Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Energetyka geotermalna
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-505-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Jasnos Joanna (jjasnos@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Wprowadzenie w tematykę wykorzystania en. geotermalnej za pomocą wiedzy teoretycznej z zakresu geotermii oraz obliczeń i konstrukcji map przedstawiających rozkład parametrów geotermicznych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie odnawialności zasobów geotermalnych, technologii pozyskiwania wód i energii geotermalnej oraz instalacji geotermalnych i wpływu eksploatacji na środowisko naturalne EZ1A_W10, EZ1A_W16, EZ1A_W11 Egzamin
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie budowy geologicznej różnych regionów geologicznych oraz związanych z nimi rodzajami złóż geotermalnych i ich powstawania EZ1A_W01 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy z zakresu energii geotermalnej EZ1A_U10 Kolokwium,
Egzamin
M_U002 Student potrafi analizować warunki występowania wód geotermalnych i ocenić ich przydatność do określonych celów wykorzystując przy tym literaturę, materiały i oprogramowanie specjalistyczne EZ1A_U15, EZ1A_U01, EZ1A_U04 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności inżyniera w zakresie poszukiwania, eksploatacji złóż geotermalnych, a także projektowania instalacji geotermalnych EZ1A_K07 Kolokwium,
Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie odnawialności zasobów geotermalnych, technologii pozyskiwania wód i energii geotermalnej oraz instalacji geotermalnych i wpływu eksploatacji na środowisko naturalne + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie budowy geologicznej różnych regionów geologicznych oraz związanych z nimi rodzajami złóż geotermalnych i ich powstawania + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy z zakresu energii geotermalnej + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi analizować warunki występowania wód geotermalnych i ocenić ich przydatność do określonych celów wykorzystując przy tym literaturę, materiały i oprogramowanie specjalistyczne + + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności inżyniera w zakresie poszukiwania, eksploatacji złóż geotermalnych, a także projektowania instalacji geotermalnych + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wiadomości wstępne na temat energii geotermalnej. Ogólna charakterystyka systemów geotermalnych na świecie i w Polsce. Energia geotermalna jako ekologiczne źródło energii.
2. Sposoby zagospodarowania wód i energii geotermalnej na świecie.
3. Sposoby eksploatacji złóż geotermalnych.
4. Stopień wykorzystania wód i energii geotermalnej na świecie i w Polsce.
5. Wykorzystanie wód geotermalnych w balneoterapii i rekreacji.
6. Klasyfikacje i metodyka oceny zasobów energii geotermalnej.
7. Energia geotermalna w aspekcie ochrony środowiska.
8. Uwarunkowania prawne i ekonomiczne poszukiwania i eksploatacji wód geotermalnych w Polsce.

Ćwiczenia audytoryjne:

Student wykonuje obliczenia w celu wyznaczenia gradientu geotermicznego na podstawie pomierzonych temperatur w profilu otworu. Wyniki obliczeń student zamieszcza i oddaje w sporządzonym sprawozdaniu.
Na podstawie analizy materiałów wynikowych (mapy, przekroje, profile) określających warunki hydrogeotermalne na zadanym obszarze, student opisuje warunki występowania wód geotermalnych. Na podstawie wiedzy zdobytej na wykładach wstępnie proponuje zakres przydatności wód do konkretnych celów. Wyniki analizy, student zamieszcza i oddaje w sporządzonym sprawozdaniu.

W ramach zajęć student:

 wyznacza temperaturę na dowolnej głębokości w zbiorniku za pomocą obliczonego gradientu geotermicznego,
 analizuje warunki występowania wód geotermalnych (na podstawie otrzymanych materiałów geologicznych),
 ocenia przydatność wód geotermalnych do określonych celów wykorzystując przy tym literaturę, materiały i oprogramowanie specjalistyczne.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Student podczas ćwiczeń laboratoryjnych zapozna się z metodyką oceny podstawowych parametrów geotermicznych i wyznaczania obszarów perspektywicznych zgodnie z przyjętymi założeniami za pomocą oprogramowania specjalistycznego. Wyniki analiz student przedstawia podczas krótkiej prezentacji/sprawozdania.

W ramach zajęć student:

 rozpoznaje i ocenia podstawowe parametry geotermiczne za pomocą wiedzy literaturowej, analizy statystycznej oraz specjalistycznego oprogramowania,
 interpretuje otrzymane wyniki, określa kryteria perspektywiczności i na ich podstawie wyznacza obszary o korzystnych parametrach.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 38 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = średnia ważona z ocen z egzaminu i ze sprawozdań z zajęć audytoryjnych i laboratoryjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość podstawowych zasad obliczeń statystycznych
• Znajomość arkusza kalkulacyjnego
• Umiejętność posługiwania się geologicznymi materiałami wynikowymi
• Podstawowa znajomość specjalistycznego oprogramowania do konstrukcji map

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Górecki W. (red.), 2006 – Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznych i paleozoicznych na Niżu Polskim.
2. Barbacki A.P., Bujakowski W., Pająk L., 2006 – Atlas zbiorników wód geotermalnych Małopolski.
3. Solik-Heliasz E. (red.), 2009 – Atlas zasobów energii geotermalnej w regionie górnośląskim. Utwory neogenu, karbonu i dewonu.
4. Górecki W. (red.), 2011 – Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich.
5. Górecki W. (red.), 2012 – Atlas geotermalny Zapadliska Przedkarpackiego.
6. Górecki W. (red.), 2013 – Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Wschodnich.
7. Lund J.W., 2000 – Sposoby bezpośredniego wykorzystania energii geotermalnej. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia, z. 4.
8. Popovski K. et al., 2010 – Geothermal energy.
9. Zasady i metodyka dokumentowania zasobów wód termalnych i energii geotermalnej oraz sposoby odprowadzania wód zużytych. Ministerstwo Ochrony Środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Warszawa, 1997.
10. Kochański J.W., 2002 – Balneologia i hydroterapia. Wyd. AWF we Wrocławiu.
11. Kochański J.W., 2008 – Lecznictwo uzdrowiskowe. Wyd. Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu.
12. Materiały ze Światowego Kongresu Geotermalnego na Bali (Indonezja) w 2010 r. – dostępne w formie elektronicznej

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Kępińska B., Łowczowska A., 2002 – Wody geotermalne w lecznictwie, rekreacji i turystyce. Wyd. IGSMiE PAN. Kraków.
2. Kępińska B., 2006 – Warunki termiczne i hydrotermalne podhalańskiego systemu geotermalnego. Wyd. IGSMiE PAN. Kraków.
3. Kępińska B., 2013 – Wykorzystanie energii geotermalnej w Europie 2012-2013. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. Vol. 52, Z.2. Kraków.
4. Kępińska B., 2013 – Wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce 2012-2013. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. Vol. 52, Z.1. Kraków.
5. Kępińska B., Bujakowski W. (red.), 2011 – Wytyczne projektowe poprawy chłonności skał zbiornikowych w związku z zatłaczaniem wód termalnych w polskich zakładach geotermalnych. Wyd. EJB. Kraków.
6. Ciągło J., 2007 – Właściwości balneoterapeutyczne podhalańskich wód geotermalnych. Technika Poszukiwań Geologicznych – Geotermia, Zrównoważony Rozwój, nr 1/2007. Wyd. IGSMiE PAN. Kraków; 17-24
7. Jasnos J., 2011 – Występowanie wód mineralnych, swoistych, leczniczych, termalnych oraz solanek na obszarze zapadliska przedkarpackiego i północnej części Karpat zewnętrznych. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia i Zrównoważony Rozwój, nr 2. Kraków
8. Sowiżdżał A., Jasnos J., 2011 – Analiza chemizmu wód podziemnych utworów miocenu w zapadlisku przedkarpackim pod kątem własności leczniczych. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia i Zrównoważony Rozwój, nr 2. Kraków
9. Sowiżdżał A., Papiernik B., Hajto M., Machowski G., Jasnos J., Barbacki A., 2012 – Charakterystyka podstawowych parametrów zbiorników hydrotermalnych w zapadlisku przedkarpackim. [W:] Górecki W. (red.) i in., 2012 – Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego. Kraków.
10. Jasnos J., 2013 – Wystąpienia wód mineralnych, swoistych i solanek stwierdzone wierceniami naftowymi [W:] Górecki W. (red.) i in., 2013 – Atlas geotermalny Karpat Wschodnich. Kraków.

Informacje dodatkowe:

Brak