Fajklewicz Z. (red.), 1972 – Zarys geofizyki stosowanej. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
5. Fajklewicz Z., 2007 – Grawimetria stosowana. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
6. Jarzyna J., Bała M., Zorski T., 1999 – Metody geofizyki otworowej – pomiary i interpretacja. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
7. Kasina Z, 1998 – Metodyka badań sejsmicznych. Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, Kraków.
8. Landmark Graphics Corporation – Open Books (Opis działania systemu i poszczególnych aplikacji – w formie elektronicznej)
9. Plewa S., Plewa M., 1992 – Petrofizyka. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
10. Rychlicki S. (red.), Jarzyna J. (red.), 2010 – Poradnik górnika naftowego, Tom I.B- Geofizyka naftowa. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Kraków.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak