Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy budownictwa
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-311-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W013 Student ma wiedzę w zakresie technologii i materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie
M_W014 Student potrafi scharakteryzować metody termomodernizacji budynków oraz izolacyjności akustycznej.
M_W015 Student potrafi definiować zagadnienia związane z fizyką budowli
M_W016 Student potrafi wskazać nowe kierunki rozwoju budownictwa niskoenergetycznego
Umiejętności
M_U009 Student potrafi wykonać obliczenia związane ochrona cieplną budynku i przemianami fazowymi
M_U010 Student potrafi zaprojektować przegrodę budowlaną dobierając odpowiedni materiał konstrukcyjny
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W013 Student ma wiedzę w zakresie technologii i materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie + - - - - - - - - - -
M_W014 Student potrafi scharakteryzować metody termomodernizacji budynków oraz izolacyjności akustycznej. + - - - - - - - - - -
M_W015 Student potrafi definiować zagadnienia związane z fizyką budowli + - - - - - - - - - -
M_W016 Student potrafi wskazać nowe kierunki rozwoju budownictwa niskoenergetycznego - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U009 Student potrafi wykonać obliczenia związane ochrona cieplną budynku i przemianami fazowymi - + - - - - - - - - -
M_U010 Student potrafi zaprojektować przegrodę budowlaną dobierając odpowiedni materiał konstrukcyjny - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Termomodernizacja budynku (3h)

  Technologie ocieplania przegród zewnętrznych. Materiały wykorzystywane przy ocieplaniu przegród zewnętrznych. Inne metody termomodernizacji budynków. Dofinansowanie prac termo modernizacyjnych.

 2. Akustyka budowlana (3h)

  Źródła dźwięku – hałasu. Parametry dźwięku wykorzystywane przy ocenie hałasu. Parametry określające izolacyjność akustyczną przegród budowlanych. Izolacyjność akustyczna przegród budowlanych.

 3. Budownictwo niskoenergetyczne (3h)

  Nowe kierunki rozwoju budownictwa niskoenergetycznego. Sposoby ograniczania strat energii. Budownictwo pasywne i parametry charakteryzujące taki typ budownictwa. Efekt ekologiczny i ekonomiczny budownictwa niskoenergetycznego.

 4. Podstawy fizyki materiałów budowlanych (3h)

  Zapoznanie z przemianami fazowymi wilgoci w materiałach budowlanych. Przenoszenie wilgoci i ciepła w materiałach porowatych.

 5. Podstawowe zagadnienia związane z materiałami budowlanymi stosowanymi obecnie w budownictwie (3 godz.)

  Rodzaje materiałów budowlanych wykorzystywanych do budowy przegród zewnętrznych oraz wewnętrznych. Technologie wznoszenia budynków.

Ćwiczenia audytoryjne:

Student potrafi wykonać podstawowe obliczenie związane z ochroną cieplną budynków. Potrafi dobrać materiał budowlany o odpowiednich parametrach konstrukcyjnych i odpowiedniej izolacyjności cieplnej i akustycznej. Student wykonuje podstawowe obliczenia cieplne związane z przemianami fazowymi.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z egzaminu + 0,3 * ocena z kolokwium + 0,2* ocena z odpowiedzi ustnej

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Wiedza w zakresie matematyki umiejętność wykorzystywania aparatu matematycznego do wykonywania obliczeń
• Znajomość podstaw fizyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. P. Markiewicz, 2007, Budownictwo ogólne dla architektów
2. Praca zbiorowa, Poradnik majstra budowlanego
3. Praca zbiorowa, Budownictwo ogólne tom 1: Materiały i wyroby budowlane
4. Praca zbiorowa, Budownictwo ogólne tom 2: fizyka budowli

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak