Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Physical background of energy conversion
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-512-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Marszałek Konstanty (marszale@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Małek Anna (amalek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Students get large knowledge about physical phenomena in energy conversion field EZ1A_W06 Kolokwium
M_W002 Students get large knowledge about vacuum technique and thin film technology, which are used in photovoltaic cell production EZ1A_W16 Kolokwium
M_W003 Students could design vacuum installation and simulate characteristics of desired filters using of MolyFlower and Multicalc programs. EZ1A_U18 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Students get large knowledge about different types of renewable sources, methods of installation and connection with physical background. EZ1A_K07, EZ1A_W16 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Students will measure basic characteristics of solar cell modules EZ1A_U18 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Students get large knowledge about physical phenomena in energy conversion field + - + - - - - - - - -
M_W002 Students get large knowledge about vacuum technique and thin film technology, which are used in photovoltaic cell production + - - - - - - - - - -
M_W003 Students could design vacuum installation and simulate characteristics of desired filters using of MolyFlower and Multicalc programs. + - - - - - - - - - -
M_W004 Students get large knowledge about different types of renewable sources, methods of installation and connection with physical background. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Students will measure basic characteristics of solar cell modules - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Wykłady

1. Semiconductors, energy structures, diodes (photovoltaic) , from sand to Si-diode
2. Bernoully’ low, Why windmill is rotating?
3. Heat – energy transfer
4. Energy storage (energy accumulator)
5. Vacuum technique
6. Thin film technology
7. Measuring methods used in energy conversion.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Laboratoria

1. I-V characteristic of solar cell (4h)
2. Vacuum generators ( rough pump, Root’s pumps, diffusion pump, turbomolecular, criogenic) and vacuummeter ( based on different physical phenomena ) (3+3)
3. Thin film deposition (size effect) (4)
4 Investigation of energy converetr device (4)
5.Angular characteristic of PV panels (2)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade= 0,5*test from lectures+ 0,5*lab grade

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Physics basic course
• Maths basic course
• Windows background

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Haliday & Resnick, Fundamentals of physics
2. MolyFlower
3. Multicalc

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak