Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy prawne w energetyce
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-408-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Dzieniewicz Marek (dzieniew@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu podstawowych pojęć prawnych EZ1A_W13 Kolokwium
M_W002 Student zna podstawowe, wybrane definicje, przepisy i regulacje prawne dotyczące energetyki. EZ1A_W17, EZ1A_W11 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność dotyczącą poszukiwania przepisów i regulacji prawnych związanych z energetyką EZ1A_U10 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w celu poznawania aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. EZ1A_K01 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu podstawowych pojęć prawnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe, wybrane definicje, przepisy i regulacje prawne dotyczące energetyki. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność dotyczącą poszukiwania przepisów i regulacji prawnych związanych z energetyką + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w celu poznawania aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Podstawowe wybrane pojęcia prawne (2h)
Znaczenie pojęć: prawo, akt normatywny, dyrektywa, proces legislacyjny. Etapy legislacyjne w Polsce.
2. Ustawa, Prawo energetyczne (2h)
Cel ustawy i zakres zagadnień objętych i regulowanych ustawą.
3. Konstrukcja ustawy Prawo energetyczne (2h)
Zakresy merytoryczne i treść rozdziałów Ustawy Prawo energetyczne.
4. Rozdział 1 (4h)
Przepisy ogólne. Zmiany w ustawie i harmonogram ich wejścia w życie. Zakres regulacji wdrożeń dyrektyw Wspólnot Europejskich. Definicje wybranych określeń użytych w ustawie.
5. Rozdział 2 (3h)
Dostarczanie paliw i energii – podstawowe przepisy i regulacje prawne.
6. Rozdział 3 (3h)
Polityka energetyczna – podstawowe przepisy i regulacje prawne.
7. Rozdział 4 (3h)
Organ do spraw regulacji gospodarki paliwami i energią – struktura, zadania, obowiązki, kompetencje.
8. Rozdział 5 (3h)
Koncesje i taryfy – podstawowe przepisy i regulacje prawne.
9. Rozdział 6 (3h)
Urządzenia, instalacje, sieci i ich eksploatacja – podstawowe przepisy i regulacje prawne.
10.Rozdział 7 (3)
Kary pieniężne – podstawowe przepisy i regulacje prawne.
11.Rozdział 8 (2h)
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,8 ocena z kolokwium + 0,2 ocena frekwencja na wykładach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne wraz ze stosownymi Dziennikami Ustaw i dyrektywami Wspólnot Europejskich podanymi w Ustawie oraz publikacje Biura Prawnego Urzędu Regulacji Energetyki

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak