Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Energetyka wiatrowa
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-506-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Sowiżdżał Anna (ansow@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Sowiżdżał Anna (ansow@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student potrafi wskazać aspekty technologiczne i ekonomiczne wykorzystania energii wiatru EZ1A_W16 Egzamin
M_W002 Student zna zasadę działania turbiny wiatrowej i potrafi rozważać jej zastosowanie w zróżnicowanych warunkach klimatycznych EZ1A_W16, EZ1A_U12, EZ1A_W11 Egzamin,
Projekt
M_W003 Student zna podstawowe pojęcia z energetyki wiatrowej EZ1A_W16, EZ1A_W03 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
M_W004 Student ma wiedzę na temat aspektów środowiskowych wykorzystania energii wiatru EZ1A_K07 Egzamin
M_W005 Student potrafi zinterpretować wyniki pomiarów parametrów wiatru EZ1A_U12, EZ1A_K01, EZ1A_U18, EZ1A_U03 Egzamin,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Student potrafi korzystać ze specjalistycznego oprogramowania do celów energetyki wiatrowej EZ1A_U12, EZ1A_U13, EZ1A_U02, EZ1A_U04, EZ1A_U16 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student potrafi wskazać aspekty technologiczne i ekonomiczne wykorzystania energii wiatru + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasadę działania turbiny wiatrowej i potrafi rozważać jej zastosowanie w zróżnicowanych warunkach klimatycznych + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe pojęcia z energetyki wiatrowej + + + - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę na temat aspektów środowiskowych wykorzystania energii wiatru - - - - - - - - - - -
M_W005 Student potrafi zinterpretować wyniki pomiarów parametrów wiatru - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi korzystać ze specjalistycznego oprogramowania do celów energetyki wiatrowej - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

• Pojęcie wiatru, cyrkulacja powietrza w atmosferze. Historia wykorzystania energii wiatru, typy wiatraków występujących na ziemiach polskich
• Energetyczne aspekty wiatru- prędkość wiatru, charakterystyka kierunku wiatru, moc wiatru, energia wiatru
• Pomiar wiatru, systemy pomiarowe
• Konstrukcja siłowni wiatrowej. Rodzaje turbin wiatrowych
Charakterystyka przemiany energii wiatru. Sposoby i strategie sterowania siłownią wiatrową.
• Małe elektrownie wiatrowe
• Morskie elektrownie wiatrowe
• Ekologiczne aspekty wykorzystania energii wiatru
• Charakterystyka warunków wiatrowych istniejących na świecie
• Charakterystyka warunków wiatrowych istniejących w Polsce – zasoby wiatru, stan wykorzystania energii wiatrowej w Polsce

Ćwiczenia audytoryjne:

Student przeprowadza ocenę zasobów wiatru na danym terenie. Dokonuje rozkładu prędkości wiatru dla różnych przedziałów prędkości. Dla określonych warunków wiatrowych student dokonuje wyboru odpowiedniej elektrowni wiatrowej. Student dokonuje obliczeń mocy i wydajności energetycznej wybranej siłowni wiatrowej na danym terenie. Przeprowadza analizę ekonomiczną i ekologiczną dla wybranej turbiny wiatrowej.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Laboratorium komputerowe energetyki wiatrowej

1. Zapoznanie studenta z zastosowaniem technik przetwarzania numerycznego w energetyce wiatrowej
Efekty kształcenia:
- student potrafi dobrać oprogramowanie do specyfiki danych pomiarowych

2. Dobór optymalnego miejsca lokalizacji elektrowni wiatrowej przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania Wasp
- student potrafi dobrać odpowiednią turbinę wiatrową
- student potrafi obliczyć efekty energetyczne instalacji wiatrowej

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 10 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.6*ocena z egzaminu + 0,2 * ocena z projektu+ 0,2* ocena z kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z meteorologii i statystyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

- Pawlikowski W.- Elektrownie wiatrowe Know-how
- Pawlikowski W.– Wymogi techniczne, prawne i podatkowe dotyczące budowy i eksploatacji siłowni wiatrowych w warunkach polskich
- Rudnicki M.S. – Budowa małych elektrowni wiatrowych
- Soliński I.-Energetyczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii wiatrowej
- Szumanowska M., Szumanowski A. –Fotoogniwa i turbiny wiatrowe w systemach energetycznych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Energetyka wiatrowa w liczbach : stan rozwoju w Polsce i innych krajach UE — Wind energy in numbers / Wojciech LUBOŃ, Grzegorz PEŁKA, Anna SOWIŻDZAŁ // GLOBEnergia ; ISSN 1897-1288. — 2011 nr 2, s. 21–23. — Bibliogr. s. 23. — Dod. afiliacja autorów: GLOBEnergia

Samso-Duńska Wyspa Energii Odnawialnych — Samso-Danish Island of Renewable Energy / Anna SOWIŻDŻAŁ // GlobEnergy. — 2005 R. 4 nr 01–02 s. 35-37. — Bibliogr. s. 37

Wykorzystanie siły wiatru jako źródła energii — [Utilization of the wind power as a source of energy] / Anna SOWIŻDŻAŁ // W: Problems of the utilization of geothermal waters and energy in China and in Poland : investigation of geothermal, hydrogeological and drilling technology and equipment ; Scientific seminars at the Department of Fossil Fuels – abstracts of lecture delivered between November 7th, 2003 and April 1th, 2005 = Seminaria naukowe Zakładu Surowców Energetycznych AGH – streszczenia referatów wygłoszonych w okresie 7. 11. 2003 r. – 1. 04. 2005 r. / eds. Wojciech Górecki, Anna Sowiżdżał ; AGH – University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection. Department of Fossil Fuels. — Kraków : AGH UST, 2005. — S. 127–129. — Bibliogr. s. 129

Informacje dodatkowe:

Brak