Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria elektryczna
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-504-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Benesz Mariusz (mariusz.benesz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie analizy układów elektrycznych prądu stałego i sinusoidalnego EZ1A_W06 Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie budowy podstawowych przetworników elektromechanicznych EZ1A_W06 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi stworzyć modele elektryczne wybranych elementów systemu elektroenergetycznego EZ1A_U04, EZ1A_U07 Kolokwium
M_U002 Student ma umiejętności w zakresie doboru odpowiednich przyrządów i metod pomiarowych przy pomiarach wielkości elektrycznych EZ1A_U18, EZ1A_U05, EZ1A_U12 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie analizy układów elektrycznych prądu stałego i sinusoidalnego + + + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie budowy podstawowych przetworników elektromechanicznych + + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi stworzyć modele elektryczne wybranych elementów systemu elektroenergetycznego + + + - - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętności w zakresie doboru odpowiednich przyrządów i metod pomiarowych przy pomiarach wielkości elektrycznych + + + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
  1. Omówienie podstawowych typów przetworników elektromechanicznych (6 h)

    Transformatory, maszyny synchroniczne, maszyny indukcyjne i maszyny komutatorowe

  2. Analiza obwodów elektrycznych (18 h)

    Definicja obwodu elektrycznego i jego parametrów, prawa Kirchhoffa, obwody prądu stałego i sinusoidalnego, metody analizy obwodów elektrycznych, wykresy wektorowe, modele rzeczywistych elementów systemu elektroenergetycznego.

  3. Metody pomiarów wielkości elektrycznych (6h)

    Omówienie pomiarów napięć, prądów, rezystancji, indukcyjności i pojemności wybranych rzeczywistych obiektów elektrycznych

Ćwiczenia audytoryjne:

Student w trakcie ćwiczeń audytoryjnych dokonuje obliczeń związanych z analizą obwodów elektrycznych prądu stałego i sinusoidalnego, parametrów schematów zastępczych oraz podstawowych parametrów opisujących właściwości przetworników elektromechanicznych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Student w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych zapoznaje się z podstawowymi technikami pomiarowymi wybranych wielkości elektrycznych w obwodach prądu stałego i sinusoidalnego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 130 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = średnia ważona z ocen

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość podstaw fizyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak