Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy energetyki
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-405-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Janowski Mirosław (janowski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W115 Student ma wiedzę w zakresie wykorzystania i przetwarzania energii z rożnych źródeł. EZ1A_W06, EZ1A_W17, EZ1A_W11 Egzamin,
Kolokwium
M_W116 Student ma wiedzę w zakresie podstaw działania urządzeń i maszyn energetycznych. EZ1A_W06, EZ1A_W17 Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie
Umiejętności
M_U083 Student potrafi dokonać obliczeń podstawowych parametrów cieplnych wybranych procesów na podstawie bilansów substancji i energii. EZ1A_U04, EZ1A_U05, EZ1A_U12 Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U086 Student potrafi korzystać z wykresu "i-x" Molliera oraz z wykresów "lg p - i ". EZ1A_U04, EZ1A_U05 Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W115 Student ma wiedzę w zakresie wykorzystania i przetwarzania energii z rożnych źródeł. + + - - - - - - - - -
M_W116 Student ma wiedzę w zakresie podstaw działania urządzeń i maszyn energetycznych. + + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U083 Student potrafi dokonać obliczeń podstawowych parametrów cieplnych wybranych procesów na podstawie bilansów substancji i energii. + + + - - - - - - - -
M_U086 Student potrafi korzystać z wykresu "i-x" Molliera oraz z wykresów "lg p - i ". + + + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Przepływ czynnika ściśliwego 2h
2. Gazy wilgotne. Wielkości określające stan gazu. Zastosowanie techniczne teorii gazu wilgotnego. Zastosowanie wykresu “i-x” Molliera .3h
3. Własności paliw .Podstawy procesu spalania paliw. Wartość opałowa . Zapotrzebowanie powietrza do spalania. Objętość i skład spalin. Temperatura spalania . Kontrola procesu spalania. Straty występujące w procesie spalania .Optymalizacja procesu spalania.6h
4. Termodynamika procesu sprężania. Praca sprężania. Sprężanie wielostopniowe. Spalinowe silniki tłokowe. Obiegi porównawcze. Obliczanie mocy i sprawności. Bilans energetyczny. 4h
5. Urządzenia chłodnicze. Czynniki chłodnicze. Wykorzystanie wykresów "lg p – i " Obiegi porównawcze chłodziarek sprężarkowych. Pompa ciepła. 4h
6. Turbiny parowe . Moc i sprawność turbiny. Siłownie cieplne. Regeneracja ciepła – carnotyzacja obiegu Rankine`a. Rozdzielcza i skojarzona gospodarka cieplna. Elektrociepłownie. Wskaźniki pracy. 5h
7. Turbiny gazowe i ich obiegi.2h
8. Techniczne możliwości oszczędzania energii cieplnej. Przyszłościowe problemy pozyskiwania energii.4h

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Przepływ czynnika ściśliwego. 2h
2. Dobór kształtu dyszy. Określanie stanu gazu wilgotnego. Podstawowe procesy zachodzące w gazie wilgotnym. Wykres i-x. 2h
3. Obliczanie zapotrzebowania powietrza do spalania. Określanie ilości i składu spalin. 3h
4. Procesy sprężania. Sprężanie wielostopniowe. 2h
5. Obiegi porównawcze silników spalinowych. 2h
6. Siłownie parowe. Poprawa sprawności siłowni na drodze regeneracji ciepła. 2h
7. Obiegi gazowo -turbinowe.2h

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Pomiary temperatury. 2h
2. Pomiary ciśnienia. 2h
3. Analiza przemian . 2h
4. Wyznaczanie wartości opałowej paliw.2h
5. Charakterystyka silnika spalinowego i kontrola spalin .2h
6. Badanie procesu wymiany ciepła.2h
7. Badanie urządzenia chłodniczego lub pompy ciepła.2h

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 33 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 * ocena z egzaminu + 0,2 * ocena z kolokwium + 0,3 * ocena ze sprawozdań

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość podstaw fizyki
• Znajomość podstaw chemii
• Znajomość podstaw termodynamiki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Haupt T. Podstawy termodynamiki skrypt AGH nr 743 Kraków 1980
2. Wiśniewski S. Termodynamika techniczna WNT W-wa
3. Domański R. i inni Wybrane zagadnienia z termodynamiki w ujęciu komputerowym PWN W-wa 2000
4. Szargut J. Programowany zbiór zadań z termodynamiki technicznej PWN W-wa 1986

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak