Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modelowanie parametryczne w środowisku DecisionSpaceDesktop
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-406-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W110 Student ma wiedze w zakresie podstawowych typów danych wykorzystywanych w analizach złożowych EZ1A_W02 Kolokwium
M_W111 Student ma wiedzę w zakresie architektury bazy danych geologiczno - geofizycznych EZ1A_W08 Kolokwium
M_W113 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych analiz złożowych z wykorzystaniem narzędzi statystycznych wchodzących w skład pakietu DecisionSpaceDesktop EZ1A_W08 Kolokwium,
Projekt
Umiejętności
M_U079 Student potrafi zbudować bazę danych geologiczno - geofizycznych w bazie OpenWorks wraz z weryfikacją jej zasobów EZ1A_U03, EZ1A_U01 Projekt
M_U080 Student potrafi określić podstawowe zależności pomiędzy parametrami złożowymi oceniając ich poprawność EZ1A_U04, EZ1A_U01 Projekt
M_U081 Student potrafi zbudować trójwymiarowy model parametryczny wykorzystując podstawowe narzędzia do analiz geostatystycznych w pakiecie DecisionSpaceDesktop EZ1A_U15, EZ1A_U01 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W110 Student ma wiedze w zakresie podstawowych typów danych wykorzystywanych w analizach złożowych - - - + - - - - - - -
M_W111 Student ma wiedzę w zakresie architektury bazy danych geologiczno - geofizycznych - - - + - - - - - - -
M_W113 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych analiz złożowych z wykorzystaniem narzędzi statystycznych wchodzących w skład pakietu DecisionSpaceDesktop - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U079 Student potrafi zbudować bazę danych geologiczno - geofizycznych w bazie OpenWorks wraz z weryfikacją jej zasobów - - - + - - - - - - -
M_U080 Student potrafi określić podstawowe zależności pomiędzy parametrami złożowymi oceniając ich poprawność - - - + - - - - - - -
M_U081 Student potrafi zbudować trójwymiarowy model parametryczny wykorzystując podstawowe narzędzia do analiz geostatystycznych w pakiecie DecisionSpaceDesktop - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe:

Przygotowanie i import podstawowych typów danych wykorzystywanych w eksploatacji złóż kopalin płynnych do bazy systemu OpenWorks (dane otworowe, krzywe geofizyczne, interpretacje profili sejsmicznych, profile sejsmiczne, pomiary laboratoryjne na rdzeniach). Weryfikacja zebranych danych. Przeprowadzenie analizy statystycznej danych petrofizycznych z wykorzystaniem modułu DataAnalysis. Wykorzystując podstawowe zależności pomiędzy poszczególnymi parametrami geofizyczno – złożowymi wyznaczenie dodatkowych parametrów takich jak stopień zailenia czy porowatość w module LogCalculator. Określenie błędu zastosowanej metody obliczeniowej. Konstrukcja i weryfikacja rozkładu trójwymiarowego parametrów zbiornikowych w programie DecisionSpaceDesktop – Earth Modeling, z zastosowaniem algorytmów stochastycznych i deterministycznych – porównanie wyników. Wykorzystując skonstruowany model parametrów zbiornikowych określenie stref perspektywicznych dla lokalizowania projektów geotermicznych, oraz potencjalnych pułapek złożowych dla gazu ziemnego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach projektowych 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen ze sprawozdań oraz kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość podstawowych metod geofizycznych i analiz statystycznych
• Umiejętność obsługi komputera
• Podstawowa znajomość języka angielskiego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Poradnik górnika naftowego, TomIB – SITPNiG Kraków 2010,
2. Geostatystyka: teoria i zastosowania, B Namysłowska – Wilczyńska, Politechnika Wrocławska 2006
3. Geostatistics in Petroleum Geology – O. Dubrule, AAPG 1998,
4. Materiały szkoleniowe – Landmark 2011,
5. Seismic stratighraphy, basin analysis and reservoir characterization – P.C.H. Veeken, Vol. 37 Handbook of Geophysical Exploration SEG, Elsevier 2007,
6. The Rock Physics Handbook , tool for seismic analysis in porous media – G. Mavko, T. Mukerji, J. Dvorkin, Cambridge University Press 2003.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak