Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Instalacje sanitarne
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-409-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawy projektowania, wykonawstwa i eksploatacji systemów instalacyjnych EZ1A_W11 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować instalację gazową, wodną i kanalizacyjną EZ1A_U11 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
M_U002 Student potrafi przygotować dokumentację techniczą odnośnie sieci i urzadzeń sanitarnych. EZ1A_U09 Projekt
M_U003 Student potrafi okreslić założenia projektowe dla okreslonej instalacji EZ1A_U12 Kolokwium,
Projekt
M_U004 Student potrafi posługiwać się oprogramowanie do projektowania instalacji ciepłej wody użytkowej EZ1A_U15 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawy projektowania, wykonawstwa i eksploatacji systemów instalacyjnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować instalację gazową, wodną i kanalizacyjną + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować dokumentację techniczą odnośnie sieci i urzadzeń sanitarnych. + + - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi okreslić założenia projektowe dla okreslonej instalacji - + - + - - - - - - -
M_U004 Student potrafi posługiwać się oprogramowanie do projektowania instalacji ciepłej wody użytkowej - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Zagadnienia omawaine na wykładzie:
1. Zaopatrzenie budynków w wodę – zasady projektowani instalacji.
2. Armatura.
3. Odprowadzenie scieków.
4. Instalacji kanalizacyjne w budynkach.
5. Odwadnianie dachów – systemy wykorzystania wody deszczowej.
6. Instalacjie gazowe w budynkach.

Ćwiczenia audytoryjne:

Student wykonuje szereg ćwiczeń w celu zapoznani się z zasadami wymiarowania i projektowani instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Ćwiczenia projektowe:

Student wykonuje projekt wewnętrznej instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej dla domu jednorodzinnego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 20 godz
Przygotowanie do zajęć 16 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 10 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa = 0,5 * ocena z egzaminu + 0,2 * ocena z kolokwium + 0,3 * ocena z projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw termodynamiki i energetyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bąkowski K., Sieci i instalacje gazowe, WNT, Warszawa 2007
2. Chudzicki J., Sosnowski S. Instalacje wodociagowe. Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2005
3. Chudzicki J., Sosnowski S. Instalacje kanalizacyjne. Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa
2004
4. Gassner A., Instalacje sanitarne. Poradnik dla projektantów i instalatorów, WNT, Warszawa, 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak