Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modelowanie i grafika inżynierska w środowisku Petrel
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-407-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Papiernik Bartosz (papiern@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W100 Student ma podstawową wiedze w zakresie oprogramowania wykorzystywanego w geologii stosowanej. kartografii ilościowej oraz geologicznych modelowań statycznych EZ1A_W02, EZ1A_W08 Kolokwium
M_W101 Student jest w stanie scharakteryzować i wytłumaczyć zasady konstruowania map cyfrowych i przekrojów EZ1A_W08 Kolokwium
Umiejętności
M_U069 Student umie przygotować dane do konstrukcji mapy cyfrowych i przekrojów EZ1A_U03, EZ1A_U01 Projekt
M_U070 Student potrafi posługując się programem Petrel skonstruować mapy cyfrowe i przekroje EZ1A_U03, EZ1A_U15, EZ1A_U01 Projekt
M_U071 Student umie zinterpretować wykonane przez siebie mapy i przekroje oraz zweryfikować poprawność ich wykonania EZ1A_U03 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K023 Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące do wykonania map cyfrowych i przekrojów EZ1A_K02 Kolokwium,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W100 Student ma podstawową wiedze w zakresie oprogramowania wykorzystywanego w geologii stosowanej. kartografii ilościowej oraz geologicznych modelowań statycznych - - - + - - - - - - -
M_W101 Student jest w stanie scharakteryzować i wytłumaczyć zasady konstruowania map cyfrowych i przekrojów - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U069 Student umie przygotować dane do konstrukcji mapy cyfrowych i przekrojów - - - + - - - - - - -
M_U070 Student potrafi posługując się programem Petrel skonstruować mapy cyfrowe i przekroje - - - + - - - - - - -
M_U071 Student umie zinterpretować wykonane przez siebie mapy i przekroje oraz zweryfikować poprawność ich wykonania - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K023 Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące do wykonania map cyfrowych i przekrojów - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe:
  1. Podstawy wykorzystania kartograficznego oprogramowania interpretacyjnego (6h)
  2. Przygotowanie i podstawowa analiza statystyczna danych wejściowych do modelowań (3 h)
  3. Podstawy metodologiczne konstruowania komputerowych map ilościowych opartych na regularnych siatkach interpolacyjnych, formaty danych wejściowych i wyjściowych (6h)

  4. Konstruowanie map strukturalnych w oparciu o dane otworowe, sejsmiczne (9 h)
  5. Konstruowanie wgłębnych przekrojów strukturalnych na podstawie map wgłębnych, danych otworowych i danych sejsmicznych (6h)
  6. Operacje na siatkach interpolacyjnych i postprocessing (3 h)
  7. Graficzna obróbka map, przekrojów i modeli 3D (3 h)
  8. Realizowanie projektu w trakcie zajęć (9 h)
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach projektowych 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Kotański Z., 1990 – Geologiczna kartografia wgłębna. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1-331 + 11 map geologicznych Polski.
• Introduction to Geological Data Analysis. SWAN A. R. H. & SANDILANDS M. 1996 — Blackwell Science.
• Statistics and data analysis in geology. DAVIS J. C. 1986 , John Wiley & Sons, New York, 2nd Ed.
• Zakrevsky K. E., 2011 – Geological 3D modeling. EAGE Publications. 3990 DB Houten, Netherlands, 1-261.
• Materiały pomocnicze na stronie http://www.geol.agh.edu.pl/~papiern/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak