Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Gospodarka odpadami
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-502-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Luboń Wojciech (lubon@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna zasady gospodarki odpadami a także wybrane procesy stosowane przy ich wykorzystaniu i unieszkodliwianiu EZ1A_W09, EZ1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student zna wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne gospodarowania odpadami. EZ1A_W09, EZ1A_W11, EZ1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi odpady klasyfikować, charakteryzować, wskazać miejsca ich powstawania i metody postępowania z nimi EZ1A_W04, EZ1A_U12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi korzystać z podstawowych metod i technik stosowanych w gospodarce odpadami EZ1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna zasady gospodarki odpadami a także wybrane procesy stosowane przy ich wykorzystaniu i unieszkodliwianiu + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne gospodarowania odpadami. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi odpady klasyfikować, charakteryzować, wskazać miejsca ich powstawania i metody postępowania z nimi - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z podstawowych metod i technik stosowanych w gospodarce odpadami - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Odpady – miejsca powstawania, klasyfikacja.
Podstawowa charakterystyka jakościowa i ilościowa oraz metody postępowania z odpadami komunalnymi.
Odpady przemysłu: wydobywczego, energetycznego, hutniczego, maszynowego i chemicznego – ogólna charakterystyka i zagospodarowanie.
Wybrane zagadnienie dotyczące zagospodarowanie osadów wodnych i ściekowych oraz ich charakterystyka.
Podstawy gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.
Podstawowe procesy, operacje i urządzenia do utylizacji odpadów.
Racjonalna gospodarka odpadami.
Technologie mało-odpadowe i bezodpadowe.
Lokalne i regionalne programy kompleksowego gospodarowania surowcami pierwotnymi i wtórnymi.
Wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne gospodarowania odpadami.

Ćwiczenia projektowe:

Określenie podstawowych wskaźników dotyczących wytwarzania odpadów komunalnych i przemysłowych. Wymywalność składników z odpadów na podstawie testu wymywania. Przygotowanie podstawowej charakterystyki odpadów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z uzyskanej oceny z ćwiczeń (ocena z kolokwium obejmujących całość materiału, oceny z projektów i ocena aktywności na zajęciach) i wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Kalkulator lub inne narzędzie do obliczeń inżynierskich, wiadomości z chemii i ochrony środowiska na poziomie szkoły średniej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Rosik-Dulewska, 2005. Podstawy gospodarki odpadami
Bilitewski, Härdtle, Marek, 2006. Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka
Żygadło, 2002. Gospodaraka odpadami komunalnymi.
d’Obryn, Szalińska, 2005. Odpady komunalne zbiórka, recycling, unieszkodliwianie.
OECD, 2004. Adressing the Economics of Waste
Oleszkiewicz, 1999. Eksploatacja składowiska odpadów. Poradnik decydenta.
Jurasz, 1991. Poradnik. Jak rozwiązać efektywnie problem odpadów komunalnych
Aktualne akty prawne, dyrektywy Unijne

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak