Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Termodynamika techniczna
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-402-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Janowski Mirosław (janowski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie parametrów termodynamicznych różnych stanów skupienia materii, bilansowania układów termodynamicznych i przemian gazowych EZ1A_W06 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie obliczania ustalonego przepływu ciepła. EZ1A_W06 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić zmianę parametrów czynnika podczas przemian termodynamicznych czynnika obiegowego EZ1A_U04, EZ1A_U05, EZ1A_U12 Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Student ma wiedzę w zakresie określania parametrów pracy maszyn cieplnych. EZ1A_U04, EZ1A_U05, EZ1A_U12 Egzamin,
Kolokwium
M_U003 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i na ich podstawie obliczyć parametry układu termodynamicznego EZ1A_U04, EZ1A_U05, EZ1A_U12 Egzamin,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie parametrów termodynamicznych różnych stanów skupienia materii, bilansowania układów termodynamicznych i przemian gazowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie obliczania ustalonego przepływu ciepła. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić zmianę parametrów czynnika podczas przemian termodynamicznych czynnika obiegowego - + + - - - - - - - -
M_U002 Student ma wiedzę w zakresie określania parametrów pracy maszyn cieplnych. - + + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i na ich podstawie obliczyć parametry układu termodynamicznego - + + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Czynniki termodynamiczne. Miary ilości substancji. Podstawy bilansowania Parametry stanu termicznego czynnika.2h
2. Równanie stanu dla gazu doskonałego.2h
3. Pojemność cieplna. Ciepło właściwe gazów doskonałych . Gaz półdoskonały .Zależność ciepła właściwego od temperatury. Funkcje kaloryczne czynnika.3h.
4. Ciepło, praca i moc w maszynach cieplnych.2h
5. Pierwsza zasada termodynamiki dla układów zamkniętych i otwartych. Pojęcie entropii.2h
6. Modele przemian termodynamicznych czynnika politropa – aspekty praktyczne.4h
7. Roztwory gazów doskonałych. 1h
8. Ustalona wymiana ciepła (przewodzenie, przejmowanie i przenikanie oraz promieniowanie). 2h
9. Ustalona wymiana ciepła (zastosowanie techniczne: izolacje cieplne). 4h
10. II zasada termodynamiki 2h
11. Teoretyczny obieg termodynamiczny 2h
12. Termodynamiczne czynniki rzeczywiste 2h
13. Para wodna 2h

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Bilansowanie układów.
2. Określanie parametrów stanu czynnika zastosowania równania stanu.
3. Pojemność cieplna. Ciepło właściwe
4. Bilansowanie w oparciu o I zasadę termodynamiki . Obliczanie entropii
5. Podstawowe przemiany gazu doskonałego
6. Roztwory gazowe Przepływ ciepła -przewodzenie , przejmowanie i przenikanie ciepła .

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Bilansowanie układów.
2. Pojemność cieplna. Ciepło właściwe
3. Obiegi chłodnicze – pompy ciepła

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 * ocena z egzaminu + 0,2 * ocena ze z ćwiczeń audytoryjnych + 0,3 * ocena z laboratoriów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość podstaw fizyki
• Znajomość podstaw chemii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Haupt T. Podstawy termodynamiki skryt AGH nr 743 Kraków 1980
2. Wiśniewski S. Termodynamika techniczna WNT W-wa
3. Domański R. i inni Wybrane zagadnienia z termodynamiki w ujęciu komputerowym PWN W-wa 2000
4. Szargut J. Programowany zbiór zadań z termodynamiki technicznej PWN W-wa 1986

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak