Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sieci i instalacje gazowe
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-510-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Pełka Grzegorz (gpelka@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie sposobów wykorzystania energetycznego gazu ziemnego EZ1A_W16 Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie oddziaływania spalania gazu ziemnego na śrdodowisko EZ1A_W10 Kolokwium
M_W003 Student ma wiedze w zakresie projektowania i eksploatacji sieci gazowych EZ1A_W11 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować system energetyczny oparty na gazie ziemnym EZ1A_U17 Projekt
M_U002 Student potrafi okreslić założenia projektowe dla zadanej instalacji energetycznej opartej na gazie ziemnym EZ1A_U12 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie sposobów wykorzystania energetycznego gazu ziemnego + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie oddziaływania spalania gazu ziemnego na śrdodowisko + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedze w zakresie projektowania i eksploatacji sieci gazowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować system energetyczny oparty na gazie ziemnym - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi okreslić założenia projektowe dla zadanej instalacji energetycznej opartej na gazie ziemnym - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Tematyka wykładów:
1. Układy zasilania gazem ziemnym.
2. Armatura gazowa.
3. Sporządzanie opracowan projektowych.
Wykonwyanie i użytkowanie instalacji gazowych.
4. Spalanie gazów, wentylacja pomieszczeń.
5. Kotły gazowe.
6. Układy kogeneracyjne.

Ćwiczenia projektowe:

Student musi przygotować szczegółowy projekt technologiczny kotłowni wykorzystującej gaz ziemny.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa = 0,5 * ocena z kolokwium z wykładów + 0,5 * ocena z projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

podstawy energetyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bąkowski K., Sieci i instalacje gazowe, WNT,
2. Recknagel, Sprenger, Schramek, Kompendium wiedzy. Ogrzewnictwo, klimatyzacja, Ciepła woda, Chłodnictwo.
3. Gassner A., Instalacje sanitarne. Poradnik dla projektantów i instalatorów, WNT.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Brak

Informacje dodatkowe:

Nie podano dodatkowych publikacji