Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Pompy ciepła
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-509-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W082 Student ma wiedzę w zakresie technologii i typów pomp ciepła oraz stosowanych dolnych źródeł EZ1A_W11 Egzamin
M_W083 Student ma wiedzę w zakresie projektowania instalacji grzewczych i grzewczo – chłodzących z pompami ciepła EZ1A_W11 Egzamin,
Kolokwium
M_W084 Student ma wiedzę na temat aspektów środowiskowych wykorzystania pomp ciepła EZ1A_W15 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U018 Student potrafi dobrać elementy systemu grzewczego i grzewczo - chłodzącego opartego na pompach ciepła, aby w jak najmniejszym stopniu ingerował w środowisko EZ1A_K07, EZ1A_U11, EZ1A_W10, EZ1A_U13 Egzamin,
Kolokwium
M_U059 Student w oparciu o postawione wymagania potrafi wykonać obliczenia związane z doborem pomp ciepła EZ1A_U11, EZ1A_U05, EZ1A_U09 Kolokwium
M_U060 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i na ich podstawie obliczyć współczynniki efektywności COP i SPF dla pracujących pomp ciepła EZ1A_U05, EZ1A_U09 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W082 Student ma wiedzę w zakresie technologii i typów pomp ciepła oraz stosowanych dolnych źródeł + - - - - - - - - - -
M_W083 Student ma wiedzę w zakresie projektowania instalacji grzewczych i grzewczo – chłodzących z pompami ciepła + + - - - - - - - - -
M_W084 Student ma wiedzę na temat aspektów środowiskowych wykorzystania pomp ciepła + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U018 Student potrafi dobrać elementy systemu grzewczego i grzewczo - chłodzącego opartego na pompach ciepła, aby w jak najmniejszym stopniu ingerował w środowisko - - - - - - - - - - -
M_U059 Student w oparciu o postawione wymagania potrafi wykonać obliczenia związane z doborem pomp ciepła - + - - - - - - - - -
M_U060 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i na ich podstawie obliczyć współczynniki efektywności COP i SPF dla pracujących pomp ciepła - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Rozwój rynku i technologii pomp ciepła w kraju i na świecie (2h)

  Statystyki charakteryzujące rynek pomp ciepła na świecie, w Europie i kraju. Nowe technologie w pompach ciepła. Próby zwiększenia efektywności pomp ciepła. Przykłady nieszablonowych instalacji z pompą ciepła.

 2. Konstrukcja pomp ciepła (5h)

  Zapoznanie z typami sprężarek stosowanych w pompach ciepła. Rodzaje wymienników ciepła, urządzenia regulacyjne i sterujące oraz inne (np. pompy obiegowe). Zapoznanie z budowa absorpcyjnych i termoelektrycznych pomp ciepła. Efektywność pomp ciepła.

 3. Efekt ekologiczny i ekonomiczny stosowania pomp ciepła (2h)

  Zagadnienia związane z obliczaniem efektu ekologicznego uzyskanego z zastąpienia urządzeń grzewczych spalających paliwa konwencjonalnych pompami ciepła. Ekonomia stosowania pomp ciepła w porównaniu z innymi źródłami ciepła.

 4. Podstawowe zagadnienia z zakresu pomp ciepła (3 godz.)

  Zasada działania pomp ciepła. Podstawy termodynamiczne. Podział pomp ciepła ze względu na technologię (sprężarkowa, absorpcyjna, termoelektryczna), dolne i górne źródło ciepła. Aspekty prawne i warunki techniczne związane ze stosowaniem różnych pomp ciepła.

 5. Dolne źródła ciepła (4h)

  Zapoznanie z rodzajami dolnych źródeł ciepła (powietrze, woda, grunt, słońce, ciepło odpadowe) i technologiami pozyskiwania ciepła z poszczególnych źródeł.

 6. Górne źródła stosowane w instalacjach z pompami ciepła (4h)

  Zasady stosowania grzejników konwekcyjnych i klimakonwektorów w instalacjach z pompami ciepła. Ogrzewanie płaszczyznowe (podłogowe, ścienne, itp.), i powietrzne. Chłodzenie pompami ciepła.

Ćwiczenia audytoryjne:

Student wykonuje podstawowe obliczenia związane z:
• efektywnością pomp ciepła,
• projektowaniem dolnych źródeł ciepła,
• zależnościami pomiędzy temperaturą dolnego i górnego źródła ciepła i ich wpływem na efektywność pomp ciepła,
• projektowaniem górnego źródła ciepła,
• efektem ekologicznym i ekonomicznym dla instalacji z pompą ciepła.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Student podczas ćwiczeń laboratoryjnych zapozna się z pracującą instalacją grzewczą z pompami ciepła. Student zapozna się z podstawami sterowania pompami ciepła, zapozna się z panelem sterowniczym urządzenia. Student nauczy się zbierania właściwych danych w celu obliczenia współczynników efektywności pomp ciepła COP i SPF. Podczas zajęć student zaznajomi się z budową różnych typów pomp ciepła. Podczas zajęć student będzie miał możliwość zapoznania się ze zarchiwizowanymi danymi dotyczącymi temperatur dolnych i górnych źródeł ciepła pracujących układów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 10 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z egzaminu + 0,2 * ocena z kolokwium + 0,3* ocena ze sprawozdań z zajęć laboratoryjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość podstawowych zasad w obliczeń cieplnych
• Znajomość podstaw techniki grzewczej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M. Rubik, 2006, Pompy ciepła: poradnik
2. W. Zalewski, 2001, Pompy ciepła sprężarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne
3 M. Zawadzki (red), 2003, Kolektory słoneczne, pompy ciepła – na tak
4. D. Banks, 2008, An introduction to thermogeology: Grodnu Skurce heating and cooling
5. H. Recknagel, E. Sprenger, E. Schramek, 2008 Kompendium wiedzy: Ogrzewnictwo, Klimatyzacja, Ciepła woda, Chłodnictwo
6. GEOTRAINET, 2011, Geotrainet training manual for designers of shallow geothermal systems
7. GEOTRAINET, 2011, Geotrainet training manual for drillers of shallow geothermal systems

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak