Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zajęcia terenowe z energetyki konwencjonalnej i odnawialnej
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-411-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potrafi określić stopień oddziaływania instalacji wykorzystujących paliwa kopalne na środowisko naturalne EZ1A_W10 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W002 Potrafi opisać i scharakteryzować zasadę działania instalacji wykorzystujących paliwa konwencjonalne EZ1A_W16 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie zdobywać informacje na temat instalacji wykorzystujących paliwa kopalne EZ1A_U07 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę dbania o środowisko naturalne EZ1A_K07, EZ1A_W10 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Potrafi określić stopień oddziaływania instalacji wykorzystujących paliwa kopalne na środowisko naturalne - - - - - - + - - - -
M_W002 Potrafi opisać i scharakteryzować zasadę działania instalacji wykorzystujących paliwa konwencjonalne - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie zdobywać informacje na temat instalacji wykorzystujących paliwa kopalne - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę dbania o środowisko naturalne - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

Praktyka o charakterze objazdowym odbywa się na terenie Polski. W trakcie jej trwania student zapoznaje się z zasadą działania instalacji grzewczych wykorzystujących paliwa kopalne. Student zapoznaje się z urządzeniami stosowanymi elektrowniach konwencjonalnych. Ma możliwość poznania sposobów ochrony środowiska przed negatywnymi skutkami spalania paliw kopalnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach praktycznych 45 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena ze sprawozdań

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ukończone moduły:
Przemysł energetyczny a ochrona środowiska
Termodynamika techniczna
Podstawy energetyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak