Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie energooszczędne w budownictwie
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-603-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W079 Student ma wiedzę w zakresie urządzeń wykorzystujących OZE, stosowanych w budownictwie energooszczędnym EZ1A_W04 Kolokwium
M_W080 Student potrafi scharakteryzować technologie energooszczędne stosowane w budownictwie EZ1A_W10, EZ1A_W16 Kolokwium
M_W081 Student ma wiedzę na temat wypływu budownictwa na środowisko naturalne EZ1A_W15 Kolokwium
Umiejętności
M_U057 Student potrafi posługiwać się oprogramowaniem specjalistycznym w języku polskim i angielskim EZ1A_W08, EZ1A_U15 Kolokwium,
Projekt
M_U058 Student potrafi czytać dokumentację techniczną i normy charakteryzujące parametry przegród zewnętrznych EZ1A_U10 Kolokwium,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W079 Student ma wiedzę w zakresie urządzeń wykorzystujących OZE, stosowanych w budownictwie energooszczędnym + - - - - - - - - - -
M_W080 Student potrafi scharakteryzować technologie energooszczędne stosowane w budownictwie + - - - - - - - - - -
M_W081 Student ma wiedzę na temat wypływu budownictwa na środowisko naturalne + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U057 Student potrafi posługiwać się oprogramowaniem specjalistycznym w języku polskim i angielskim - - - + - - - - - - -
M_U058 Student potrafi czytać dokumentację techniczną i normy charakteryzujące parametry przegród zewnętrznych - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Odnawialne źródła energii w budownictwie (4h)

  Stosowanie odnawialnych źródeł energii do zwiększenia efektywności energetycznej budynków

 2. Odzysk ciepła z powietrza wentylacyjnego (2h)

  Wykorzystywanie rekuperacji do ograniczenia strat ciepła budynku. Rodzaje rekuperatorów i central wentylacyjnych stosowanych w budownictwie.

 3. Modele odzysku i wykorzystywania wody (2h)

  Sposoby gospodarowania wody deszczowej. Urządzenia wykorzystywane do optymalizacji zużycia wody.

 4. Systemy zarządzania budynkiem (BMS – Building Managent System) (2h)
 5. Wybrane technologie energooszczędne w budownictwie (5 godz.)

  Minimalizacja strat ciepła poprzez zmniejszanie współczynnika przewodności cieplnej przegród. Stosowanie nowych materiałów w budownictwie. Wykorzystywanie przegród szklanych o dużej oporności cieplnej.

Ćwiczenia projektowe:

Student potrafi zaprojektować przegrody budynków aby spełniały normy odpowiadające budynkom niskoenergetycznym oraz budynkom pasywnym. Umie czytać dokumentację techniczną. Potrafi wykorzystywać specjalistyczne oprogramowanie zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 * ocena z kolokwium + 0,5* ocena z projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ukończone moduły:
Podstawy budownictwa

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. P. Markiewicz, 2007, Budownictwo ogólne dla architektów
2. Praca zbiorowa, Poradnik majstra budowlanego
3. Praca zbiorowa, Budownictwo ogólne tom 1: Materiały i wyroby budowlane
4. Praca zbiorowa, Budownictwo ogólne tom 2: fizyka budowli

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak