Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Maszyny przepływowe
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-401-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W102 Student ma wiedzę w zakresie pomiarów stosowanych w eksploatacji maszyn przepływowych EZ1A_W17 Egzamin,
Kolokwium
M_W103 Student potrafi scharakteryzować podstawowe wielkości opisujące pracę maszyn przepływowych EZ1A_U12, EZ1A_W04 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U073 Potrafi wykonać obliczenia związane doborem pomp do instalacji EZ1A_U04, EZ1A_U05 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U074 Potrafi wykonać pomiary związane z wyznaczaniem charakterystyki wentylatora promieniowego EZ1A_K02, EZ1A_U18, EZ1A_K03
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W102 Student ma wiedzę w zakresie pomiarów stosowanych w eksploatacji maszyn przepływowych + + - - - - - - - - -
M_W103 Student potrafi scharakteryzować podstawowe wielkości opisujące pracę maszyn przepływowych + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U073 Potrafi wykonać obliczenia związane doborem pomp do instalacji - + + - - - - - - - -
M_U074 Potrafi wykonać pomiary związane z wyznaczaniem charakterystyki wentylatora promieniowego - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
  1. Podstawowe równanie maszyn wirowych. Wysokość podnoszenia przy skończonej liczbie i grubości łopatek oraz wpływ kąta ß2 (2h)
  2. Podział i zasada działania maszyn przepływowych. Podstawowe wielkości charakteryzujące pracę maszyn przepływowych (2h)
  3. Podstawowe charakterystyki maszyny przepływowej, moc, sprawność, maksymalna wysokość ssania, punkt pracy (2h)
  4. Maszyny wirowe. (2h)

    Maszyny wirowe. Zasady konstrukcji. Parametry pracy, wpływ zmiany prędkości obrotowej i wymiarów wirnika na parametry pracy. Współpraca szeregowa i równoległa maszyn wirowych

  5. Regulacja pomp. Pompy wyporowe. Współpraca pompy z siecią (2h)
  6. Sprężarki promieniowe i osiowe. Sprężarki wyporowe. Metody tłumienia hałasu maszyn przepływowych (2h)
  7. Podstawowe pomiary w eksploatacji maszyn przepływowych (3h)
Ćwiczenia audytoryjne:

Obliczenia związane z
- doborem odpowiednich pomp do instalacji
- wyznaczaniem charakterystyk wentylatora promieniowego
- wyznaczaniem oporów tłoczenia płynów

Ćwiczenia laboratoryjne:

Ćwiczenia laboratoryjne z zakresu:
Pomiar podstawowych parametrów maszyn przepływowych. Badanie pompy wirowej.
Maksymalna wysokość ssania pompy wirowej lub dobór pompy do instalacji.
Badanie i wyznaczenie charakterystyk wentylatora promieniowego.
Współpraca szeregowa i równoległa wentylatorów promieniowych.
Badanie sprężarki tłokowej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,6* ocena z egzaminu 0,2*ocena z kolokwium 0,2* ocena z sprawozdania

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczone moduły
Fizyka

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Stępniewski M.: Pompy. Warszawa, WNT 1985.
Tuliszka E.: Sprężarki, dmuchawy i wentylatory. Warszawa, WNT 1976.
Fortuna S.: Wentylatory. Podstawy teoretyczne, zagadnienia konstrukcyjno-eksploatacyjne i zastosowanie. Kraków. Wydawnictwo: Techwent s.c. 1999.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak