Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Energetyka wodna
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-508-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W085 Student ma wiedzę w zakresie technologii i typów turbin stosowanych energetyce wodnej EZ1A_W16, EZ1A_W11 Egzamin,
Kolokwium
M_W086 Student ma wiedzę na temat zasobów wód i energii w nich zmagazynowanej EZ1A_W09 Egzamin,
Kolokwium
M_W097 Student ma wiedzę w zakresie projektowania elektrowni wodnych EZ1A_W11, EZ1A_U03, EZ1A_W09 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U061 Student potrafi projektować elektrownie wodne, tak aby w jak najmniejszym stopniu ingerowały w środowisko naturalne EZ1A_W10, EZ1A_U13, EZ1A_K07, EZ1A_U03, EZ1A_W09 Egzamin,
Kolokwium
M_U062 Student potrafi wykonać obliczenia związane ze stratami przepływu oraz parametrami pracy elektrowni wodnej EZ1A_U12, EZ1A_W06, EZ1A_U16 Kolokwium
M_U087 Student potrafi samodzielnie dokonać pomiarów strumienia przepływu wody w rzece EZ1A_U05, EZ1A_U18 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W085 Student ma wiedzę w zakresie technologii i typów turbin stosowanych energetyce wodnej + + - - - - - - - - -
M_W086 Student ma wiedzę na temat zasobów wód i energii w nich zmagazynowanej + + - - - - - - - - -
M_W097 Student ma wiedzę w zakresie projektowania elektrowni wodnych - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U061 Student potrafi projektować elektrownie wodne, tak aby w jak najmniejszym stopniu ingerowały w środowisko naturalne - + - - - - - - - - -
M_U062 Student potrafi wykonać obliczenia związane ze stratami przepływu oraz parametrami pracy elektrowni wodnej - - + - - - - - - - -
M_U087 Student potrafi samodzielnie dokonać pomiarów strumienia przepływu wody w rzece - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Podstawowe zagadnienia z zakresu energetyki wodnej (5 h)

  Zasoby wodne świata i kraju. Podział i zasada działania elektrowni wodnych. Pojęcia podstawowe. Spad, przełyk, moc i sprawność turbiny. Podstawowe równanie turbin wodnych. Zasada modelowania, kryteria podobieństwa. Wyróżnik szybkobieżności.

 2. Zagadnienia związane z turbinami wodnymi (4h)

  Podstawy obliczeń turbin Francisa, Kaplana, Deriaza, Banki, Peltona. Regulacja turbin. Problemy eksploatacji, kawitacja.

 3. Małe elektrownie wodne (3 h)

  Zasady projektowania małych elektrowni wodnych. Określenie warunków hydrologicznych rzek. Przepływy charakterystyczne. Hydrotechniczne rozwiązania małych elektrowni wodnych. Dobór turbin. Regulacja obrotów i mocy turbiny.

 4. Osprzęt stosowany w elektrowniach wodnych (4h)

  Prądnice elektryczne asynchroniczne i synchroniczne. Współpraca elektrowni z siecią energetyczną.

 5. Elektrownie szczytowo pompowe (2h)

  Specyfika pracy. Rozwiązania pompoturbin. Wyznaczenie parametrów pracy elektrowni wodnych.

 6. Efekt ekologiczny i ekonomiczny elektrowni wodnych (2h)

  Korzyści ekonomiczne i ekologiczne budowy małych elektrowni wodnych.

Ćwiczenia audytoryjne:

Student wykonuje podstawowe obliczenia związane z:
• Wyznaczaniem strat przepływu
• Podstawowych parametrów pracy elektrowni wodnych
• Wyznaczeniem korzyści ekonomicznych i stopy zwrotu inwestycji

Ćwiczenia laboratoryjne:

Student podczas ćwiczeń laboratoryjnych zapozna się z metodami pomiarowymi parametrów charakteryzujących rzeki, takimi jak prędkość przepływu rzeki, objętość wody przepływającej w jednostce itp. W trakcie zajęć student dokona samodzielnie 3 pomiary różnych cieków, na podstawie których określi możliwość wybudowania elektrowni wodnej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 10 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z egzaminu + 0,2 * ocena z kolokwium + 0,3* ocena ze sprawozdań z zajęć laboratoryjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość podstaw fizyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Chmielniak T. Technologie energetyczne. WNT, 2008
2. Jackowski K. Elektrownie wodne. WNT, 1971
3 Krzyżanowski W. Turbiny wodne. WNT 1971
4. Hoffmann M. Małe elektrownie wodne. Wyd. Nabba W-wa 1991
5. Laudyn D.i inni Elektrownie WNT 1990
6. Gołębiowski s., Krzemień Z. Przewodnik inwestora MEW. Fundacja Poszanowania Energii W-wa 1998.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak