Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyczne podstawy konwersji energii
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-415-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Marszałek Konstanty (marszale@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Małek Anna (amalek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student nabywa szeroką wiedzę na temat zjawisk fizycznych wykorzystywanych w procesach konwersji energii EZ1A_W06 Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę na temat techniki próżniowej i technologii cienkowarstwowej niezbędnych do zrozumienia procesow wytwarzania ogniw i paneli fotowoltaicznych EZ1A_W17 Kolokwium
M_W003 Student zna budowę zrodel, konstrukcje systemow, sposoby instalacji, powiazania pomiędzy prawami przyrody a stosowanymi urzadzeniami EZ1A_U02 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować lub zmodernizować dowolną instalacje w oparciu o pakiety symulacyjne MolyFlower oraz Multicalc EZ1A_U04, EZ1A_U05 Sprawozdanie
M_U002 Student dokonuje pomiarow charakterystyk zrodel, paneli słonecznych ukladow zawierających konwerter energii EZ1A_U18, EZ1A_U15 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student nabywa szeroką wiedzę na temat zjawisk fizycznych wykorzystywanych w procesach konwersji energii + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat techniki próżniowej i technologii cienkowarstwowej niezbędnych do zrozumienia procesow wytwarzania ogniw i paneli fotowoltaicznych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna budowę zrodel, konstrukcje systemow, sposoby instalacji, powiazania pomiędzy prawami przyrody a stosowanymi urzadzeniami + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować lub zmodernizować dowolną instalacje w oparciu o pakiety symulacyjne MolyFlower oraz Multicalc - - + - - - - - - - -
M_U002 Student dokonuje pomiarow charakterystyk zrodel, paneli słonecznych ukladow zawierających konwerter energii - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Półprzewodniki, struktura energetyczna, diody, Od piasku do diody krzemowej
2. Prawo Bernouliego. Dlaczego wiatrak się kreci
3. Ciepło – transfer energii
4. Przechowywanie i dysypacja energii
5. Technika Próżni
6. Technologia cienkowarstwowa
7. Metody pomiarowe stosowane w obszarze konwersji energii
8. Metody matematyczne stosowane do projektowania i badan

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Badanie charakterystyk prądowo napięciowych baterii słonecznej (4)
2.Zapoznanie się z urządzeniami do generacji ( pompy próżni niskiej, i wysokiej: dyfuzyjne, turbomolekularne, kriogeniczne sorpcyjne i in) i pomiarów próżni (próżniomierze różnych typów oparte na różnych zjawiskach adekwatnych do zakresu mierzonych ciśnien)(3+3)
3. Naniesienie cienkiej warstwy lub układu warstwowego w prostym urządzeniu próżniowym(4)
4 Badania urzadzen zawierających konwerter energii (4)
5.Badanie kątowych charakterystyk elementów typu bateryjka kalkulatora, fotodetektora (2)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z kolokwium+ 0,5* ocena z ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Ukonczony kurs fizyki i matematyki
• Znajomość oprogramowania Windows

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Fizyka
2. MolyFlower
3. Multicalc

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak