Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody GIS w OZE
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-403-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Papiernik Bartosz (papiern@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kania Jarosław (jkania@agh.edu.pl)
dr inż. Papiernik Bartosz (papiern@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Student umie opracować i zintrepretowac projekt GIS pod katem EZE
M_U002 Potrafi zastosować pakiet GIS w ocenie przydatności obszaru dla celów EZE
M_U003 Zna pojęcie topologii i jej znaczenie dla analizy danych Zaliczenie laboratorium
M_U004 Ma podstawową wiedzę o analizach przestrzennych i analizach atrybutowych Zaliczenie laboratorium
M_U005 Student zna strukturę projektu GIS i typy danych wykorzystywanych przez systemy GIS Zaliczenie laboratorium
M_U006 Student zna podstawowe typy programów GIS oraz zasady ich obsługi Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Umiejętności
M_U001 Student umie opracować i zintrepretowac projekt GIS pod katem EZE - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować pakiet GIS w ocenie przydatności obszaru dla celów EZE - - + - - - - - - - -
M_U003 Zna pojęcie topologii i jej znaczenie dla analizy danych - - + - - - - - - - -
M_U004 Ma podstawową wiedzę o analizach przestrzennych i analizach atrybutowych - - + - - - - - - - -
M_U005 Student zna strukturę projektu GIS i typy danych wykorzystywanych przez systemy GIS - - + - - - - - - - -
M_U006 Student zna podstawowe typy programów GIS oraz zasady ich obsługi - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

W ramach wstępnych zajęć studenci zapoznają się z różnymi programami komercyjnymi i freewerowymi z zakresu GIS. Zapoznanie się ze strukturą projektu GIS oraz typami danych.Charakterystyka pakietu ArcGIS. Bazy danych przestrzennych, odwzorowania danych przestrzennych. Tworzenie nowych warstw, edycja i aktualizacja.
Analizy przestrzenne danych wektorowych i gridowych, analizy atrybutowe w systemach GIS.. Wykorzystanie warstwy GIS w ilościowych systemach interpretacyjnych na przykładzie programu Petrel

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 43 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 3 godz
Wykonanie projektu 7 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie projektów laboratoryjnych 60%, wynik kolokwium 40%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W., 2006 – GIS: Teoria i praktyka. PWN Warszawa
Urbański J., 2008 – GIS w badaniach przyrodniczych. WUG Gdańsk
ArcGIS Help
Introduction to Geological Data Analysis. SWAN A. R. H. & SANDILANDS M. 1996 — Blackwell Science.
Kuśmierek J., Machowski G., Papiernik B., 2012 – Elementy wgłębnej kartografii naftowej. W:Poradnik górnika naftowego. Tom 1A: Geologia naftowa. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Kraków.
Materiały pomocnicze na stronie http://www.geol.agh.edu.pl/~papiern/
Statistics and data analysis in geology. DAVIS J. C. 1986 , John Wiley & Sons, New York, 2nd Ed.
Zakrevsky K. E., 2011 – Geological 3D modeling. EAGE Publications. 3990 DB Houten, Netherlands, 1-261.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z zajęć praktycznych jest koniec zajęć w danym semestrze. Studentowi przysługują dwa terminy poprawkowe zaliczenia zajęć.